Knjiga proroka Danila

 

… zatvorili ralje lavovima, pogasili silinu ognja! (Jevrejima 11:33,34)

Zlatni Kip Superčoveka

Poglavlje 3:1-12

 1. Kralj Navuhodonosor načini kip od zlata, kojem visina beše šezdeset lakata, a širina mu šest lakata. Postavi ga u ravnici Duri, u pokrajini vavilonskoj.
 2. Posla kralj Navuhodonosor poziv da se skupe satrapi, upravitelji i namesnici, savetnici, rizničari, sudije, činovnici i svi vladari pokrajina, da dođu na posvetu kipa što ga je podigao kralj Navuhodonosor.
 3. Nato se skupiše satrapi, upravitelji i namjesnici, savjetnici, rizničari, suci, činovnici i svi vladari pokrajina na posvetu kipa što ga je podigao kralj Navuhodonosor; i stadoše pred kip što ga je podigao Navuhodonosor.
 4. Tada vesnik glasno povika: ‘Naređuje vam se, narodi, narodnosti i jezici:
 5. U času kad začujete zvuk roga, frule, citre, triangla, psaltira i gajdi, ili bilo kog drugog muzičkog instrumenta, padnite i poklonite se zlatnom kipu što ga je podigao kralj Navuhodonosor.
 6. Ko ne padne i ne pokloni se, istoga trena biće bačen u peć ognjenu užarenu.’
 7. Zato svi narodi na vreme, čim začuše zvuk roga, frule, citre, triangla i psaltira, te svih vrsta muzičkih instrumenata, svi narodi, narodnosti i jezici padoše i pokloniše se zlatnom kipu što ga je podigao kralj Navuhodonosor.

Nastojao sam da istaknemo značaj jedinstvenosti kipa koji je Navuhodonosor video u svom snu … četiri carstva u jednom. Dao bih toj slici ime Antihristovo kraljevstvo. Od početka do kraja, ujedinjeno je u protivljenju Bogu i u svojoj nameri da čitavo čovečanstvo uzdigne do super-rase koju predvodi superčovek.

Nakon što primi otkrivenje iz Božije ruke, osoba više ne može da nastavi da živi kao pre. Ako se takva osoba ne potčini moćnoj ruci Božijoj, neće biti istinski obraćena, ali će svakako načiniti izvesna prilagođavanja. Nakon realnosti koju je video u svom snu, Navuhodonosor više nije u stanju da nastavi sa svojom religijom; kako, međutim, svoje srce nije predao Gospodu koji mu je dao san, njegov um preokreće plan Božiji u perverzno samouzdizanje. Isto to dagađa se s mnogim životima danas.

Da bih vas podsetio na Danilove reči o caru i njegovoj imperiji, ponovo ću citirati čitav iskaz: Ti si, kralju, kralj nad kraljevima, jer Bog nebeski tebi dade kraljevstvo i silu, snagu i slavu. Gde god boravili sinovi ljudski, zveri poljske ili ptice nebeske, on ih je predao tebi u ruke i postavio te gospodarom nad svima njima. Ti si ona glava od zlata. Navuhodonosor izokreće Božiju reč i stvar lik koji donekle nalikuje ogromnom kipu koji je video u snu. Ovaj je, međutim, sav optočen zlatom. Zlatna glava kipa biva prenaglašena i potpuno dominira, na uštrb svih ostalih delova.

U svojoj nadmenosti, Navuhodonosor sada uzdiže samog sebe i zahteva da svi ljudi obožavaju njega. Ovo je duh antihrista, uočljiv već u prvoj fazi njegovog carstva. To je, zapravo, bila i ideja egipatskih faraona, vladara nad prvom svetskom civilizacijom, a govoreći o caru iz poslednje faze, Danilo prorokuje: A kralj će raditi kako mu bude volja; i uzvisiće se i uzveličati iznad svakog boga, i govoriće čudesne stvari protiv Boga nad bogovima, i uspevaće dok se gnev ne dovrši; jer što je određeno, to će se izvršiti (Danilo 11:36).

Primećujem da dimenzije statue iznose šest lakata u širinu i deset puta više u visinu, odnosno 60 lakata. U Otkrivenju, o antihristu učimo da čitalac treba da proračuna broj Zveri; jer to je broj čoveka, a broj mu je šest stotina šezdeset šest (Otkrivenje 13:18). U Bibliji, broj za čoveka je šest – jedan manje od Božijeg savršenog broja sedam. Antihrist preteruje, dajući sebi broj koji tri puta sadrži cifru šest, ali svejedno ne može dospeti do sedam. To je i bila namera đavola, koji antihristu daje moć da uzdigne samoga sebe: Kako pade s nebesa, Svetlonošo, sine zorin! Kako li si oboren na zemlju, iznuritelju narodā (Isaija 14:12).

Navuhodonosor okuplja čitavu svoju vladu kako bi promovisao svoj plan i osveštao kip, u pokrajini Vavilon. Nalaze se u ravnici Duri, gde je kip postavljen. Tu su satrapi (lideri regiona), namesnici (vojni šefovi), upravitelji (administratori), savetnici (sekretari), rizničari (finansijski stručnjaci), sudije (zakonodavci), činovnici (pravnici) i zvaničnici (lideri drugih zemalja). Suštinski, oni vode slična ministarstva u današnjim vladama.

Potpuno u skladu s carevom upravom, vladar dovodi glasnika, što bi odgovaralo današnjim medijima. Izdaje se zapovest, koja se ima objaviti u čitavom carstvu, svim narodima, narodnostima i jezicima – da svi moraju prihvatiti carevu religiju. Moraju poštovati ovu konačnu manifestaciju humanizma – moraju obožavati čoveka.

Uključeni su i muzičari. Car koristi moć muzike da probudi emocije naroda i napravi odgovarajuću atmosferu za praktikovanje religijskih rituala s još većom predanošću. To je moćan orkestar i budite sigurni da je nastupio s najnadarenijim muzičarima, koji su svirali najbolje kompozicije, na najfinijim instrumentima toga doba. Navuhodonosor je kreirao ekstravagantnu scenu za religiozno slavlje pod vedrim nebom.

Za slučaj opiranja, car dodaje elemenat straha, idući dotle da kreira od čoveka stvoren pakao, namenjen svakome ko se ne pokori željama lidera svetske vlade … peć ognjenu užarenu. Ko se ne pokori, biće živ bačen u nju, odmah nakon svog čina neposluha. Duhovna snaga iza ove ovosvetske predstave jeste kušač, koji je i Samog Isusa pokušao da navede da mu se pokloni, nakon što Mu je obećao slavu svih kraljevstava sveta (Matej 4:8-9; Luka 4:6-7).

Hteo bih da me, posle ove vavilonske manifestacije duha antihrista, pratite do poglavlja 13 knjige Otkrivenja. Tamo ćemo slične manifestacije posmatrati u završnoj fazi ovog proroštva, etapi koju predstavljaju stopala kipa. U Jovanovom viđenju, zmaj je đavo, zver je antihrist, a druga zver, s ovnujskim rogovima i glasom poput zmaja, daje religijsku moć politici antihrista.

Svi stanovnici zemlje pokloniše se Zmaju koji dade vlast Zveri; pokloniše se i Zveri (stih 4). Druga zver čini znake velike … i zavodi one što žive na zemlji zbog znakova koje joj je dato da učini pred Zveri … da načine lik zveri (stih 13, 14). Toj drugoj zveri je dato dati dah liku Zveri, tako da i progovori lik Zveri i učini da ko god se ne pokloni liku Zveri bude ubijen (stih 15).

Jasno je da, u Navuhodonosorovo vreme i u poslednjim vremenima religija stoji iza politike i daje joj moć. U oba slučaja imamo vladu i religiju terora, vladu i religiju koje ognjem kažnjavaju neposlušne. U svojim slavnim danima, pre pet vekova, rimska katolička crkva bila je upravo takva kombinacija politike i religije, koja je spaljivala svoje žrtve na lomači. Oni koji se boje Boga i uvereni su u realnost Jezera ognjenog, radije biraju oganj koji dolazi od ljudi. Isus je rekao: Ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti; nego se radije bojte onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu (Matej 10:28).

Današnje sile, koristeći obrazovanje, štampu, televiziju, propagandu; preko interneta, putem pozorišta i filma; na jedan moćan način saobražavaju mentalitet ljudi duhu antihrista. Na čelu njegovog programa nalazi se sveobuhvatno propagiranje teorije evolucije. Nadaju se da će na takav način uništiti svaki prirodni strah od Stvoritelja. Tako su uništene porodične vrednosti, a razvod je postao opšteprihvaćen. Zatim je usledilo prihvatanje abortusa, homoseksualnosti – izvrtanje Božijih ciljeva u najvećoj mogućoj meri. Zahteva se potpuno potčinjavanje đavolskom, čemu je društvo poslušno.

 1. Upravo u to vreme pristupiše neki Haldejci i optužiše Judeje.
 2. Progovoriše i rekoše kralju Navuhodonosoru: ‘Kralju, živ bio doveka!
 3. Ti si, kralju, izdao odredbu da svaki čovek koji začuje zvuk roga, frule, citre, triangla, psaltira i gajdi, te svih vrsta muzičkih instrumenata, padne i pokloni se zlatnomu kipu;
 4. A ko ne bi pao i poklonio se, bio bi bačen u peć ognjenu užarenu.
 5. Ima nekih Judeja koje si ti postavio nad upravom pokrajine vavilonske — Šadrah, Mešah i Avednego: ti ljudi ne mare za te, kralju, oni ne poštuju tvoje bogove i nisu se poklonili zlatnom kipu što si ga podigao’.

Pomalo prebacujem Navuhodonosorovu vladu u moderno vreme, da bismo jasno mogli videti kako lako njegove taktike mogu biti primenjene u zapadnom svetu. Hoću da se ta drama odvija u našim umovima, da izgleda što realnije i da nas vodi u molitvu, u kojoj ćemo pitati Boga da nas opremi za ono što će uslediti.

Ne spadam u one koji veruju da će se crkva naći licem u lice s konačnim antihristom, ali on će imati brojne prethodnike. Čak i danas, hiljade hrišćana trpe progonstva. Nemojmo precenjivati sopstveno duhovno stanje i govoriti sami sebi kako smo spremni da obujemo Danilove cipele za jednako zao dan. Ne budimo ravnodušni prema činjenicama, nego se spustimo na kolena pred Bogom, u jednom očajničkom vapaju za probuđenjem duhovne sile u crkvi, u Njegovom narodu.

Isus je rekao: Pazite, dakle, kako slušate. Jer ko god ima, daće mu se, a ko nema, i što misli da ima, oduzeće se od njega (Luka 8:18). Veoma sam zabrinut za duhovno nadmene: Jer misli li ko da je nešto, premda nije ništa, sam sebe vara (Galaćanima 6:3).

Molim vas da mi dopustite da citiram iz svog komentara poslednje glave Poslanice Galaćanima: Ponos je dovoljno ružan i kada neko ima da se nečim hvali, ali jeste izuzetno uznemirujuće kada imamo osobu koja se samozavarava, koja precenjuje vlastitu mudrost, spoznaju i duhovnost. Takva osoba misli za sebe da je itekako sposobna da bude nad situacijama, a uistinu, nema sa čim. Duhovni ponos ne pogađa samo pojedince, već je telo hrišćana, poput, na primer, crkve u Laodikiji: Ništa mi ne treba (Otkrivenje 3:17). Oni su za sebe mislili da im ne treba pomoć spolja, a uistinu, bili su najslabiji, najsiromašniji i najbedniji u očima Hristovim. Bog mrzi ovakav stav.

Navuhodonosor je, takođe, imao i svoju obaveštajnu i istražnu službu. Službenici ovih ministarstava špijunirali su i bili raspoređeni po čitavom carstvu, kako bi bili sigurni da će carevim nepravednim zahtevima biti udovoljeno. Našli su tri čoveka, koja su stajala kada su svi ostali bili na kolenima i optužili ih pred carem. Napamet citiraju zakon i navode posledice njegovog nepoštovanja.

Optužba je trostruka: 1) Ovi ljudi ne mare za kralja. 2) Ne poštuju njegove bogove. 3) Ne klanjaju se zlatnom kipu što ga je podigao. Iako je prva optužba u velikoj meri neistina, jer oni jesu vodili računa o carevom autoritetu, ipak su morali napraviti izbor, jer je postojao konflikt između njihovog cara i njihovog Boga; izabrali su viši autoritet. Okrenuli su leđa carevim idolima i služili su istinskom i živom Bogu. U Svojim zapovestima, njihov Bog nije ostavio mesta za klanjanje pred bilo kojim likom, a taj zakon bio je zapisan u njihovim srcima. Oni bi ga se držali, bilo pred rabinima, među svojim narodom u Jerusalimu, bilo u Vavilonu, gde nije bilo ni kopije zakona niti njegovog predstavnika.

Lowell Brueckner