TRIDESET TRI STVARI: STUDIJA O POZICIONOJ ISTINI
MBS 110
Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

na hvalu slave milosti njegove kojom nas pomilova u Ljubljenome
(Efescima 1:6)

Ovo je studija o trideset tri stvari koje se događaju svakom verniku u trenutku kada je spašen. O ovim stvarima se ponekad govori, teološki, kao o pozicionoj istini: kao o onome što je istina o verniku zbog njegove pozicije u Hristu ili u Mesiji. Takođe je to poznato i kao vernikovo identifikovanje sa Mesijom; vernik je prepoznat kao onaj koji je sjedinjen sa Mesijom, a to je posledica toga što je spašen.

UVOD

A. Definicija Termina u Hristu

Gotovo ekskluzivno, kroz Pavlove zapise, nalazimo izraze poput; u Hristu, u Isusu, u Isusu Hristu, u Hristu Isusu, u Njemu, i u kome smo. Za Pavla, to su sve tehnički termini. Kada god Pavle koristi neki od ovih izraza, on nam otkriva nešto što je istina upravo zbog toga što je vernik pozicionisan u Mesiji. Pavlova doktrina o bivanju u Hristu odnosi se na vernikovo sjedinjenje sa Mesijom. Odnosi se na novu poziciju otkupljenog čoveka u sferi vaskrslog života.

 

B. Pozicija i Praksa

U ovom trenutku bi bilo mudro da učinimo razlikovanje između vernikove pozicije i vernikove prakse.

Pozicija se odnosi na ove trideset tri stvari. Vernikova pozicija jeste način na koji Bog vidi vernika, ne ono kakav vernik stvarno jeste, već kakav je on u Mesiji.

Što se tiče prakse, vernik bi trebao da pokuša da svoju praksu održi doslednu svojoj poziciji. Celokupni posao Duha Svetog i Njegovo delo posvećenja sastoji se u tome da saobrazi vernikov život, njegov svakodnevni hod i praksa, sa onim što vernik poziciono već jeste u Mesiji.

 C. Sredstvo za Ulazak u Novu Poziciju

Sredstvo za ulazak u novu poziciju jeste delo krštenja Duha Svetoga. To je poanta u I Korinćanima 12:13: Ta u jednom smo Duhu svi mi u jedno telo kršteni, bilo Judeji ili Grci, bilo robovi ili slobodnjaci. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Način na koji vernik ulazi u Mesiju jeste posredstvom krštenja Duhom. Ovo je razlog zašto je služba krštenja Duhom jedinstvena samo za Crkvu. Nije bilo te službe Duha Svetog pre događaja u Delima 2, niti će Duh to više činiti posle Uzdignuća Crkve. To je služba jedinstvena za Crkvu, za Telo Mesije, a način na koji vernik ulazi u tu novu poziciju jeste posredstvom dela krštenja Duha Svetoga.

 

D. Dve Ključne Istine u vezi sa Pozicionom Istinom

1. Izvor

Prvo, izvor te nove pozicije je milost Božija. Izvor ovih trideset tri stvari, izvor vernikove pozicije u Mesiji jeste milost Božija. Ovo nam se iznosi u Efescima 1:6: na hvalu slave milosti njegove kojom nas pomilova u Ljubljenome.

Izraz u Ljubljenome jeste samo drugi način da se kaže „u Mesiji.“ Vernikova pozicija u Mesiji, njegov istinski položaj, ove trideset tri stvari, sve to je rezultat milosti Božije.

Nešto posle, u Efescima 2:7, Pavle piše: da u vekovima koji nadolaze pokaže preobilno bogatstvo milosti svoje dobrotom prema nama u Hristu Isusu.

Koristeći ovu pozicionu izjavu u Hristu Isusu, Pavle tvrdi da je vernikova pozicija rezultat toga što Bog pokazuje preobilno bogatstvo milosti svoje.

Stoga, prva stvar koju osoba nauči iz ovih odlomaka jeste da poziciona istina izvire iz milosti Božije.

 

2. Temelj Vernikovog Autoriteta

Druga ključna istina koju učimo iz Pisama u vezi sa pozicionom istinom jeste to da je poziciona istina temelj vernikovog autoriteta. Autoritet duhovnog života utemeljen je na tome šta jeste vernikova pozicija u Mesiji. Ovo nas uči u Efescima 1:18-19: da prosvetli oči vašega uma kako biste shvatili koje li nade u pozivu njegovu, i kojeg li bogatstva slave baštine njegove među svetima, i koje li prekomerne veličine sile njegove prema nama koji verujemo po delovanju moćne snage njegove.

Vernikova pozicija sa sobom nosi autoritet. Temelj vernikovog autoriteta je upravo njegova pozicija. Baš kao što pozicija narednika, ili poručnika, ili pukovnika, ili generala, svaka sa sobom nosi određenu količinu autoriteta, tako i vernikova pozicija u Hristu sa sobom nosi autoritet. Ukoliko narednik, koji je promovisan u poručnika, ne zna šta je sve uključeno u tu novu poziciju, on će i dalje da funkcioniše na nivou narednika. To je razlog zašto toliki vernici ne izvršavaju i ne žive autoritet koji imaju; oni ne znaju šta sve donosi njihova nova pozicija. Jedan od važnijih razloga za proučavanje ove trideset tri stvari jeste da tačno spoznamo šta pozicija da se nalazimo u Mesiji znači za naše živote.

 

E. Odbrana Protiv Satane

Poziciona istina je najbolja odbrana protiv satanskog fronta u duhovnom ratovanju. Ovo nam se iznosi u tri pasusa. Prvi je u Kološanima 2:14-15: izbriše nama protivnu zadužnicu koja odredbama beše protiv nas i uze je između nas pribivši je na krst. Skinuvši poglavarstva i vlasti, javno ih izloži slaveći njome pobedu nad njima.

Upravo zbog vernikove pozicije u Mesiji, vernik je „su-razapet“ sa Mesijom na krstu; i toga radi, vernik je pobednik nad Satanom. Stoga, vernikova najbolja odbrana na satanskom frontu jeste njegova pozicija u Mesiji i spoznaja o autoritetu koji ta pozicija nosi sa sobom.

Drugi odlomak, koji nam iznosi istu ovu istinu, jeste u Jevrejima 2:14-15: Dakle, budući da su deca deonici tela i krvi, tako i sam u tome uze udela da smrću uništi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, i oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza ceo život behu podvrgnuti ropstvu.

Pisac Poslanice Jevrejima naglašava isti zaključak kroz činjenicu Mesijine smrti i Njegovog Vaskrsenja, i da je po samoj vernikovoj poziciji u Mesiji vernik „su-razapet“ i „su-vaskrsnut“ i to jeste ključ pobede svakog vernika. To je temelj vernikove odbrane na satanskom frontu.

Treći odlomak, a verovatno se radi o pasusu koji najopširnije govori o ovoj temi, jeste u Efescima 6:10-18: Naposletku, braćo moja, jačajte se u Gospodu i u moći snage njegove! Obucite svu bojnu opremu Božiju, da se mognete odupreti lukavstvima đavolovim. Jer nije nam boriti se protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga sveta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga uzmite svu bojnu opremu Božiju, da se mognete odupreti u dan zli te se, izvršivši sve, održati. Držite se dakle! Opašite bokove svoje istinom i obucite oklop pravednosti i obujte noge spremnošću za evanđelje mira. Povrh svega, uzmite štit vere kojim ćete moći ugasiti sve goruće strele Zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest reč Božiju. Svakovrsnom molitvom i prošnjom u svako doba molite u Duhu. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete.

Tri puta u ovom odlomku Pavle tvrdi da se u duhovnom ratovanju na satanskom frontu vernik mora odupreti Satani. Način da se odupre Satani jeste jačajte se u Gospodu (stih 10).  U Gospodu, to je tehnički termin koji opisuje vernikovu poziciju u Mesiji. Jačati se u Gospodu, znači prepoznati svoju poziciju kao i autoritet koji uz tu poziciju ide. Studirajući ove trideset i tri stvari, osoba može da tačno spozna svoj autoritet u Mesiji; i poznavajući to, osoba može uistinu da se bori u duhovnom ratu i da u njemu uzme pobedu.

 

F. Razgranavanje

Postoji određeno razgranavanje ove pozicione istine o verniku u Mesiji. Ovo razgranavanje se zapravo odnosi na različite aspekte vernikovog identifikovanja sa Mesijom u Njegovom delu pomirenja. Sve zajedno ima osam takvih grana.

Prvo, vernik je razapet sa Mesijom (Galatima 2:20).

Drugo, vernik je umro sa Mesijom (Kološani 2:20).

Treće, vernik je ukopan sa Mesijom (Rimljani 6:4).

Četvrto, vernik je oživljen sa Mesijom (Efecima 2:5).

Peto, vernik je vaskrsnut sa Mesijom (Kološani 3:1).

Šesto, vernik prolazi patnje sa Mesijom (Rimljani 8:17).

Sedmo, vernik će biti proslavljen sa Mesijom (Rimljani 8:17).

I osmo, vernik će da bude su-baštinik sa Mesijom (Rimljani 8:17).

 

I. OTKUPLJENJE

Otkupljenje je prva poziciona istina za vernika. Pisma koja otkupljenje čine delom pozicione istine jesu: Rimljani 3:24; I Korinćanima 1:30; Efescima 1:7; i Kološanima 1:14.

Cena otkupljenja je krv Mesijina. Sam koncept otkupljenja znači „nekoga otkupiti od.“ U sferi duhovnoga, to znači, „otkupiti nekog sa tržnice ropstva greha.“ Otkupiti nešto uvek uključuje otkupnu cenu. Otkupna cena jeste Mesijina krv (I Korinćanima 6:19-20; I Petrova 1:18-19).

Postoje tri različite Grčke reči i svaka znači „otkupiti.“ Ali, svaka ima ponešto različito u svom značenju. Prva reč je agorazo, a znači „otkupiti,“ „platiti zahtevanu cenu da osoba može da bude otkupljena“ (II Petrova 2:1; Otkrivenje 5:9). Druga reč je exagorazio, a znači, „otkupiti sa tržnice.“ U duhovnoj sferi, to znači, „otkupiti nekog sa tržnice roptstva greha“ (Galatima 3:13; 4:5). Treća Grčka reč je lutroo, a ona znači, „odvezati i osloboditi“ (Matej 20:28; I Timoteju 2:6; Titu 2:14).

Kombinujući ove tri Grčke reči, otkupljenje znači da je otkupljena osoba otkupljena tako da je za nju plaćena cena, Mesijina krv; takav je uklonjen sa tržnice, tržnice ropstva greha; i potom je oslobođen tako da može da služi Gospodu.

 

II. IZMIRENJE

Druga pozicija vernika je izmirenje. Izmirenje znači da je pozicija ovog sveta, koji se nalazi u stanju otuđenja od Boga, promenjena smrću Mesije tako da se sada svaki čovek može spasiti. Izmirenje čini spasenje mogućim za sve ljude. To nikako ne znači da će svi ljudi da budu spašeni, jer mora da postoji nekakav stepen lične vere, ali izmirenje čini spasenje mogućim za svakog čoveka (Rimljani 5:10-11; II Korinćanima 5:18-19; Kološanima 1:20-22).

Biblijski govoreći, izmirenje se ne odnosi na dve uvređene strane koje su se sada izmirile jedna sa drugom. Već, čovečanstvo koje vređa i uvredilo je Boga sada je izmireno sa uvređenim Bogom.

III. UMILOSTIVLJENJE

Umilostivljenje je treća pozicija vernika. Po svojoj definiciji umilostivljenje znači da je gnev Božiji zadovoljen sa onim šta je Mesijina smrt postigla prema Rimljanima 1:18a: Otkriva se naime s neba gnev Božiji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi.

Kroz umilostivljenje, gnev Božiji je zadovoljen sa onim šta je učinila i postigla smrt Mesije; stoga, Bog više nije gnevan na vernika (Rimljanima 3:25; I Jovanova 2:2; 4:10).

 

IV. OPROST

Četvrta pozicija vernika je oprost. Oprost znači da su svi gresi vernika, prošli, sadašnji i budući, u potpunosti oprošteni (Efescima 1:7; Kološanima 1:14; 2:13). Ono šta ovo znači jeste da nema tog greha koji vernik može da počini, a koji će prouzročiti da vernik izgubi svoje spasenje. Kada je Mesija umro, On je umro davno pre nego su oni koji sada žive opšte počinili ikakav greh. On je umro za sve buduće grehe, uključujući i sve grehe i onih koji sada žive. Svi gresi, prošli, sadašnji, i budući, u potpunosti su oprošteni. Stoga, nema greha koji vernik može da počini a koji može da prouzroči da taj vernik izgubi svoje spasenje.

Primenu ove istine nalazimo u Efescima 4:32: I budite jedni drugima dobrostivi, samilosni, opraštajući jedni drugima kao što i Bog u Hristu oprosti vama.

Primetite termin u Hristu. To je tehnički termin koji opisuje poziciju vernika. Pavle naglašava poziciju oprosta: kao što i Bog u Hristu oprosti vama. Primena je; kako je verniku već oprošteno, vernik treba da oprosti svojoj braći vernicima koji su mu učinili nešto nažao.

Drugi odlomak gde je ova primena napravljena jeste u Kološanima 3:13: Podnosite jedni druge i opraštajte jedan drugom ako neko protiv koga ima kakvu pritužbu. Kao što je i Hristos vama oprostio, tako oprostite i vi.

Kako je verniku oprošteno, tako bi i on trebao da bude voljan da oprosti drugima.

 

V. OPRAVDANJE

Opravdanje je peta pozicija vernika. Definicija opravdanja je „biti proglašen pravednim“ (Rimljani 3:24; 5:19; 8:30). Opravdanje znači da će vera za rezultat imati usađivanje Mesijine pravednosti. Činjenica da je vernik pravedan u Mesiji jeste temelj za objavu pravednosti ili za proglašavanje pravednosti.

 

VI. PROSLAVLJENJE

Šesta pozicija vernika jeste proslavljenje. Činjenica da je vernik proslavljen u očima Božijim jeste sigurnost za konačno usađivanje Mesijine slave (Rimljani 8:18, 30; 9:23; Kološani 3:4; I Jovanova 3:2). Poziciono, biti proslavljen znači da će vernik zasigurno biti praktično i iskustveno proslavljen u taj budući dan.

VII. IZBAVLJENJE

Sedma pozicija vernika je izbavljenje. Tačno i određeno, ovo se odnosi na biti izbavljen od vlasti tame (Dela 26:18; Efescima 2:1-2; Kološanima 1:13; Jevrejima 2:14-15). Činjenica da je vernik izbavljen od vlasti tame znači da vernik više nije ni pod kakvom obavezom da služi Satani. Vernik je prenesen iz carstva tame u Sinovljevo carstvo svetla.

 

VIII. OBREZANJE

Obrezanje je osma pozicija vernika. Ovo se ne odnosi na fizičko obrezanje, na obrezanje tela, već na obrezanje srca, o kojem se govori u Kološanima 2:11. Ova poziciona istina, obrezanje srca, uključuje u sebi odlaganje putenih dela tela.

Praktična primena toga da se bude obrezan u Mesiji jeste to da se odlože dela tela i da se pred Gospodom hodi u pravednosti.

 

IX. BITI PRIHVATLJIV BOGU

Biti prihvatljiv Bogu jeste deveta pozicija vernika. Vernik je prihvatljiv Bogu prema Efescima 1:6 i I Petrovoj 2:5. Ova poziciona istina ima pet aspekata.

Prvo, to znači da je vernik učinjen pravednim tako što mu je uračunata Mesijina pravednost (Rimljani 5:11-21; I Korinćanima 1:30; II Korinćanima 5:21).

Drugi aspekt toga da se bude prihvatljiv Bogu jeste da je vernik posvećen poziciono. Sa Božije tačke gledišta, vernik je posvećen; stoga, On može sve vernika da naziva „sveti“ (I Korinćanima 1:2, 30; 6:11).

Treći aspekt toga da se Bogu bude prihvatljiv jeste taj da je vernik usavršen zauvek. Sa perspektive pozicione istine, na vernika se već gleda kao da je savršen (Jevrejima 10:14).

Četvrti aspekt je taj da je vernik učinjen prihvatljivim. Razlog zašto je vernik prihvatljiv Bogu je taj što je učinjen prihvatljivim. Vernik je učinjen prihvatljivim tako šta nije osuđen za svoje grehe (Jovan 3:18; 5:24; Rimljani 8:1).

Peti aspekt toga da se bude prihvatljiv Bogu jeste da je vernik osposobljen. Biti učinjen sposobnim znači, „biti kvalifikovan.“ Vernik je kvalifikovan, a zato i prihvatljiv Bogu (Kološanima 1:12).

 

X. PRVI PLODOVI DUHA SVETOGA

Deseta pozicija jeste to da vernik ima prve plodove Duha (Svetoga) prema Rimljanima 8:23. Ova pozicija ima pet aspekata.

Prvi aspekt je da je vernik regenerisan, a to znači da je nanovo rođen (Jovan 3:5-6; Titu 3:5).

Drugi aspekt je da je vernik kršten Duhom Svetim, a to je delo koje vernika stavlja u Telo Mesije (Rimljani 6:1-10; I Korinćanima 12:13).

Treći aspekt jeste posedovanje prvih plodova Duha Svetoga, a to znači da u verniku prebiva Duh Sveti; rezultat toga je da telo vernika jeste Hram Božiji (Rimljani 5:5; 8:9; I Korinćanima 3:16; 6:19; Galatima 4:6; II Timoteju 1:14; I Jovanova 2:27; 3:24).

Četvrti aspekt jeste da je vernik zapečaćen Duhom Svetim. Pečaćenje Duhom Svetim uverava vernika da ima večnu sigurnost (II Korinćanima 1:22; Efescima 1:3-14; 4:30).

I peti aspekt jeste da je vernik ispunjen Duhom Svetim. Ova služba osnažuje i osposobljava vernika za službu (Efescima 5:18).

 

XI. U VEČNOM PLANU BOŽIJEM

Jedanaesta pozicija jeste to da je vernik unutar, kao i deo, večnog plana Božijeg prema II Timoteju 1:9. I ovo, takođe, ima pet aspekata.

Prvi aspekt jeste da je vernik predpoznat od Boga; vernik se nalazi u predznanju Božijem (Rimljani 8:29; Efescima 1:5, 11, 12; I Petrova 1:1-2).

Drugi aspekt jeste da je vernik predodređen od Boga da bude spašen (Jovan 6:65; Rimljani 8:29-30).

Treći aspekt jeste da su vernici odabrani od Boga; oni su Božiji odabir (Rimljani 8:33; Kološani 3:12; I Solunjanima 1:4; Titu 1:1; I Petrova 1:1-2).

Četvrti aspekt jeste da je vernik izabran. Biti deo plana Božijeg znači da su vernici izabrani od Boga da budu spašeni (Efescima 1:4; II Solunjanima 2:13).

I peti aspekt toga da se bude deo večnog plana Božijeg jeste da su vernici pozvani. Oni su primili Božiji poziv u stanje spasenja (Rimljani 8:30; 9:24; I Solunjanima 5:24; II Solunjanima 2:14; II Timoteju 1:9; Jevrejima 3:1).

XII. UTEMELJENI NA STENI: MESIJI

Dvanaesta pozicija jeste temelj vernikovog pouzdanja i vere. Utemeljen na ovoj poziciji, vernik ima siguran temelj na kojem stoji; vernik može da gradi svoj verujući život na temelju od stene, ne na temelju od peska (Matej 7:24-27; I Korinćanima 3:9-15; Efescima 2:20-22; I Petrova 2:4-6).

XIII. PRIBLIŽENI

Trinaesta pozicija posebno se odnosi na Paganske vernike, a ne toliko na Jevrejske vernike. Položaj došli ste blizu odnosi se na Paganske vernike koji su sada dovedeni u poziciju gde mogu da uživaju Jevrejske duhovne blagoslove. Verom u Mesiju, Paganski vernici došli su blizu pristupu i uživanju, ne fizičkih, materijalnih dobrobiti Jevrejskih saveza, već duhovnih blagoslova Jevrejskih saveza prema Efescima 2:13.

Primenu ovoga nalazimo u Jakovljevoj 4:8: Približite se Bogu, i On će se približiti vama! Očistite ruke, grešnici, i očistite srca, vi koji se dvoumite.

Zato što je vernik približen Bogu poziciono, on treba da se približi Bogu i u svakodnevnoj praksi, i na taj način, očistiće svoje grehe.

XIV. ČLANOVI SVETOG I CARSKOG SVEŠTENSTVA

Četrnaesta pozicija jeste to da vernici postaju članovi svetog i carskog sveštenstva; ovo za rezultat ima sveštenstvo svih vernika. Ovo je istina posebno za Jevrejske vernike u I Petrovoj 2:5, 9, ali je isto tako istina i za Paganske vernike prema Otkrivenju 1:5-6 i 5:9-10.

Činjenica da su vernici članovi svetog i carskog sveštenstva ima veći broj primena. Jedna primena nam je dana u Rimljanima 12:1-2, gde Pavle ohrabruje vernike da prinesu svoja tela kao živu žrtvu. Prinošenje žive žrtve je, naravno, sveštenički čin.

Još jednu primenu nalazimo u Filipljanima 4:18: A imam svega i obilujem. Namiren sam pošto od Epafrodita primih ono od vas, slatki miris, žrtvu prihvatljivu, ugodnu Bogu.

U ovom kontekstu, Pavle govori o određenim fondovima, koji su poslani da podupru njega u njegovoj službi. Pavle kaže da je čin slanja finansijske podrške bio sveštenički čin. To je kao da je prinesen slatki miris, žrtva prihvatljiva, ugodna Bogu. Jedan od načina na koji vernici ispunjavaju svoju funkciju verničkog sveštenstva jeste da finansiraju ljude u njihovim službama.

Još jednu primenu nalazimo u II Timoteju 4:6: Jer ja se već prinosim kao levanica i vreme je moga odlaska stiglo. Ovde, apostol Pavle govori o mučeništvu koje mu predstoji. Kada vernik mora da umre za veru i na to se gleda kao na žrtveni prinos. Deo praktičnog aspekta toga da je vernik sveštenik jeste da bi on trebao biti voljan da se odrekne svog života zbog vere.

Još jedan odlomak gde nalazimo ovu primenu jeste u Jevrejima 13:15-16:  Po njemu dakle svagda prinosimo Bogu žrtvu hvale, to jest plod usana što ispovedaju ime njegovo. A dobročinstva i zajedništva ne zaboravljajte, jer takve su žrtve ugodne Bogu.

Vernik može da ispuni svoju funkciju verničkog sveštenstva tako šta će prinositi Bogu žrtvu hvale. Vernici bi trebali bez prestanka hvaliti Boga. Isto tako bi vernici trebalo kroz dobra dela i zajedništva činiti dobro jedni drugima, jer takve su žrtve ugodne Bogu.

XV. PRENESENI U CARSTVO BOŽIJE

Petnaesta pozicija jeste da vernik više nije deo carstva tame, već je sada deo Carstva Božijeg prema II Petrovoj 1:11. Praktično, postoje dve grane ove pozicije.

Prva grana nam je dana u Kološanima 1:13, gde nam se kaže da je rezultat toga što smo preneseni u Carstvo Božije taj da je vernik izbavljen od vlasti tame; vlast tame više nema nikakvog legalnog autoriteta nad vernikom.

Drugo, biti prenešen u Carstvo Božije jeste temelj za to da vernik postojano hoda na jedan uređen način, u stilu života kakvog Biblija zapoveda.

XVI. ROD IZABRANI: SVETI NAROD: PUK STEČENI

Šesnaesta pozicija je više istina za Jevrejske vernike nego za Paganske vernike prema I Petrovoj 2:9. Trebalo bi imati na umu da Petar nije pisao Crkvi kao celini, već je pisao posebno za Jevrejske vernike. Crkva nije izabrani rod ili naraštaj, crkva se sastoji od ljudi iz svih naraštaja. Crkva nije sveti narod, niti nacija; crkva se sastoji od ljudi iz svih nacija i naroda. Crkva nije jedan narod, puk u jednini; crkva je sastavljena od članova iz svih naroda, plemena i jezika.

Imajući na umu da je Petar pisao posebno za Jevrejske vernike, ova pozicija znači da su Jevrejski vernici rod izabrani, oni su sveti narod, oni su puk stečeni. Poanta koju Petar izvodi u kontekstu je sledeća: i dok nacija Izraela kao celina nije postigla svoj poziv iz Izlaska 19, Izraelov Ostatak, vernici Jevreji unutar te nacije, poznati kao Izrael Božiji, jesu ispunili taj poziv. Tako da su oni rod izabrani, sveti narod, puk stečeni.

Šta se tiče primene, ova pozicija ima za svrhu da se čine dobra dela (Titu 2:14).

XVII. GRAĐANI NEBA

Sedamnaesta pozicija jeste verničko građanstvo koje je sada sa Neba (Luka 10:20; II Korinćanima 5:1-2; Efescima 2:19; Filipljani 3:20; Jevrejima 12:22-24; I Petrova 2:11-12).

Praktična primena posedovanja Nebeskog građanstva bi trebala za rezultat imati da onaj koji ga ima razmišlja o nebeskim stvarima, a ne o zemaljskim. Vernik je na ovoj zemlji samo došljak, stranac, strani državljanin, jednostavno rečeno prolaznik. Pa, iako vernik svakako treba da se ohrabri i da učestvuje u stvarima od sveta u kojima vernici treba da učestvuju, ipak bi uvek trebalo da ima na umu da je mnogo važnije od toga što ima Američko, Kanadsko, Belgijsko, ili Nemačko građanstvo to što ima zajedno sa ostalim vernicima su-građanstvo na Nebu.

XVIII. UNUTAR PORODICE BOŽIJE

Osamnaesta pozicija jeste to da je vernik sada deo Božijeg kućanstva, deo Božije građevine (I Korinćanima 3:9; Galatima 6:10; Efescima 2:19-20; I Petrova 2:5).

XIX. POSVOJENJE

Devetnaesta pozicija je posvojenje; vernik je posvojen kao dete Božije (Rimljani 8:15, 23; Galatima 4:5; Efescima 1:4-5). Prednost u tome da se bude posvojen je sledeća; dok su prirodna deca u porodici zato što su se rodili u nju, posvojena deca su tu izabrani zbog ljubavi. Biti posvojeno dete Božije znači da je Bog svakog vernika izabrao da ga voli.

 

XX. DECA BOŽIJA

Dvadeseta pozicija proizlazi iz prethodne pozicije. Zato što je posvojen, vernik sada jeste dete Božije (Jovan 1:12; Rimljani 8:16; I Jovanova 3:1-2). Ova pozicija ima četiri aspekta.

Prvo, to znači da je vernik rođen (I Jovanova 5:1; I Petrova 1:23).

Drugi aspekt toga da je osoba dete Božije jeste to da su vernici koji su jednom bili mrtvi u svojim prestupima i gresima sada oživljeni od Boga. Oni više nisu duhovno mrtvi, već su oživljeni kako bi postali deca Božija. Učinjeni su duhovno živima (II Korinćanima 5:14-15; Efescima 2:5; Kološanima 2:13).

Treći aspekt je taj da su vernici sada sinovi Božiji. Jevrejsko značenje „sinovi“ očigledno ima značenje „oni koji slede,“ „sledbenici,“ baš kao što B’nai B’rith znači „sinovi saveza“ ili „sledbenici saveza.“ Zato što su postali deca Božija, vernici su sada sinovi Božiji; oni su sada sledbenici Božiji (Rimljani 8:14; II Korinćanima 6:18; Galatima 3:26; 4:6-7; I Jovanova 3:2).

Četvrti aspekt toga da je vernik dete Božije jeste taj da je on sada novo stvaranje ili novo stvorenje; vernik je nanovo stvoren da bi postao dete Božije (II Korinćanima 5:17; Galatima 6:15; Efescima 2:10; 4:24; Kološanima 3:10).

XXI. DEO U ZAJEDNIŠTVU SVETIH

Dvadeset i prva pozicija jeste to da su svi vernici deo zajedništva svetih (Jovan 17:11, 21-23; I Jovanova 1:3, 7).

Praktična primena ove pozicije jeste da to postaje temelj za jedinstvo među vernicima. Vernici mogu da budu ujedinjeni zato šta svi imaju udeo u zajedništvu svetih.

XXII. SVETLO U GOSPODU

Dvadeset druga pozicija jeste to da vernik nije samo svetlo sveta, već je vernik takođe i svetlo u Gospodu prema Efescima 5:8. Vernici su deca svetla, i kako su deca svetla, treba i da hodaju u svetlu. Ovde ponovo, praksa vernika treba da bude saobražena sa pozicijom vernika. Poziciono, vernici su deca svetla; stoga u praksi, trebalo bi da hodaju u tom svetlu.

Učinjena je primena s obzirom na ovu poziciju u I Solunjanima 5:4-9: Ali vi, braćo, niste u tami, da bi onaj dan kao lopov mogao da vas zaskoči. Svi ste vi sinovi svetla i sinovi dana. Nismo od noći niti od tame. Stoga ne spavajmo kao i ostali, nego bdimo i trezni budimo. Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju. A mi, koji smo od dana, budimo trezni, obucimo oklop vere i ljubavi, i kacigu, nadu spasenja. Jer Bog nas nije odredio za gnev, nego za dobivanje spasenja po Gospodu našem Isusu Hristu.

Primena koju Pavle čini je u tome da zbog toga što su vernici od svetla i od dana, a Velika Nevolja, ili Dan Gospodnji ili gneva, iz stiha 9, zapravo jeste vreme tame, sveti Crkve nikada neće proći kroz Nevolju. Jedan od mnogih razloga zašto Crkva neće proći kroz Veliku Nevolju jeste zato što je Nevolja vreme tame, a vernici su deca svetla. Zbog svoje pozicije svetla u Gospodu, vernici neće biti u Velikoj Nevolji.

XXIII. NEBESKE POVEZANOSTI

Dvadeset treća pozicija je to da vernik sada ima neke specifične nebeske povezanosti. Ova pozicija ima sedam aspekata.

Prvo, to znači da je vernik sada partner sa Mesijom u životu (Galatima 2:20; Kološani 3:3-4; I Jovanova 5:11-12). Mesija može da živi Svoj život kroz vernika, iako je vernik i dalje odgovoran da živi taj život.

Drugi aspekt jeste to da je vernik sada partner sa Mesijom u poziciji (Efescima 2:6; Kološanima 3:1-3).

Treći aspekt ovih nebeskih povezanosti jeste to da je vernik sada partner Mesiji u služenju i „su-sluga“ je zajedno sa Njim kao slugom (Jovan 17:18; 20:21).

Četvrto, to znači da je vernik su-učesnik sa Mesijom u patnjama. On je patio i vernik će, takođe, biti podvrgnut patnjama. Patnje nisu neophodno znak nedostatka duhovnosti; upravo suprotno, mogu da budu pokazatelj istinske duhovnosti (Rimljani 8:17; II Korinćanima 1:5; Filipljanima 1:29; 3:10; II Timoteju 2:12).

Peti aspekt jeste to da je vernik partner sa Mesijom u molitvi. Vernik se moli, a Mesija se moli za njega i sa njim (Jovan 14:12-14; 16:23-24; I Jovanova 5:14-15). Ovo je jedan od razloga zašto vernik treba da moli u ime Ješuino (Isusovo).

Šesti aspekt jeste to da je vernik partner u zarukama; Mesija je Mladoženja, a vernici su Mlada (II Korinćanima 11:2; Efescima 5:25-27).

Sedmo, vernik je partner sa Mesijom u očekivanju Njegovog povratka (Titu 2:13; Jevrejima 9:28).

XXIV. UPOTPUNJENOST

Dvadeset četvrta pozicija jeste to da je vernik upotpunjen u Mesiji prema Kološanima 2:10. Ovo znači da je vernik ispunjen. Vernik je potpun u Njemu, iako u praksi može da postoji mnogo stvari koje nedostaju u vernikovom životu. Ali, zbog vernikove pozicije, on je kompletan.

XXV. U POSEDU SVAKOG DUHOVNOG BLAGOSLOVA

U dvadeset i petoj poziciji, vernik ne mora da prolazi agoniju da bi zadobio duhovne blagoslove. Vernik ne mora da „razvlači,“ niti da čeka na duhovne blagoslove; ne mora da „moli do iznemoglosti“ da bi primio duhovne blagoslove. Vernik već poseduje svaki duhovni blagoslov. Samo je pitanje kako i kada će da uživa u tim duhovnim blagoslovima, i kada da ih primeni, a kada da ih ne primeni (I Korinćanima 3:23; Efescima 1:3).

XXVI. POKLON OD BOGA OCA BOGU SINU

Dvadeset šesta pozicija jeste to da je vernik poklon od Boga Oca Bogu Sinu (Jovan 6:37-40; 17:2, 6, 9, 24).

Glavna primena ove pozicije jeste uverenje o večnoj sigurnosti. Kako je vernik poklon od Boga Oca Bogu Sinu, vernik ne može da bude ugrabljen iz ruke niti Oca niti Sina.

XXVII. MESIJINO NASLEĐE

Dvadeset sedma pozicija jeste to da je vernik zaveštan Mesiji, i na taj način je vernik Mesijino nasleđe prema Efescima 1:18. Ješua je nasledio vernika, i zbog toga, vernik je posebna, privatna, lična svojina Mesije.

XXVIII. BAŠTINICI

Dvadeset osma pozicija jeste to da su vernici ne samo nasleđe, oni su isto tako i baštinici; vernici su „su-naslednici“ sa Mesijom. Ovo znači da će vernici jednog dana primiti svoje nasleđe (Rimljani 8:17; Galatima 4:7; Efescima 1:11, 14; Kološani 1:12; 3:24; Titu 3:7; Jevrejima 9:15; I Petrova 1:4). Ovo nasleđe uključuje vaskrsenje tela i položaj u Mesijanskom Carstvu. Vernik će da nasledi stvari u Mesijanskom Carstvu.

XXIX. OSLOBOĐENI OD ZAKONA

Dvadeset deveta pozicija kaže da su vernici oslobođeni od Zakona. Iako se ovo u određenom smislu odnosi na sve vernike, ovo je posebno istina za Jevrejske vernike, jednostavno zato što Paganski vernici nisu nikada ni bili pod Mojsijevim Zakonom, tako da su posebno Jevrejski vernici u Telu Mesije oslobođeni od Zakona (Rimljani 6:14; 10:4; II Korinćanima 3:2-11; Galatima 3:19; Efescima 2:11-15; Jevrejima 7:11-12). Poziciono, Jevrejski vernik je oslobođen od Zakona.

XXX. OSUDA STAROG ČOVEKA U NOVOM HODANJU

Trideseta pozicija jeste da je vernikov stari čovek, njegova grešna priroda, sada osuđena; stoga, vernik je sada osposobljen da hoda novim koracima i pozvan je da to i čini.

Praktična primena ove pozicije jeste da ona omogućava da prohodimo u novosti života prema Rimljanima 6:1-11 i Galatima 2:20. Kada kažemo da je stari čovek osuđen, time podučavamo da je vernikov stari čovek „razapet“ zajedno sa Mesijom. Stoga, stara priroda, grešna priroda starog čoveka, vernika više ne vezuje ni na koji način, niti ima ikakav legalni autoritet nad vernikom. Vernik više nema nikakvu obavezu da sluša staru grešnu prirodu. Zbog ovih razloga, vernik ima moć da prohodi u novosti života. Ova pozicija zove vernika da hoda novim koracima.

XXXI. UJEDINJENI SA OCEM I SINOM I DUHOM SVETIM

Trideset i prva pozicija jeste to da je vernik ujedinjen sa Ocem, sa Sinom, i sa Duhom Svetim prema Delima 17:28 i II Korinćanima 6:16. Ova pozicija ima šest aspekata.

Prvi aspekt jeste taj da je vernik u Bogu Ocu (Jovan 17:21; I Solunjanima 1:1; II Solunjanima 1:1).

Drugi aspekt jeste taj da je i Otac, takođe, u verniku. S jedne strane, vernik je u Ocu, a sa druge strane, Otac je u verniku (Jovan 14:23; Efescima 4:6).

Treći aspekt ove pozicije jeste to da je vernik u Sinu. Ne samo da je vernik u Bogu Ocu, već je vernik i u Bogu Sinu (Jovan 14:20; 17:21; Rimljani 8:1; II Korinćanima 5:17).

Četvrti aspekt jeste taj da je Sin, takođe, u verniku. Bog Sin prebiva u verniku (Jovan 14:20, 23; Kološanima 1:27). Ovde, još jednom, s jedne strane, vernik je u Bogu Sinu; sa druge strane, Sin je u verniku.

Peti aspekt jeste taj da je vernik u Duhu Svetom (Rimljani 8:9; Efescima 2:22).

I šesti aspekt jeste to da je Duh Sveti u verniku (Jovan 14:16-17; Rimljani 8:9, 11; I Korinćanima 2:12; 3:16; 6:19; II Timoteju 1:14). S jedne strane, vernik je u Duhu Svetom; s druge strane, Duh Sveti je u verniku.

Kada govorimo o ovoj poziciji, ona nema samo jedan aspekt, koji mnogi vernici znaju, to da Duh Sveti prebiva u verniku, već ovde imamo šest aspekata. U punom smislu, celokupni trojedni Bog prebiva u verniku, i vernik prebiva u celokupnom trojednom Bogu. Vernik je ujedinjen sa Ocem, Sinom i Duhom Svetim.

XXXII. PRISTUP BOGU

Trideset druga pozicija jeste to da vernik ima pristup Bogu. Ova pozicija ima četiri aspekta.

Prvo, vernik ima pristup u milost Božiju prema Rimljanima 5:2. Vernik uvek ima trenutni pristup u milost Božiju. Govoreći o praktičnoj primeni, upravo zbog ove pozicije, vernik je ohrabren da pristupi sa pouzdanjem prestolu milosti i da tako može da primi i prisvoji potrebnu milost koja će mu pomoći da prođe kroz bilo kakve kušnje i nevolje (Jevrejima 4:14-16). Ako je neko neveran, ako posrne, ili se spotakne u svom duhovnom životu, to nije zato jer nije bilo dovoljno milosti na raspolaganju. Razlog zašto vernik posrće i pada jeste taj što nije prisvojio milost koja mu je bila na raspolaganju da ga provede kroz iskušenja, kroz patnje, i kroz nevolje. U svetlu ove pozicije, neka vernik iskoristi pristup koji ima i neka pristupi i uzme milost koja mu je potrebna.

Drugi aspekt jeste taj da vernik ima pristup Bogu Ocu (Efescima 2:18). Ovo je razlog da se molitve vernika upućuju ka Bogu Ocu. Vernik upućuje svoje molitve Bogu Ocu zato što ima pristup Njemu.

Treći aspekt jeste to da pristup ponovo uverava. Jedna od svrha dozvoljenog pristupa od Boga, za vernika, jeste to da vernik može da ima uverenje o svom spasenju. Kada vernik shvati i prepozna da ima pristup Bogu on je iznova uveren (Efescima 3.12; Jevrejima 4:16; 10:19, 22).

Četvrti aspekt jeste to da ovaj pristup Bogu čini mogućim zajedništvo sa Bogom. Razlog zašto vernik može da ima zajednišvo sa Bogom jeste taj što vernik ima pristup Njemu (I Korinćanima 1:9; I Jovanova 1:3).

Očigledna primena ove pozicije jeste to da vernik treba da koristi ovaj pristup kako bi mogao da uživa u zajedništvu sa Bogom.

XXXIII. UNUTAR JE MNOGO VEĆE BRIGE OD BOGA

Trideset treća pozicija jeste da vernici jesu unutar mnogo veće brige od Boga prema Luka 12:24. Ova pozicija ima sedam aspekata.

Prvo, vernik je objekt Božije božanske ljubavi (Jovan 17:23; Rimljani 5:8; 8:35-39; Efescima 2:4; 5:2; II Solunjanima 2:16; I Jovanova 3:1, 16; 4:10). Zato što vernik jeste unutar mnogo veće brige od Boga, on je objekt ljubavi Božije.

Drugo, zato što vernik jeste unutar mnogo veće brige od Boga, on je, isto tako, i objekt Njegove milosti. Ne samo da vernik ima pristup u Božiju milost, vernik je, takođe, i objekt Božije milosti. Drugi aspekt toga da se bude unutar mnogo veće brige Božije ima četiri aspekta. Prvo, vernik je objekt Njegove milosti u spasenju; Njegovom milošću, On je spasio vernika (Jovan 5:24; 6:27, 39, 40, 47; Efescima 2:7-9; I Jovanova 5:11-13). Drugo, vernik je takođe i objekt Njegove milosti u čuvanju (Rimljani 5:2; Filipljani 1:6). Treće, vernik je objekt Njegove milosti u službi. Sama činjenica da vernik može da služi Njega jeste proizvod Njegove milosti (Jovan 17:18; Efescima 4:7). I četvrto, vernik je objekt Njegove milosti u uputstvima; po Njegovoj milosti, On uči vernika i daje mu uputstva koja se odnose na duhovne istine (Titu 2:11-13).

Treći aspekt toga da se bude unutar mnogo veće brige od Boga jeste to da je vernik objekt Njegove moći i to tako da se Njegova moć jako često očituje kroz svete (Efescima 1:19).

Četvrti aspekt ove pozicije jeste to da je vernik, takođe, objekt Njegove vernosti. Vernik prima Božiju vernost pa, iako vernik može da se pokaže i nevernim, Bog nikada nije neveran. Vernik je objekt Njegove nesalomljive vernosti (I Korinćanima 1:9; 10:13; Filipljani 1:6; I Solunjanima 5:24; II Solunjaniam 3:3; Jevrejima 13:5).

Peti aspekt toga da se bude unutar mnogo veće brige od Boga jeste to da je vernik objekt Njegovog mira. Zato što je gnev Božiji umilostivljen, On više nije gnevan na vernika; vernik ima mir od Boga koji prebiva unutar njega (Jovan 14:27; 16:33; Rimljani 5:1; Filipljani 4:7; Kološani 3:15).

Šesti aspekt ove pozicije jeste to da je vernik objekt Božijeg tešenja i utehe. Kada vernik prolazi kroz period bola zbog gubitka nekog bliskog člana porodice, ili prijatelja, ili bliskog saradnika, on ima utehu od Boga. Biti unutar mnogo veće brige od Boga znači da je vernik uvek objekt Njegovog tešenja i Njegove utehe (II Korinćanima 1:3-4; 7:6; II Solunjanima 2:16-17).

Sedmi aspekt jeste to da je vernik objekt Božijeg posredovanja. Upravo zbog ove pozicije Mesija bez prestanka posreduje za dobrobit vernika (Rimljani 8:27, 34; I Timoteju 2:5; Jevrejima 7:25; I Jovanova 2:1).

ZAKLJUČAK

Ovo su trideset i tri stvari koje se dešavaju svakom verniku u trenutku kada je spašen. One se dešavaju trenutno; one nisu proces. Jako je važno da vernik shvati i dokuči svoju poziciju u Ješui Mesiji, jer sve dok vernik jasno ne razume svoju poziciju, on neće u potpunosti da razume koji je autoritet koji mu pripada zbog te pozicije. Ne poznavajući autoritet koji poseduje, on neće biti sposoban ni da provodi taj autoritet. Tako da je izuzetno važno da vernik razume svoju poziciju, jer to je njegova najbolja odbrana u borbi na satanskom i demonskom frontu duhovnog ratovanja.

Postoje tri fronta duhovnog ratovanja: telo, svet, i đavo sa svojim demonskim silama. Kao i u svakom drugom ratu, na svakom frontu treba da se ratuje na drugačiji način, sa drugačijim stilom, i koristeći drugačije naoružanje. Kada govorimo o frontu koji se odnosi na Satanu i na njegove demonske sile, najbolja odbrana jeste da se razume poziciona istina, da se razume koja je to vernikova pozicija u Ješui Mesiji, razumeti autoritet koji sa tim dolazi, i onda koristiti taj autoritet. Kada Satana počne da optužuje i da napada vernika, vernik je sposoban da stoji na temelju od Reči Božije. Vernik nikada ne stoji na svojim zaslugama; on nikada protiv Satane ne stoji na temelju od svoje sopstvene pravednosti. Vernik stoji na temelju svoje pozicije u Mesiji i na činjenici da on poseduje pravednost Mesijinu koja je sada uračunata njemu.

___________________________________________________________________________

Napomena prevodioca: Za prevod ovog MBS-a činilo mi se dobro da prevodim Biblijske tekstove iz Engleske verzije prevoda koja je korištena u ovoj studiji. Pri tome mi je od velike pomoći bila Varaždinska Biblija – izdanje Hrvatskog Biblijskog Nakladnika, 2012.
Koristio sam i Savremeni Srpski Prevod u izdanju Hrišćanskog evangelizacionog centra iz Bačkog Petrovca.
Prevod: Branko Gotovac 2019.