VAZNESENJE MESIJE

MBS076

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Pa kad to reče, bi uzdignut još dok su oni gledali …
(Dela 1:9a)

 

 

UVOD

 Vaznesenje Mesije ćemo pokriti u dva dela: prvo, istorija Vaznesenja i drugo, teološke implikacije, značenja i rezultati Vaznesenja.

 

 I. ISTORIJA VAZNESENJA

 Vaznesenje je pokriveno u tri odlomka iz Pisma: Marko 16:19-20, Luka 24:50-53, i Dela 1:9-12. Šest glavnih područja koja se tiču istorije Vaznesenja treba da se primete.

 Prvo, ono se dogodilo na onoj strani Maslinske Gore gde se nalazi Vitanija, prema Luka 24:50: I izvede ih van sve do Vitanije

Selo Vitanija se nalazi na nižem delu istočnih padina Maslinske Gore, i to je mesto gde se Vaznesenje dogodilo. Ono se nije dogodilo na vrhu Maslinske Gore gde danas stoji crkva kako bi obeležila mesto tog događaja.

 Drugo, On je podigao Svoje ruke i blagoslovio je učenike na način na koji to rade Jevreji, prema Luka 24:50: … podiže ruke svoje pa ih blagoslovi.

 Treće, On je tada odnesen na Nebo, prema Luka 24:51: I dogodi se, dok ih je blagosiljao, (On im je davao Svoj poslednji blagoslov), da se odmakne od njih (iznenada, On je bio odvojen od njih), i bȋ vaznet u nebo.

 On nije poleteo sa Svojom moći; On je odnešen u Nebo. Ovo nam se još jednom potvrđuje u Delima 1:9a: Pa kad to reče, bi uzdignut još dok su oni gledali …

 Četvrto, potom je Njegovo Vaznesenje bilo zaklonjeno oblakom prema Delima 1:9b: … i oblak ga ote od očiju njihovih.

Poanta je, da kada je Ješua (Isus) uzdignut do neke određene visine u vazduh, oblak je sakrio ostatak Vaznesenja. Oni nisu zapravo videli Njega kako nestaje u Nebu. Oni su samo bili u mogućnosti da gledaju Vaznesenje toliko dugo dok Ga oblak nije zaklonio. Ali na kojoj visini se to dogodilo nije nam rečeno.

 Peto, imamo i anđeosku poruku u Delima 1:10-11: I dok su očiju uprtih u nebo gledali kako on odlazi, gle, stadoše kraj njih dva čoveka u beloj odeći. I oni rekoše: ‘Ljudi, Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus, koji je od vas uzet u nebo, isto će tako da dođe kao što ste ga videli da u nebo odlazi.’

Poruka anđela jeste da će se jednog dana Ješua isto tako vratiti na oblacima Nebeskim. Naglasak je na načinu, ne na mestu Drugog Dolaska. Anđeli nisu rekli da će On da se vrati na isto mesto, već da će način na koji će On da se vrati biti isti kao i način na koji je On otišao. On je otišao na oblacima Nebeskim i On će da se vrati na oblacima Nebeskim, ali ne na istom mestu. Mesto Drugog Dolaska biće grad Bozra, ili Petra.

 Šesto, On je ušao u Nebo i seo sa desne strane Bogu Ocu, prema Marko 16:19: Tada Gospod Isus, nakon što im sve to izgovori, bȋ uzet u nebo i sede zdesna Bogu.

 Ovo je ispunilo Staro Zavetno proroštvo Psalma 110:1, gde se prorokuje da će jedan period vremena Mesija da sedi zdesna Bogu Ocu. Ovo je takođe ispunilo Isusove reči da će On da ode ka Ocu (Jovan 14:2; 16:17, 28). Ovo je ponovno posle potvrđeno u
I Timoteju 3:16 i u Jevrejima 1:3.

 

II. TEOLOŠKE IMPLIKACIJE, ZNAČENJA, I REZULTATI VAZNESENJA

 Drugi deo ove studije odnosi se na teološke implikacije, značenja, i rezultate Vaznesenja, i ovde treba da se primeti pet odvojenih aspekata.

 

A. Proroštva Starog Zaveta o Vaznesenju

 Prvi aspekt jeste taj da je Vaznesenje predviđeno u Starom Zavetu na barem dva različita mesta: Psalam 68:18 i Poslovice 30:4. Odgovor na pitanje „Ko uzađe na nebo pa siđe?” jeste, niko drugi do samog Sina Čovečjeg.

B. Istorijska Činjenica Vaznesenja

Drugi aspekt jeste sama činjenica Vaznesenja. Istina Vaznesenja može da se vidi na dva načina.

1. Predskazano je od Samog Mesije

 Prvo, Sam Ješua je predskazao da će On uzaći u Nebo i da će da se vrati Bogu Ocu (Jovan 3:13; 6:62; 14:2, 12; 16:5, 10, 17, 28).

 

2. Ponovno je potvrđeno od Pisaca Novog Zaveta

 Drugo, sam događaj je istorijski opisan na tri mesta (Marko 16:19-20; Luka 24:50-53; Dela 1:9-11) i još jednom kao ponovna potvrda u Poslanicama, (Efescima 4:8-9). Odlomak koji nam daje najviše detalja jeste Dela 1:9-11.

 

 3. Ključne Grčke Reči Koje su Korištene

 Četiri ključne Grčke reči, ili termina koristio je Luka da bi nam dao detalje o Vaznesenju.

 Prvi Grčki termin je epeirthei, a znači, „podignuti”, i pokazuje nam da je Vaznesenje bilo prema gore. Nadalje, termin je u pasivnom stanju, i to nam pokazuje da je Sin uzet gore na Nebo od Boga Oca.

 Drugi Grčki termin je hupelaben, koji u sebi nosi kontekst „biti ispod nečeg”. Mesija je bio u atmosferskom nebu i bio je prihvaćen od oblaka. Poanta je da je oblak bio ispod Njega; On je prilikom Vaznesenja bio podržan od oblaka. Naravno, oblak je isto tako i sakrio Vaznesenje od pogleda apostola.

 Treća Grčka reč je poreuomeivou, a doslovno to znači, „kao što je otišao”. To znači „nastaviti putovanje”. Isus je jednostavno otišao na putovanje. To je bio odlazak u smislu da je otišao na putovanje, odlazak sa zemlje i putovanje na Nebo. Sama reč prenosi oba koncepta, odlaska i putovanja. Aspekt odlaska označava odlazak sa zemlje; aspekt putovanja označava da je poduzeto putovanje na Nebo.

 Četvrti Grčki termin je analeimphtheis. Ovo znači, „biti primljen gore”. To znači da se Vaznesenje završilo kada je Ješua bio primljen gore, u Nebo. Svako putovanje ima svoje odredište. I dok treći termin naglašava koncept putovanja, četrvti termin naglašava odredište ovog putovanja, a to je samo Nebo. Poput mnogih drugih putovanja, ni ovo putovanje nije za stalno, već za neko vreme. Jednog dana On će da se vrati na ovu zemlju kako bi uspostavio Svoje Carstvo.

 

 C. Karakteristike Vaznesenja

 Treći aspekt je taj da postoji šest karakteristika Vaznesenja. Prvo, Vaznesenje je bilo za celu Osobu. Nije uzdignuta samo ljudskost Isusova, niti je samo Božanstvo Ješuino to što je uzdignuto. Celokupan Bog-Čovek, Utelovljena Božanska Osoba, jeste uzdignuta.

 Drugo, to je bilo vidljivo: učenici su mogli da vide Isusa kako se podiže u atmosferska nebesa sve dok Ga oblak nije sakrio njihovom pogledu.

 Treće, to je bilo telesno. Vaskrslo telo koje je On primio kod Vaskrsnuća je isto telo koje je bilo i uzdignuto, vazneseno.

Četvrto, bilo je postepeno. On nije trenutno zahvaćen sa brzinom svetlosti, u tren oka, i nije iznenada nestao. To se dešavalo postepeno i u četiri faze, kao što je to ilustrovano pomoću četiri Grčka termina.

Peto, Vaznesenje je učinjeno na oblacima. Ješua je otišao gore na oblacima Nebeskim, istim oblacima koji su zaklonili ostatak Vaznesenja od pogleda apostola.

 I šesto, Vaznesenje znači lokalni prenos sa jednog mesta na drugo, sa zemlje na Nebo.

 

 D. Zaključak o Vaznesenju

 Četrvti aspekt jeste to da je Vaznesenje zaključeno sa dolaskom Mesije na Nebo. To je bio završetak i cilj Vaznesenja: dolazak Isusa, telesno, u Nebo. Ovo je toliko važno da petnaest posebnih odlomaka govori o Njegovom dolasku u Nebo (Dela 3:20-21; 9:3-6; 22:6-10; 26:13-18; Filipljanima 3:20; I Solunjanima 1:10; 4:16; I Timoteju 3:16; Jevrejima 4:14; 6:20; 7:26; 9:24; I Jovanova 2:1; Otkrivenje 1:17; 5:5-12).

 

 E. Značenja Vaznesenja

 Peti aspekt je taj da postoji dvanaest značenja Vaznesenja.

Prvo značenje Vaznesenja jeste da dokazuje istinu onoga što je Ješua govorio. On je prorokovao da će On da ode ka Ocu, i Vaznesenje je ispunilo tvrdnje koje je On iznosio (Jovan 14:28).

 Drugo značenje Vaznesenja jeste da nam Isus priprema mesto. U Jovan 14:2, On kaže da On ide na Nebo, da ide ka Ocu, da pripremi mesto za nas. Vaznesenje i dolazak Isusa na Nebo znači da On priprema mesto za nas.

 Treće značenje Vaznesenja jeste to da ono obeležava kulminaciju Njegovog Uzvišenja (Efescima 1:20-23). Po Njegovom dolasku na Nebo, Uzvišenje je bilo potpuno, a ono je otpočelo sa Njegovim ukopom u novom grobu bogata čoveka.

 Četvrto značenje Vaznesenja jeste da ono obeležava Njegovo poglavarstvo nad Crkvom. To znači da je On glava Crkve po samom činu Njegovog Vaznesenja na Nebo (Kološanima 1:18).

 Peto značenje Vaznesenja jeste to da ono znači da sada Čovek sedi zdesna Bogu Ocu (Dela 2:32-35).

 Šesto značenje Vaznesenja jeste da je otpočela veliko sveštenička služba Ješue. Po Njegovom Vaznesenju, On je preuzeo na Sebe funkciju sveštenika, i uvek posreduje za nas. Posredstvom Njegova Vaznesenja On sada može da funkcioniše u Svojoj veliko svešteničkoj službi na Nebu. Zato što sada Čovek sedi zdesna Bogu Ocu i sprovodi veliko svešteničku službu, pisac Poslanice Jevrejima ohrabruje vernike da koriste ovog Velesveštenika. Kao naš Velesveštenik, On zastupa nas. Kako je On Čovek koji je kušan u svemu, samo što nije sagrešio, to znači da je On veliki sveštenik koji nam je naklonjen i razume nas.

 Sedmo značenje Vaznesenja jeste da ono označava dolazak Duha Svetoga. Nova vrsta službe, koju Duh započima u Delima 2, nije mogla da se dogodi pre Vaznesenja Isusova. Samo posle Njegovog Vaznesenja mogao je Duh Sveti da dođe, i da prebiva u vernicima zauvek, i da započne Svoje delo krštenja Duhom Svetim. Ovo nam se donosi proročki u Jovan 7:39 i 16:7, a ima svoje ispunjenje u Delima 2:33.

 Osmo značenje Vaznesenja jeste to da ono čini Mesiju prethodnikom u Nebu (Jevrejima 6:20). Posredstvom Njegovog Vaznesenja u Nebo, On je postao prethodnik u Nebu. Prethodnik znači „prvi od još njih koji će da dođu posle”. Vernici su još njih koji će da dođu posle.

 Deveto značenje Vaznesenja jeste to da ono označava novu poziciju vernika koji sada sede u nebeskim prostorima (Efescima 1:20-21). Zato što su vernici u Hristu, oni su u novoj poziciji. Zato što Mesija sedi u nebeskim prostorima zdesna Bogu Ocu, i zato što su vernici u Mesiji, Bog vidi vernike kao da i oni sede u nebeskim prostorima, još uvek ne fizički, ali poziciono da.

 Deseto značenje Vaznesenja jeste to da posredstvom Vaznesenja mogu biti dani darovi Duha Svetoga (Efescima 4:7-11). Ovaj odlomak ističe da su darovi Duha Svetoga postali dostupni i mogući tek pošto je Mesija uzdignut u Nebo. Tako da je Sin uzdignut na Nebo i potom je dao duhovne darove ljudima.

 Jedanaesto značenje Vaznesenja jeste to da ono proviđa način, ne i mesto Njegova povratka (Dela 1:9-11). On je uzdignut na oblacima Nebeskim, i On će i da se vrati na isti način jednog dana, na oblacima Nebeskim.

 Dvanaesto značenje Vaznesenja jeste da to znači da su sada sveti Starog Zaveta takođe u Nebu. Pre Njegova Vaznesenja, duše svetih Starog Zaveta bile su zadržane u središtu zemlje, u Šeolu, ili Hadu. Kada je Ješua uzdignut, On je uzeo duše svetih Starog Zaveta sa Sobom, a Vaznesenje znači da su duše svetih Starog Zaveta sada u Nebu (Efescima 4:8).

       

Napomena prevodioca: Za prevod ovog MBS-a činilo mi se dobro da prevodim Biblijske tekstove iz Engleske verzije prevoda koja je korištena u ovoj studiji. Pri tome mi je od velike pomoći bila Varaždinska Biblija – izdanje Hrvatskog Biblijskog Nakladnika, 2012.
Koristio sam i Savremeni Srpski Prevod u izdanju Hrišćanskog evangelizacionog centra iz Bačkog Petrovca.
Prevod: Branko Gotovac 2018.