SATANOLOGIJA: DOKTRINA O SATANI

MBS 077
Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

Obucite svu bojnu opremu Božiju, da se mognete odupreti lukavstvima đavlovim. Jer nije nam boriti se protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstava, protiv vlastī, protiv vladarā tame ovoga sveta, protiv zlih duhova po nebesima.
(Efescima 6:11-12)

 

UVOD
Ovo je studija o Satani, o „anđelu tame“. Cilj je da se uradi detaljna studija o ovoj ličnosti kako bi se rasterala mnoga lažna gledišta koja se pojavljuju u vezi sa njim. Ova studija će biti podeljena u deset segmenata.
Postoje tri uobičajena pogrešna gledišta. Prvo je da Satana nije ličnost, odnosno nije biće, već je zapravo princip zla sa kojim svako mora da se bori. Druga pogrešna zamisao jeste da je Satana direktan uzrok svakog greha u svakom pojedincu, tako da kada neko sagreši, krivnja je uvek na đavolu. I treće je da je Satana, ili neki od njegovih demona odgovoran za svaki fizički, ili mentalni poremećaj.

I. POSTOJANJE SATANE
Biblija jasno uči da Satana postoji. Ovo se može videti na tri načina. Pre svega, Satana se pominje u sedam od trideset-devet knjiga Starog Zaveta: Postanak, I Letopisa, Knjiga o Jovu, Psalmi, Isaija, Jezekilj, i Zaharije. Drugo, od dvadeset-sedam knjiga Novog Zaveta, Satana se pominje u devetnaest: Matej, Marko, Luka, Jovan, Dela, Rimljani, I i II Korinćanima, Efescima, I i II Solunjanima, I i II Timoteju, Jevrejima, Jakovljeva, I Petrova, I Jovanova, Judina, i Otkrivenje. Iako Satana nije pomenut u svakoj knjizi Novog Zaveta, pomenut je od strane svakog pisca u Novom Zavetu. Treće, jako važno, postojanju Satane uči nas sam Mesija. U četiri Evanđelja, Satana se pominje sveukupno dvadeset-devet puta. Od tih dvadeset-devet pominjanja, Mesija ga pominje u dvadeset-pet odlomaka. Stihovi koji slede primeri su iz svakog Evanđelja, gde Ješua (Isus) uči postojanju Satane: Matej 4:10; Marko 3:26; Luka 13:16; i Jovan 12:31.
Stoga je van svake rasprave to da Biblija uči o postojanju Satane. On nije jednostavno nekakav izmišljeni lik, ili pojava; on je svakako više od samo zlog principa. On je stvarno biće i Biblija uči da Satana postoji, i u Starom i u Novom Zavetu. Satana se ne pominje samo u apokaliptičnim knjigama, ili samo u vizijama u kojima nalazimo mnogo simbola, poput Otkrivenja, on se pominje i u proročkim, i u istorijskim knjigama. Biblija potpuno jasno uči da Satana postoji.

 

II. POREKLO SATANE
Glavni pasus koji govori o poreklu Satane jeste Jezekilj 28:11-15: I dođe mi reč Gospodnja govoreći: Sine čovečji, pronesi tužaljku za carem Tira i reci mu: Ovako kaže Gospod GOSPOD: Ti beše pečat savršenosti, pun mudrosti i savršenstvo lepote. Bio si u Edenu, vrtu Božijemu, svaki dragi kamen bio ti je pokrov: rubin, topaz i dijamant, beril, oniks i jaspis, safir, tirkiz i smaragd, te zlato. Izrada tvojih bubnjeva i svirala tvojih beše spremna za te za dan kad si stvoren. Ti si bio keruvin pomazan da zaklanja – ta ja sam te postavio! Bio si na svetoj gori Božijoj, hodio si posred kamenja ognjenoga. Ti savršen beše na putima svojim od dana kada si stvoren, dok se u tebi ne nađe bezakonje.

U vezi sa poreklom Satane, ovaj odlomak ističe četiri stvari. Pre svega, kada je Satana stvoren, on beše pečat … pun, u dva područja, u mudrosti, i u lepoti (stihovi 11-12). Hebrejski izraz ovde preveden kao beše pečat … pun, znači „ispuniti određeni kalup“, ili „ispuniti zadani uzorak“. Slika koju nam Jezekilj pokušava predočiti jeste ta da kada je Bog počeo sa Svojim delom stvaranja, On je odlučio da ograniči Sebe na određeni kalup, na zadani uzorak, i odlučio je da neće da ide preko toga. Kada su stvorene životinje, one su ispunile jedan deo tog zadanog kalupa; kada je stvoren čovek, on je taj kalup ispunio još više; anđeli još više. Ali kada je Bog stvorio ovu ličnost, on je ispunio pečat, to jest, ispunio je uzorak, kalup, u dva područja; u mudrosti, i u lepoti. Ovo znači da od svih stvorenih bića, Satana je daleko najmudriji i najlepši. Sva ta platna na kojima su umetnici kroz vekove portretirali Satanu kao ružno, koščato i gnusno biće, jednostavno su pogrešna slika o njemu, istina je upravo suprotna tome. Od svih stvorenih bića, Satana se smatra najmudrijim i najlepšim.
Druga stvar u vezi sa poreklom Satane jeste to da je on stvoreno biće (stih 13); on nije postojao u čitavoj večnosti prošloj. Satana nije „večni princip zla“ koji je oduvek postojao paralelno sa „večnim principom dobra“. On je stvarno biće stvoreno od Boga. U vremenu njegova stvaranja dve stvari su bile istina u vezi sa njim. Prvo, on je imao prekrivač od kamenja, što ga je učinilo „onim koji isijava“. Drugo, on je bio zadužen za bubnjeve i svirale, za stvari koje su uključene u obožavanje. Kada je Satana stvoren, služio je kao onaj koji predvodi nebesko obožavanje Boga koji sedi na tronu. Satana je oslikan kao sveštenik na Nebu, koji predvodi obožavanje Boga.
Treća stvar u vezi sa poreklom Satane jeste to da kada je stvoren, stvoren je kao keruvin (stih 14). Postoje tri reda nebeskih bića. Najniži red su anđeli, sa Mihajlom koji je glavni anđeo, ili arhanđeo. Iznad anđela su serafi, ili serafini, a iznad serafina su keruvi, ili keruvini. Kada je Satana stvoren, on nije stvoren kao anđeo najnižeg reda, niti kao serafin, anđeo srednjeg reda; on pripada najvišem redu stvorenih bića. Nadalje, stih 14 kaže da je bio pomazani keruvin. Kada je tek bio stvoren, on je bio keruvin podjednak svim drugim keruvinima. Ali u istom tom trenutku u večnosti prošloj, Bog je odabrao upravo ovog keruvina, i pomazao ga, ili „mesijanizirao“ ga, što je njega stavilo u poziciju autoriteta nad drugim keruvinima. Baš kao što je Mihajlo arhanđeo, onaj koji ima autoritet nad anđelima; sa pomazanjem, Satana je postao „arh-keruvin“, onaj koji ima autoritet nad keruvinima.
Četvrta stvar u vezi sa poreklom Satane jeste da je on bio savršen u vremenu svog stvaranja (stih 15). Bog ga je stvorio bez ijedne mane. On je bio do te tačke savršen da je imao jedinstvenu sposobnost, sposobnost koja se naziva „moć suprotnog izbora“, sposobnost da odabere suprotno svojoj prirodi. Bog nema tu sposobnost i zato Bog ne može da sagreši; On ne može da čini suprotno svojoj prirodi. Satana je imao moć suprotnog izbora. Bio je svet i savršen, ali je posedovao sposobnost da učini nesvet i nesavršen izbor.
Zaključak: Ono šta Jezekilj uči o poreklu Satane može da se sumira u pet tačaka. Pre svega, Satana je stvoreno biće; stoga on ne postoji večno. Drugo, stvoren je savršen, bez i najmanje mane. Treće, stvoren je kao keruvin, a to je najviši red nebeskih bića. Četvrto, on je ispunio pečat u mudrosti i u lepoti, on je bio najmudriji, i najlepši od svih stvorenih bića. I peto, to što je bio pomazani keruvin znači da je bio najviši u moći i u autoritetu od svih stvorenih bića.

III. PAD SATANE
Pad Satane opisan je u četiri odlomka u Pismima.

A. Prvi Grešnik: Satana
Prvi odlomak koji ćemo pogledati jeste I Jovanova 3:8, gde nam Jovan kaže da đavo greši od početka. Poanta je da je prvi grešnik Satana.

B. Prvi Greh: Ponos
Drugi odlomak je u I Timoteju 3:6. U ovom kontekstu Pavle ocrtava jedan popis kvalifikacija za bilo koga ko bi želeo da postane starešina u lokalnoj crkvi. Među ovim kvalifikacijama, Pavle kaže: ne novoobraćenik, kako se ne bi uzoholio i pao pod osudu đavlovu.
Nikada ne bi trebalo da se novi vernik postavi u poziciju autoriteta u lokalnoj crkvi, jer svaki novi vernik, zbog same činjenice da je novi vernik, duhovno je nezreo. Ukoliko se takav postavi na položaj u liderstvu pre nego je duhovno spreman za to, moguće je da će se ispuniti ponosom, a to će prouzročiti da padne u isti greh koji je prouzročio pad Satane. Prvi greh je stoga, greh ponosa, a prvi grešnik je Satana.

C. Pad Satane: Posledica Greha
Treći odlomak je Jezekilj 28:15-19: Ti savršen beše na putima svojim od dana kada si stvoren, dok se u tebi ne nađe bezakonje. Mnoštvo trgovanja tvojih iznutra te napunilo nasiljem, i ti sagreši. Zato te zbacih s gore Božije i uništih te, keruvime zaklanjatelju, isred kamenja ognjenoga. Srce ti se uzoholilo zbog lepote tvoje, mudrost si svoju iskvario sjaja svoga radi. Na zemlju te bacih, položih te pred careve da gledaju u te. Mnoštvom svojih bezakonja, nepravednošću svojega trgovanja oskvrnuo si svoja svetišta. Zato izvedoh oganj isred tebe: on te proždre, i ja te pretvorih u pepeo na zemlji na oči svih koji su te gledali. Svi koji te poznaju među narodima zgroziše se nad tobom; postao si užas, i doveka te biti neće.
U ovom odlomku Jezekilj nam daje neke detalje koje se odnose na pad Satane. Izjava u stihu 15 jeste najbliže mesto na koje nas Biblija pušta kada nam govori o poreklu greha: nađe se bezakonje (u Satani). Nekako se u tom svetom i savršenom biću pronašlo bezakonje. A od čega se sastoji to bezakonje dano nam je u stihu 16: i ti sagreši. Kako je to sagrešio? Sagrešio je zbog; mnoštva trgovanja tvojih. Ovaj Jevrejski izraz znači „ići od osobe do osobe, ili, ići sa mesta na mesto“. Slika koja nam se daje jeste da kada je u Satani pronađeno bezakonje, on je išao od anđela do anđela pokušavajući da osigura njihovu odanost u klevetanju Boga. Jedna trećina od neizbrojivog broja anđela bila je uverena od Satane i pridružila mu se, ali dve trećine nisu. Greh o kojem se ovde govori je klevetanje Boga idući od jednog anđela do drugog. Ovaj čin greha svoje poreklo vuče od greha ponosa; potom ih je greh klevetanja Boga odveo u nasilje; Satana je prouzročio nasilje na Nebu, tako što je predvodio pobunu.
Zato što je Satana zgrešio na ova dva načina, izbačen je iz prva dva prebivališta, prema stihu 16. Prvo, zato te zbacih s gore Božije; više nije bio čuvar Božijeg trona, i više nije bio veliki sveštenik na Nebu koji predvodi slavljenje. Drugo, i uništih te … isred kamenja ognjenoga; više nije imao vlast nad izvornom zemljom, koja je bila prekrivena ovim dragocenim kamenjem, u vremenu kada je bila prvotno stvorena.
Bezakonje koje je pronađeno u Satani ima veze sa unutarnjom iskvarenošću njegove prirode. Prvo, sveta i savršena priroda se iskvarila. Drugo, ta iskvarenost vodila je u čin greha, koji se sastojao od dve stvari: obilaženje anđela i klevetanje Boga pritom; i prouzročenje nasilja na Nebu tako što je predvodio pobunu. Koren iz koga je sve krenulo je bio ponos. Ponos je taj koji je Satanu odveo u bezakonje, što ga je potom odvelo u sam čin greha. Njegova savršena lepota prouzročila je da se njegov ponos uzoholi, a ponos zbog svog sjaja iskvario je njegovu mudrost. Kada više nije bio sposoban da razmišlja ispravno, počeo je da razmišlja na pogrešan način o svojoj lepoti, o svojoj mudrosti, svojoj moći, i o svom autoritetu. Umesto da ostane u poniznoj podložnosti Bogu koji mu je dao sve te stvari, on se ispunio ponosom. On je i dalje najmudriji od svih stvorenih bića, ali ta mudrost je iskvarena; i zbog toga što ga je ponos odveo u iskvarenu mudrost u njemu se nađe bezakonje (stih 15). On je razvio grešnu prirodu, koja ga je potom odvela u sam čin greha.
Jezekilj završava ovu raspravu sa budućim konačnim sudom Satane (stihovi 18-19).

D. Konačni Sud Satane
Četvrti odlomak koji govori o padu Satane jeste Isaija 14:12-14: Kako pade s nebesa, jutarnja zvezdo, sine zorin! Kako li si oboren na zemlju, iznuritelju narodā! Jer ti si u srcu svom rekao: Ja ću uzaći na nebesa, povrh zvezda Božijih ja ću prestolje svoje dići; ja ću zasesti na goru sastanka na krajnjem severu. Ja ću uzaći u visine oblačne, ja ću biti poput Svevišnjega.
Stih 12 rezimira njegov pad. O imenu Lucifer, koje se pojavljuje u nekim prevodima, govorićemo u delu V. Satana se ovde naziva jutarnja zvezdo i sine zorin, i u nekom trenutku, on je pao.
Stihovi 13-14 daju nam razlog za njegov pad: njegovih pet izjava Ja ću. Kada se Satana ispunio ponosom, taj ponos ga je odveo u objavu ovih pet Ja ću. Svako Ja ću ima svoje posebno značenje u svemu tome.
Prvo: Ja ću uzaći na nebesa. Satana nije bio zadovoljan sa visokim položajem koji mu je Bog već dodelio, položajem čuvara trona Božijeg, sa autoritetom radi kojeg je imao pristup u prisustvo Božije, kao i njegov položaj posednika zemlje u izvornom stvaranju. On je želeo viši položaj od onog koji je već imao, a jedini viši položaj je bio Božiji tron, a to je pravo koje pripada samo Mesiji (Efescima 1:20-21). Sa prvim Ja ću, on je poželeo da uzurpira Božiji tron i da zasedne na njega, na mesto koje pripada Mesiji.
Drugo: povrh zvezda Božijih ja ću prestolje svoje dići. Kada god se reč zvezda koristi simbolično, uvek je simbol za anđele, bez obzira da li se radi o palim anđelima, ili o anđelima koji nisu pali (Knjiga o Jovu 38:7; Judina 13; Otkrivenje 1:20; 9:1; 12:4). Koristi se za Satanu u stihu 12. Sa ovim Ja ću, on je izrazio svoju želju da postane jedini autoritet nad svakim pojedinim anđelom. Ovo znači da je on poželeo da svrgne Mihajla sa njegovog položaja arhanđela da bi on sam postao arhanđeo.
Treće: ja ću zasesti na goru sastanka na krajnjem severu. Na drugim mestima ovi termini se koriste da opišu Milenijsko Carstvo (Psalam 48:2; Isaija 2:2; 4:5-6). On je znao da je Božiji program bio za Sina Božijeg da vlada kao Mesija nad Izraelom. Sa ovim Ja ću, Satana je izrazio svoju želju da postane mesijanski vladar nad samim Izraelom.

Četvrto: Ja ću uzaći u visine oblačne. Kada god se reč oblak koristi simbolično, uvek je simbol za Šekina Slavu (Izlazak 16:10; 40:34-38; I Carevima 8; Matej 26:64). Ova jedinstvena slava, slava koja pripada jedinome Bogu, jeste ono šta je Satana poželeo za sebe.

Peto: ja ću biti poput Svevišnjega. Gde god da se o Bogu govori kao o Svevišnjem, sa time se naglašava Boga kao Onog koji poseduje nebesa i zemlju (Postanak 14:18-19). Sa ovim Ja ću, Satana je izrazio svoju želju da postane jedini posednik svega što je Bog stvorio u Postanku 1:1, on je poželeo da bude poput Boga u autoritetu, u moći, i u potpunoj kontroli.
Sa ovih pet Ja ću, on je poveo pobunu na Nebu, doneo je nasilje u Nebo, osuđen je i zbačen je na zemlju.
Koji je bio satanski motiv u ovom padu? Satanski motiv je bio da bude poput Boga. Želja Satane da bude poput Boga prouzročila je upravo njegov pad (Isaija 14:14). U drugom odlomku u kojem se govori o poreklu, i o padu Satane (Jezekilj 28:11-19), zanimljivo je primetiti da je uvod Jezekilja, koji prethodi odlomku o Satani, osuda kneza Tira u stihovima 1-10. Greh kneza Tira bila je njegova želja da bude poput Boga zapisana u stihovima 2, 6-9. Greh kneza Tira (stihovi 1-10) zapravo je pozadina za greh cara Tira u stihovima 11-19, a to je Satana, koji je takođe želeo da bude poput Boga. Želja da bude poput Boga bila je sotonski motiv, i to je prouzročilo pad Satane.
Želja da se bude poput Boga je greh koji je prouzročio i Pad čoveka. Prema Postanku 3:5, jedan od motiva za neposluh Bogu, koji je Satana dao Evi, jeste upravo želja da se bude poput Boga. U jednom trenutku, ona je imala želju da bude poput Boga i time je odražavala um Satane. Ali najveće odražavanje satanskog uma i satanskih motiva tek treba da se desi. Najveći greh Antihrista biće upravo ista ta želja da bude poput Boga: te i u hram Božiji kao Bog sedne praveći se da je Bog (II Solunjanima 2:4). Svaka želja da se bude poput Boga odražaj je, refleksija satanskog uma.
Ali, um Mesije je da se bude poput sluge (Filipljanima 2:5-11). Vernik koji želi da bude sluga i koji na sebe preuzme ulogu sluge odražava um Mesije.

 

IV. OSOBNOST SATANE

A. Dokazana Karakteristikama Osobnosti
Postoje mnoga lažna naučavanja koja oslikavaju Satanu kao nekakav pojavak, ili kao zao princip, a ne kao stvarnu osobu. Ukoliko se može dokazati da Satana poseduje karakteristike osobe, to onda znači da on jeste osoba, ličnost. Činjenica da je Satana stvarna osoba može da se vidi u tome što on poseduje sve tri karakteristike, sva tri atributa osobnosti: intelekt, emocije i volju.

1. Intelekt
Prvo, Satana ima intelekt. Na primer, u Jovu 1 i 2, on raspravlja sa Bogom o pravednosti Jova, a to pokazuje intelekt. U Matej 4:6, on je sposoban da citira Pisma. U Luka 4:1-12, on je sposoban da vodi razgovor sa Ješuom. U II Korinćanima 11:3, on je opisan kao neko ko je lukav, a to je osobina intelekta. U Efescima 6:11, Pavle piše o lukavstvima đavlovim, a to, isto tako ukazuje na intelekt. Sve ovo jasno ukazuje da Satana ima intelekt, prvu osobinu, karakteristiku, atribut ličnosti.

2. Emocije
Drugo, Satana ima emocije, osećaje. Prema I Timoteju 3:6, Satana može da se uzoholi; to jest, da bude ispunjen ponosom, a to je emocija. Nadalje, Otkrivenje 12:12 i 17 govori o besu Satane, a to je emocija gneva. Tako da Satana ima i osećaje, jednako kao što ima i intelekt.

3. Volja
Treće, Satana takođe ima i volju. Na primer, u Isaiji 14:13-14, pet puta Satana objavljuje: Ja ću. Luka 4:6-7 kaže da on ima moć da preda carstva ovoga sveta kome god on hoće. II Timoteju 2:26 govori o ljudima koji su zatočenici satanske volje. U I Petrovoj 5:8, Petar govori o Satani kao o onom koji traži koga da proždere. On obilazi uokolo i traži, i bira svoje žrtve, a njegov izbor je učinjen na temelju njegove volje.
Ono šta karakteriše osobnost su tri atributa; intelekt, emocije, i volja, a Satana poseduje sva tri atributa, sve te tri karakteristike.

B. Dokazana kroz Korištenje Ličnih Zamenica
To nije jedini način da se dokaže osobnost Satane. Drugi način jeste putem korištenja ličnih zamenica. U Hebrejskom jeziku, ne postoji srednji rod, tako da je sve, ili u muškom rodu, ili u ženskom rodu. Čak i za stvari, za koje se u Engleskom jeziku koristi srednji rod, u Hebrejskom se koristi ili muški, ili ženski rod. Stoga nam Hebrejski nije dovoljno ubedljiv.
Međutim, Grčki jezik ima sva tri roda: muški, ženski i srednji. Kada bi Satana bio samo nekakva „stvar“, a ne ličnost, za njega bi se stalno koristila zamenica srednjeg roda. Ali, svaki put kada se pominje Satana u Grčkom Novom Zavetu, svaki put se koristi muški rod. Uvek se za njega kaže „on“, „njemu“, ili „njegovo“, ali se nikada ne koristi „ono“. Korištenje lične zamenice u Grčkom, zamenice muškog roda, pokazuje ličnost Satane; o njemu se ne može govoriti kao o pojavljivanju, ili o stvari.

C. Dokazana Delima Ličnosti
Treći način da pokažemo ličnost Satane jeste u tome da on čini sva dela koja karakterišu osobnost. On se ne ponaša kao stvar, on se ponaša kao osoba. Na primer, u I Jovanovoj 3:8, apostol Jovan piše: Ko čini greh, od đavla je, jer đavo greši od početka.
Činjenica da Satana greši od početka pokazuje dela karakteristična za osobu, jer stvari ne greše, osobe greše. U I Letopisa 21:1, Satana je sposoban da pomera ljude da čine ovo ili ono; on ustaje protiv ovog ili onog. U Zaharija 3:1, on je oslikan kao protivnik, u smislu advokata optužbe. U Jovan 8:44, Satana je sposoban da žudi, da laže, i da počini ubistvo. U Jevrejima 2:14, Satana je opisan kao onaj koji ima moć i autoritet. Sve ovo nam jasno pokazuje da Satana čini dela i poduzima akcije koje karakterišu ličnost. Ovo nisu aktivnosti nećeg iz srednjeg roda; ovo su dela osobe. Stoga, Satana je ličnost.

D. Dokazana Odnosom Prema Njemu kao prema Moralno Odgovornom Pojedincu
Četvrti način da se pokaže osobnost Satane jeste to da se Satana tretira, odnosi se prema njemu, kao prema moralno odgovornom pojedincu. Na primer, Matej 25:41 kaže: Tada će reći i onima s leve strane: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj večni što je pripremljen đavlu i anđelima njegovim.
Satana je određen za Ognjeno Jezero. Stvari srednjeg roda neće biti bačene u Ognjeno Jezero, samo će osobe biti bačene tamo. Činjenica da je Satani određeno da završi u Ognjenom Jezeru pokazuje da je odnos prema njemu odnos prema moralno odgovornom biću, a to opet znači da je on ličnost.
Takođe, Jovan 16:11 kaže: jer je vladar ovoga sveta osuđen. Ovo takođe pokazuje da se prema njemu odnosi kao prema moralno odgovornom biću, kao šta se to sa osobama i čini.

 

V. OZNAKE ZA SATANU

Postoje mnoge oznake kojima se Satana određuje, ili označava, koje pronalazimo u Pismima. Kategorizovaćemo ih u četiri grupe.

A. Imena Satane
1. Satana
Sveukupno, Biblija daje četiri imena za Satanu. Prvo ime je najčešće: Satana. Koristi se devetnaest puta u Jevrejskom Starom Zavetu. Jedan slučaj korištenja nalazimo u Zaharija 3:1. Grčki oblik ovog imena je: Satanas. Koristi se trideset-šest puta u Grčkom Novom Zavetu. Jedan slučaj korištenja nalazimo u Otkrivenju 12:9. Ime znači „protivnik“, ili „onaj koji se odupire“. Ovo ime naglašava Satanu kao lidera carstva koje se protivi Carstvu Božijem.

2. Đavo
Drugo ime je Đavo. Grčka reč je diabolos, korištena je trideset-pet puta u Grčkom Novom Zavetu (Otkrivenje 12:9). Reč znači „optuživač“, „klevetnik“, ili „onaj koji spotiče“. Ovo ime oslikava Satanu kao onog koji kleveće i Boga i one koji mu veruju.

3. Veliar
Treće ime je Veliar, njega nalazimo u II Korinćanima 6:15. Ovo ime znači „bezvrednost“ i daje nam Božije gledište na njega, sada kada je sagrešio.

4. Veelzevuv
Četvrto ime je Veelzevuv. Ovo ime potiče od Jevrejskog oblika Vaal Zuuv, a to doslovno znači „Gospodar Muva“. On je bio bog Ekrona, bog Filisteja, prema II Carevima 1:2, 3, 6, 16. U Novom Zavetu nalazimo ime Veelzevul, u Matej 10:25; 12:24, 27; Marko 3:22; Luka 11:15, 18, 19. Grčki oblik je Veelzevul i ima malo drugačije značenje. Znači „Gospod Carske Palate“. To je bilo originalno Filistejsko ime ovog boga, ali rabini nikada nisu prihvatili da Veelzevul bude Gospod Carske Palate, tako da su promenili njegovo ime u Veelzevuv da bi ga tako ismevali: „On nije Gospodar Carske Palate, on je Gospodar Muva.“. I tako je u vremenu Novog Zaveta to postalo ime za Satanu.

B. Titule za Satanu
Sveukupno, Pisma nam daju deset titula Satane

1. Jutarnja Zvezda, Sin Zore
Prvi naslov je: jutarnja-zvezda, sin zore (Isaija 14:12). Izuzetno je žalosno da je verzija King James prevela to ime kao „Lucifer“. Lucifer je Latinski prevod Jevrejske reči koja znači jutarnja-zvezda. Ispravno čitanje na Engleskom ne bi trebalo da bude Lucifer, jer to nigde nije Biblijsko ime za Satanu, niti je to njegova titula. Ispravna titula je jutarnja-zvezda, sin zore. Biblija njega naglašava kao biće koje je „onaj koji sija“. To stavlja naglasak na to kakav je on bio u svom originalnom stanju: on je bio onaj koji isijava prekriven dragim kamenjem, prema Jezekilju 28, i još uvek se pojavljuje kao anđeo svetla, prema II korinćanima 11:14.

2. Razoritelj (Uništavač)
Drugi naslov, ili titula je Razoritelj. Ovaj naslov nalazimo u Otkrivenju 9:11, gde su nam dana oba oblika, Jevrejski i Grčki. Jevrejski oblik je Avadon, a Grčki oblik je Apolion. Značenje i Grčkog i Jevrejskog oblika je identično, „razoritelj“, jer on je onaj koji uništava i fizički i duhovni život. Postoji mogućnost da Otkrivenje 9:11 govori o poglavaru demona, a ne o Satani. Ali dojam je da se ipak govori o Satani, a ne o poglavaru demona, jer oslikava Satanu kao onoga koji uništava.

3. Princ (Knez) Ovog Sveta
Treći naslov Satane je princ ovog sveta (Jovan 12:31; 14:30; 16:11). Grčki termin koji se prevodi kao svet je kosmos, a kosmos je Satanska krivotvorina, ili Satanska kopija Božijeg Carstva i Božije vlasti i upravljanja. On je princ kosmosa, baš kao što je Mesija Princ Carstva Božijeg. Ovaj naslov oslikava Satanu kao onog koji vodi svoj program petog Ja ću, da bude poput Boga. Ovo se odnosi na provođenje njegovog falsifikovanog programa.

4. Poglavar Vazdušnih Sila
Njegova četrvta titula je poglavar vazdušnih sila (Efescima 2:2), a ova titula, ili naslov, naglašava dve stvari. Prvo, naglašava Satanu u njegovom trećem i sadašnjem prebivalištu, u atmosferskim nebesima. Drugo, naglašava njega kao onoga koji ima autoritet nad drugim anđelima koji su pali zajedno sa njim. On je princ nad silama, nad drugih silama, ili iznad palih anđela.

5. Bog Ovog Sveta
Peta titula Satane je: bog ovoga sveta (II Korinćanima 4:4). Grčka reč koja se ovde koristi nije kosmos, nego je aion, a to znači „doba“. Naglašava sistem filozofije koji se suprostavlja Bogu; ovaj filozofski sistem jeste duh ovog doba i ovog sveta. Kada Efescima 2:2 kažu: običaja ovog sveta, na Grčkom je to: eona ovoga kosmosa. Satana je princ ovoga kosmosa, i on propagira filozofiju u kosmosu, koja je karakteristična za ovo doba. Prema Galatima 1:4, vernici su izbavljeni od sadašnjeg zlog sveta, izbavljeni od sistema filozofije koji je duh ovoga sveta. Naslov naglašava satansku filozofiju koja služi što boljoj kontroli kosmosa.

6. Zli
Šesti naslov koji ima Satana je: zli (Matej 6:13; Jovan 17:15; II Solunjanima 3:3; I Jovanova 5:18-19). Grčka reč je poneiros, a naglašava njegovu iskvarenu prirodu. U svojoj prirodi, on je onaj koji je zao; onaj koji je izvor zla i na drugim mestima.

7. Pomazani Keruvim
Sedmi naslov je: pomazani keruvim zaklanjač (Jezekilj 28:14). Ovaj naslov naglašava dve stvari. Prvo, otkriva nam kojem redu anđeoskih bića on pripada: on je keruvin. Drugo, naglašava se njegov jedinstveni položaj: on je pomazani keruvim koji zaklanja. Drugi keruvini drže tron Božiji; oni su pod njim, a to je i razlog zašto se Bog ponekad opisuje kao Onaj koji stoluje nad keruvinima. Ali, Satana je, u jednom vremenu, bio keruvim koji zaklanja. On je bio onaj koji se raskrilio nad, (poput nekog baldahina), nad tronom Božijim. Svi drugi keruvimi su pod tronom, ali Satana, kao pomazani keruvim, bio je nad tronom Božijim.

8. Princ Demona
Njegov osmi naslov je: princ demona (Matej 12:24; Luka 11:15). Ovaj naslov naglašava njegov autoritet nad jednom trećinom anđela koji su pali zajedno sa njim.
9. Kralj Tirski (Car Tira)
Njegov deveti naslov je: Kralj Tirski (Jezekilj 28:11-12). Slika koja nam se ovde daje jeste da on kontroliše zemaljska kraljevstva ovoga sveta.

10. Kralj Vavilonski (Car Vavilona)
Njegov deseti naslov je kralj Vavilonski (Isaija 14:4, sa stihovima 12-14), a ovde se naglašava njegova kontrola nad nacijama.

C. Opisi Satane
Treća kategorija kada govorimo o opisivanju, ili označavanju Satane, jesu upravo opisi Satane, a takvih opisa ima pet.

1. Optuživač Braće
Prvo, naziva ga se tužitelj naše braće (Otkrivenje 12:10). Kada god vernik uđe u stanje neispoveđenog greha, pre ili posle, Satana će se pojaviti pred tronom Božijim, optužujući tog vernika za taj greh. Ovo je razlog zašto vernici još uvek trebaju službu Isusa kao našeg Advokata. Kada god Satana ima bilo kakav temelj za optuživanje vernika, Mesija tada može da kaže, „Stavi taj greh na moj račun; ja sam već platio za taj greh kada sam umro za tu osobu na krstu.“ Satana je tužitelj naše braće; on je optuživač svetih.
Dva primera gde je Satana onaj koji optužuje nalazimo u Knjizi o Jovu. Prvo, u Jovu 1:9-11, on optužuje Jova da je pravedan pred Bogom samo zato što ga Bog blagosilja; on optužuje Jova za pogrešnu motivaciju. On to ponovo čini u Jovu 2:4-5, gde on objavljuje da će čovek da uradi bilo šta da spase svoj život, a to uključuje i Jova. Ne samo da Satana optužuje pojedinačno svete, već on optužuje i Izrael kao narod pred Bogom. Primer za ovo nalazimo u Zaharije 3:1-2.

2. Anđeo Svetla
Drugi opis je: anđeo svetlosti (II Korinćanima 11:14). Ovaj opis naglašava njegov prevarni karakter. I ovo je, takođe, provođenje petog ja ću: Ja ću biti poput Svevišnjega. Satana je uspostavio falsifikovani program i pojavljuje se kao falsifikovani anđeo svetlosti. U stvarnosti, Satana je „anđeo tame“, ali se on pretvara i pojavljuje se kao anđeo svetlosti, jer on hoće da prevari. Ovo je najbolji način na koji Satana vara.

3. Kušač
Treći opis je: kušač (Matej 4:3; I Solunjanima 3:5). Grčka reč je peirazon. Ovaj oblik je particip prezenta (glagolski radni oblik u sadašnjem vremenu) i oslikava ga u njegovom sadašnjem stanju kako ide uokolo i kuša ljude. Ovaj naslov naglašava Satanu kao onoga koji mami ljude na zlo, i kao onoga koji kuša ljude u moralnim borbama. On kuša ljude da počine greh, konkretno, greh nemorala.

4. Zavodnik (Varalica)
Četvrti opis Satane je: Zavodnik (Otkrivenje 12:9). Grčki oblik je planon. Ovo je, takođe, Grčki particip prezenta i naglašava ono šta on radi bez prestanka: on stalno ide uokolo i vara, zavodi. Ovo je provođenje njegovog petog Ja ću: Ja ću biti poput Svevišnjeg.

5. Duh Koji Sada Deluje u Sinovima Nepokornosti
Peti opis je: duh koji sada deluje u sinovima nepokornosti (Efescima 2:2). Ovaj opis posebno naglašava dve stvari: prvo, Satana je duhovno biće; drugo, kao duhovno biće on radi među sinovima ljudi, ali, posebno među određenim segmentom sinova ljudskih: sinovima nepokornosti, to jest, među nevernicima. Jednom smo svi bili u toj kategoriji, ali sada su vernici otkupljeni od kraljevstva tame u Kraljevstvo Svetla Sina Božijeg. Satana više ne radi sa nama, sada radi protiv nas.

D. Predstavljanje Satane u Oblicima Poput Životinja
Četvrta kategorija u obeležavanju Satane su njegovanja pojavljivanja u oblicima poput životinja. Takvih ima tri.

1. Zmija
Prvo pojavljivanje u životinjskom obliku je poput: zmije (Postanak 3:1, 2, 4, 13, 14; II Korinćanima 11:3; Otkrivenje 12:9, 15; 20:2). Ovo predstavljanje naglašava dve stvari. Prvo, naglašava prvo pominjanje Satane u Pismima (Postanak 3), gde se Satana pojavljuje kao zmija ili kao da „prebiva“ u zmiji kako bi prevario Evu. Drugo, ovo predstavljanje naglašava njegovo lukavstvo. Baš kao što zmija beše lukavija od svih bića koja je Bog stvorio (Postanak 3:1), isto tako, Satana je najlukavija ličnost od svih ličnosti u grešnom stanju.

2. Aždaja
Drugo predstavljanje Satane je poput: velike crvene aždaje (Otkrivenje 12:3, 4, 7, 9, 13, 17). Grčki oblik je drakon, a to je jako slično Engleskoj reči „dragon“, razlika je da Grčki oblik ima slovo „k“, a Engleski oblik slovo „g“. Kada se Satanu naziva velika crvena aždaja, stavlja se naglasak na moć Satane i na njegov bes. Iako Biblijski učitelji često tvrde da uobičajeni portreti Satane u crvenom odelu i sa repom jednostavno nisu tačni, ipak ima ponešto istine u tome, jer u ovom odlomku, on je crven, i ima rep, iako nema trozubac. Naravno, ovo nije njegov tačan izgled, već se radi o predstavljanju kako bi se kroz to predstavljanje naglasila njegova moć, njegova svirepost i njegov bes.

3. Ričući Lav
Treće predstavljanje Satane je kao: ričući lav (I Petrova 5:8). Kao ričući lav on ide uokolo i traži koga da proždere. Naglasak ovde je na njegovoj destruktivnosti; on je izašao da uništi, da razori.

 

VI. PRIRODA SATANE
Ima sedam stvari koje govore o prirodi Satane.

A. Satana je Stvorenje
Prvo, Satana je stvorenje. On nije stvoritelj, već je stvoreno biće (Jezekilj 28:15; Kološanima 1:16). Ovo znači da Satana nije postojao kroz celokupnu večnost, već ima svoj početak.

B. Satana je Keruvim
Druga stvar u vezi sa prirodom Satane jeste da je on keruvim (Jezekilj 28:14, 16). Biblija nam govori o tri reda, ili o tri ranga nebeskih bića: prvo, imamo obične anđele; nad njima su serafimi; a iznad serafima je najviši red nebeskih bića, keruvi, ili keruvimi. Satana je keruvim; on je od najvišeg reda. Po svojoj prirodi, on je od višeg reda nego serafimi, i nego anđeli.

C. Satana je od Prvog Reda Anđela
Treća stvar u vezi sa prirodom Satane jeste da je on od prvog reda, a ovo se može videti na tri načina.
Prvo, on nije samo keruvim, već je on pomazani keruvim (Jezekilj 28:14). Ono šta ovo pomazanje znači jeste to da je u autoritetu on iznad svih drugih u svom keruvimskom redu. Poanta je u tome da, baš kao što je Mihajlo arh-anđeo, onaj koji ima autoritet nad svakim pojedinim anđelom, sa pomazanjem Satana je postao arh-keruvim, onaj koji ima autoritet nad svim drugim keruvinima.
Drugo, čak i Mihajlo ima poštovanje prema njemu, prema Judinoj 8-9. Kada su se Mihajlo i Satana raspravljali oko Mojsijevog tela, Mihajlo, arhanđeo, nije se usudio doneti pogrdna suda (protiv Satane). Razlog je taj što je Mihajlo prepoznao da Satana, keruvim, pripada višem redu. On je jednostavno predao stvar Gospodu, koji je bio nadređen Satani. Ali činjenica da čak i dobri arhanđeo poštuje palog keruvina pokazuje da je Satana od prvog reda.
Treće, Satana je lider nad palim anđelima. Ne postoji nijedan pali anđeo koji bi bio podjednak sa Satanom. Svi pali anđeli su pod njim (Matej 12:24; Otkrivenje 12:4, 7).

D. Satana je Duhovno Biće
Četvrta stvar u vezi sa prirodom Satane jeste da je on duhovno biće; on ima nebesko obličje; on je anđeoski tip bića (Isaija 14:12; II Korinćanima 11:14). On se dosledno povezuje sa anđeoskim bićima (Matej 12:24; Otkrivenje 12:9). On je duhovno biće, baš kao što anđeoska i nebeska bića to jesu.

E. Satana je Potvrđeni Grešnik
Peta stvar u vezi sa prirodom Satane jeste to da je on potvrđeni grešnik. Jedan od odlomaka koji to verovatno najbolje potvrđuje jeste I Jovanova 3:8: ko čini greh, od đavola je, jer đavo greši od početka. Radi toga se pojavi Sin Božiji – da razori dela đavolova.

Činjenica da je on potvrđeni grešnik opisuje, odnosno portretira, zašto je on oslikan u Bibliji upravo onako kako je oslikan. Njegov status potvrđenog grešnika naglašen je u Pismima na četiri načina.

1. Kroz Ambiciozni Ponos
Prvo, Satana je okarakterisan sa ambicioznim ponosom (Jezekilj 28:17; I Timoteju 3:6). Sadržaj ovog ponosa je dvostruk: Satana ima želju da bude poput Boga, i on je zapravo bio voljan da predvodi pobunu na Nebu.

2. Kroz Neistine
Drugo, on je okarakterisan sa neistinom. Prema Jovanu 8:44, Satana je otac laži, i to tako da je bio prvi koji je ikada izgovorio laž. Stoga, on je otac laži, i on je sam okarakterisan kao lažov.

3. Kroz Lukavstva
Treće, on je okarakterisan lukavstvom, a to lukavstvo izrasta iz pokvarenosti same njegove prirode (II Korinćanima 2:11; 11:3-4; Efescima 6:11). On je potvrđeni grešnik u potpunosti svoje prirode; iskvaren je u svemu onom šta on jeste.

4. Kroz Obmanu
Četvrto, on je okarakterisan i obmanom, koja izrasta iz njegove lukavosti. Termin „lukavstvo“ govori o njegovoj prirodi; obmana govori o njegovim delima, koja su rezultat njegovog lukavstva. On je ispunjen obmanom i prevarnošću (II Korinćanima 11:14; II Solunjanima 2:9-10).

F. Satana Može da Čini Čuda
Šesta stvar u vezi sa prirodom Satane jeste to da je on ima sposobnost da čini čuda (II Solunjanima 2:9; Otkrivenje 13:11-15). On ima izuzetne čudesne moći, čak do tačke stvaranja života. Zato svako mora da bude jako pažljiv da ne bude uveren u istinu samo zbog postojanja izvanjskih očitovanja. Satana može da kopira veliki broj čuda, a neka od čuda koja on kopira nalazimo u Matej 7:22-23. On ima ogromne čudesne moći, i jako je opasno podceniti njegove sposobnosti.
G. Satana je Ogranićeno Biće
Sedma stvar u vezi njegove prirode jeste to da je on ograničeno biće; on ima svoje limite, jer on je stvoreno biće. Ovo može da se vidi na tri načina.
Prvo, on nema karakteristike „sve“, iako može da izgleda kao da ih ima. On nije svaznajući, sveprisutni, svemoćni. Satana ima široko rasprostanjenu mrežu demona, koja čini da se doima kao da jeste sveprisutan. Njegovo dugogodišnje iskustvo u posmatranju ljudskih reakcija na svaki njegov trik i poticaj, u svakom naraštaju, daje privid da on jeste sveznajući. Njegova moć čuda čini da on izgleda kao da jeste svemoguć. Ali, on nije sveznajući, nije svemoguć, i nije sveprisutan; on ne poseduje ove karakteristike, ili atribute.
Drugo, Gospod je stavio ograničenja na ono šta on može da čini. Najbolja ilustracija ovoga je u Knjizi o Jovu 1-2, gde Bog postavlja ograničenja za Satanu i kaže mu kako i koliko daleko može da ide, i više od toga ne može.
Treće, Satani je moguće odupreti se (Efescima 6:10-18; Jakovljeva 4:7; I Petrova 5:8-9). Činjenica da vernici mogu da mu se odupru pokazuje da je Satana ograničeno biće.

 

VII. ŠEST PREBIVALIŠTA SATANE

Šest prebivališta, ili mesta gde je Satana boravio, najbolji su način da se isprati njegova biografija, ili njegova karijera. Ovo su šest mesta gde je Satana živeo, živi sada, ili će tek da živi u budućnosti. Ovih šest prebivališta poredani su hronološki. Dva, od ovih šest prebivališta su sada prošlost, treće je njegovo sadašnje prebivalište, a poslednja tri su sada još uvek budućnost.

A. Tron Božiji
Prvo prebivalište Satane bio je tron Božiji (Jezekilj 28:14). Jezekilj opisuje poziciju Satane kod trona Božijeg na dva načina.
Prvo, on je bio „keruvim zaklanjač“. Poanta je da je on bio baldahin, pokrivalo nad tronom Božijim. Prema Jezekilju 1, keruvini drže i nose tron Božiji. Jezekilju je dana vizija keruvina koji su pod tronom Božijim i nose ga. Zato što keruvimi nose tron, Bog se često opisuje kao Onaj koji stoluje nad keruvinima. Ali dok svi drugi keruvimi nose, odnosno drže tron, Satana je zaklanjao tron, zato što je on bio pomazani keruvim. On je bio nad tronom poput nekog baldahina.
Drugo, on je takođe bio i čuvar Božijeg trona, tako da je on bio onaj koji je imao kontrolu nad tim ko od drugih anđeoskih bića može da pristupi Bogu, a ko među njima to ne može.
Ovo je bio položaj Satane tokom njegovog boravka u prvom prebivalištu. Koliko dugo je on bio u tom prebivalištu nije nam poznato.

B. Mineralni Edenski Vrt
Drugo prebivalište mu je bio mineralni Edenski Vrt (Jezekilj 28:13). Edenski Vrt iz Jezekilja 28:13 ne smemo da pobrkamo sa Edenskim Vrtom iz Postanka 2-3. Prema Knjizi o Jovu 38:7, anđeoska bića su već postojala kada je Bog stvarao nebesa i zemlju. Satana je bio u svom prvom prebivalištu, kod trona Božijeg. Potom, hronološki govoreći, posle nekog proteklog vremena nepoznate dužine, dolazi Postanak 1:1, kada Bog stvori nebesa i zemlju. Kada stvori Bog nebesa i zemlju, On je dao različite delove univerzuma pod autoritet različitih anđeoskih bića. Kada je Bog stvorio ovaj naš planet, On je dao autoritet nad ovom planetom Satani. To je ono šta je opisano u Jezekilju 28:13 kada se govori o Edenu Božijem vrtu. Ali, opis Edena, vrta Božijeg, u Jezekilju 28:13, razlikuje se od vrta o kojem se govori u Postanku 2-3. Eden iz Postanka je vrt obrastao raslinjem, ali Eden iz Jezekilja je mineralni vrt, vrt dragog kamenja. Jezekilj 28:13 opisuje kako je ovaj planet izgledao kada je izvorno bio stvoren. Nije bilo okeana, i nije bilo mora. Već je to bio prekrasan mineralni vrt prekriven dragim kamenjem, koje nam se navodi popisano u ovom stihu. Tokom drugog prebivališta Satane, on je hodao posred kamenja ognjenoga.
Satana je, u tom trenutku, imao dvostruki položaj. On je još uvek bio pomazani keruvim, i čuvar trona Božijeg, ali sada, imao je i drugo prebivalište, mineralni Edenski Vrt.
Upravo tokom vremena tog drugog prebivališta dogodio se pad Satane, o čemu smo prethodno govorili. Kao rezultat pada Satane, on je izgubio oba svoja položaja, položaj pri tronu Božijem, i položaj autoriteta nad ovim planetom.

C. Atmosferska Nebesa (Nebeski Prostori)
Danas, Satana je u svom trećem prebivalištu, u atmosferskim nebesima. Efescima 2:2 opisuje Satanu kao poglavara vazdušnih sila, a Efescima 6:12 opisuje ga kao onoga koji prebiva u vazdušnim prostorima. Satansko sadašnje prebivalište može se opisati kao atmosferska nebesa.
I dok atmosferska nebesa imaju funkciju trećeg prebivališta Satane, on odatle ima pristup na još dva lokaliteta.

1. Pristup u Nebo
Prvo, on ima pristup u Nebo. Do ovog dana, kada god to želi, on i dalje može da uđe na Nebo i da stane u samo prisustvo Božije (Knjiga o Jovu 1-2). Kada god Satana ide u Nebo, on to čini zbog jednog razloga: da bude optuživač; optuživač protiv Izraela (Zaharije 3:1), i optuživač protiv svetih (Otkrivenje 12:10).

2. Pristup na Zemlju
Drugo, Satana takođe ima pristup na zemlju. Bog je dao Adamu novi autoritet nad zemljom, ali kao rezultat Adamovog pada, Satana je preuzeo, uzurpirao Adamov autoritet. Kao rezultat Adamovog pada i Satanskog uzurpiranja, Satana je ponovo princ ovog sveta (Jovan 12:31) i bog ovog sveta (II Korinćanima 4:4). Kada god on dođe na zemlju, on dolazi u jednom od dva oblika: ponekad kao ričući lav, a u svrhu da uništi (I Petrova 5:8), a drugi put kao anđeo svetla, a u svrhu da prevari (II Korinćanima 11:1-3).

D. Zemlja
Poslednja tri prebivališta Satane još uvek su budućnost. Satansko sadašnje prebivalište, koje započima negde između Postanka 1:1 i 1:2, nastaviće se sve do sredine Velike Nevolje. Potom će Satana biti premešten u svoje četvrto prebivalište, a to će biti ograničeno na zemlju (Otkrivenje 12:7-17). Usred Velike Nevolje, anđeoski rat otpočeće u Satanskom trećem prebivalištu, u atmosferskom nebu. Arhanđel Mihajlo i dobri anđeli boriće se protiv Satane i protiv palih anđela. U toku ovog anđeoskog konflikta, Bog će dati Mihajlu pobedu, a Satana će da bude zbačen iz svog sadašnjeg trećeg prebivališta, u četvrto prebivalište, na zemlju. On će da bude ograničen na zemlju za vreme druge polovine Velike Nevolje. Njegovo četvrto prebivalište trajaće tri i po godine.
Dva rezultata će da proizađu zbog satanskog prelaska u četvrto prebivalište. Prvi rezultat tiće se Neba, gde će biti radost. Sveti na Nebu radovaće se zato što Satana više neće imati pristup na Nebo da bi tamo optuživao braću. Drugi rezultat je jao za zemlju, zbog besa Satane, koji će da bude pušten na zemlju.
Tokom njegovog četvrtog prebivališta, glavn aktivnost Satane će biti pokušaj da uništi i zatre narod Izraela.

E. Bezdan
Peto prebivalište Satane biće Bezdan (Otkrivenje 20:1-3). Bezdan je onaj deo Šeola, ili Hada, koji je privremeno mesto zatočeništva za pale anđele. Satana će biti zatočen tamo, u svom petom prebivalištu, za period od hiljadu godina, a to je period Mesijanskog Carstva. Razlog za to je, da više ne zavodi narode dok se ne navrši hiljadu godina. On će biti zatočen tamo celi Milenium. Tokom tog vremena će i demoni da budu zatočeni, iako ne na istom mestu. Kao rezultat njegovog petog prebivališta, neće biti satanskih i demonskih aktivnosti u periodu kroz čitavo Vreme Carstva.

F. Jezero Gorućeg Sumpora
Šesto i konačno prebivalište Satane biće jezero gorućeg sumpora (Otkrivenje 20:7-10). Na kraju Carstva, Satana će biti pušten iz Bezdana. On će ponovo činiti delo prevare i sakupiće još jednom, ovog puta poslednju armiju, za pobunu protiv Božijeg autoriteta. Međutim, kada ove vojske uđu u Zemlju Izraela, Bog će ih uništiti vatrom sa Neba. U tom trenutku, Satana će ući u svoje šesto prebivalište, u Jezero Gorućeg Sumpora, a to će biti njegovo večno prebivalište u veke vekova.

 

VIII. RAD SATANE
Biblija nam tako puno otkriva o radu Satane da ćemo ovu temu podeliti na devet delova.

A. Delovanje Satane u Kosmosu

1. Grčke Reči
Prvo područje u kojem Satana radi jeste kosmos. Da bi razumeli tačno šta je kosmos u Pismima moramo da razlikujemo tri Grčke reči. Prva reč je kosmos, a znači „svetski sistem“. Koristi se sto-osamdeset-sedam puta u Grčkom Novom Zavetu. Druga Grčka reč je aion, i ta reč se koristi sve zajedno četrdeset-sedam puta. Obično se prevodi kao „svet“, ali doslovniji prevod bi bio „doba“. Aion znači „doba“, ali ne „dob“ u smislu životne dobi, već u smislu „period vremena“. I kosmos, i aion, jako često se prevode na Engleski (a isto je i na Srpskom; op.prev.) rečju „svet“. Postoji i treća Grčka reč, oikoumenei, koja se isto prevodi kao „svet“. Koristi se četrnaest puta u Grčkom Novom zavetu, ali ova reč znači „naseljeni svet“. Ne odnosi se na svet općenito, već samo na one delove sveta koji su naseljeni ljudima.
Tako da postoje tri Grčke reči koje se prevode Engleskim terminom „svet“, (a isto je i na Srpskom; op.prev.); kosmos, aion, i oikoumenei. Ona koja ima veze sa Satanom je kosmos, svetski sistem koji je pod kontrolom Satane. Osoba najviše zaokupljena sa ovim u Novom Zavetu jeste Apostol Jovan. Od sto-osamdeset-sedam puta, koliko se reč koristi u Novom Zavetu, sam Jovan je koristi devedeset-pet puta; u Evanđelju po Jovanu, šezdeset-osam puta; dvadeset-tri puta u I Jovanovoj Poslanici; jednom u II Jovanovoj; i tri puta u Otkrivenju.

2. Definicija
Od sto-osamdeset-sedam korištenja Grčke reči kosmos, može se odrediti definicija i opis. Kosmos svet je uređeni svet. To je red, nije haos. Po samom svom značenju to je: „Uređeni sistem koji je predvođen Satanom, a koji Boga izostavlja van.“ To je kosmos svet.
Reč kosmos uvek u sebi nosi moralno značenje. Ona ima koncept svetovnosti, jer ostavlja Boga napolju. Kosmos je po svom karakteru anti-Bog. Vernici žive u svetu, u kosmosu, i stalno dolaze u kontakt sa kosmos-sistemom.
Još opsežnija definicija za kosmos koja može da se izvuče iz korištenja reči kroz čitav Novi Zavet bi bila: „Kosmos je jako širok i prostran poredak, ili sistem, koji propagira Satana; taj sistem se saobražava sa njegovim idealima, ciljevima, i metodama, a uključuje u sebi; vlasti, konfliktne situacije, naoružanje, ljubomornosti, obrazovanje, kulturu, religiju moralnosti, i ponos.
To je svet kakav danas postoji (II Petrova 3:5-7). To je ono šta Satana koristi i upotrebljava, i to je veliko područje njegovog delovanja.

3. Doktrina o Kosmosu
Iz ovih sto-osamdeset-sedam puta kada se koristi termin kosmos, može se izvući doktrina o kosmosu koja podučava devet stvari.

a. Kontrola Satane nad Kosmosom
Prva stvar kada govorimo o doktrini o kosmosu, jeste da je kosmos pod kontrolom Satane. Satana ima autoritet nad carstvima ovoga sveta (Luka 4:5-7). Satana je princ ovoga sveta (Jovan 12:31; 14:30; 16:11). Satana je bog ovoga doba (II Korinćanima 4:4). Satana je opisan kao onaj koji je u svetu (I Jovanova 4:4). Prema Apostolu Jovanu, svet leži u Zlome; ili doslovnije; svet, ili kosmos „leži u krilu“ Zloga. Tako da kosmos jeste pod kontrolom Satane.

b. Sveukupnost Zla u Kosmosu
Druga stvar kada govorimo o doktrini o kosmosu jeste to da je kosmos ceo, u potpunosti zao. Pavle kaže da je greh ušao u svet, to jest u kosmos (Rimljani 5:12). Kosmos ne pozna Boga (I Korinćanima 1:21), i kosmos ne pozna Mesiju (I Korinćanima 2:8). Pavle govori o bludnicima ovog sveta, ovog kosmosa (I Korinćanima 5:10). Kosmos je u neprijateljstvu sa Bogom (Jakovljeva 4:4). Petar govori o pokvarenosti koja je u svetu, u kosmosu (II Petrova 2:10). Ovaj svet, ovaj kosmos ima duh antihrista (I Jovanova 4:3). Stoga, kosmos je u potpunosti zao.

c. Područja Kušnje u Kosmosu
Treća stvar povezana sa doktrinom o kosmosu tiće se satanskih poduhvata u kosmosu, a govorimo o kušnjama u tri područja: požuda tela, požuda očiju i oholost života (I Jovanova 2:16).

d. Žudnje Kosmosa
Četrvta stvar u vezi sa doktrinom o kosmosu odnosi se na žudnje kosmosa, a njih ima tri: prvo, svet žudi za bogatstvom (Marko 4:19); drugo, svet žudi za sigurnošću (I Korinćanima 7:29-31), ali, odvojeno od Boga; i treće, svet žudi za materijalnim stvarima (Jakovljeva 2:5), a ne za duhovnim stvarima.

e. Nemoć Kosmosa
Peta stvar u vezi sa doktrinom o kosmosu jeste nemoć kosmosa. Kosmos je nemoćan kada govorimo o duhovnim stvarima. Svet ne poznaje Oca (Jovan 17:25) i svet je bez Boga (Efescima 2:12). Svet nije upoznao Boga i svet isto tako ne čuje Boga (I Jovanova 3:1; 4:5-6).

f. Božija Ljubav za Kosmos
Šesta stvar u vezi sa doktrinom o kosmosu, jeste ta da unatoč svemu, Bog ima ljubav za kosmos; On voli svet: Jer Bog je tako zavoleo svet da je dao Sina Svog jedinorođenoga (Jovan 3:16). Zato što je Bog zavoleo kosmos, Bog je poslao Svog Sina u kosmos (I Jovanova 4:9).

g. Program Sina za Kosmos
Sedma stvar u vezi sa doktrinom o kosmosu, jeste ta da program Sina, za kosmos, nije bio od kosmosa. On je poslan u njega, ali On nije bio od njega. Mesija je došao da spase vernike iz kosmosa (Jovan 12:46). Duh Sveti će uveriti kosmos (Jovan 16:8). Mesijansko Carstvo neće biti od ovoga kosmosa (Jovan 18:36).

h. Pozicija Vernika u Kosmosu
Osma stvar u vezi sa doktrinom o kosmosu, jeste da ni vernici, takođe, nisu od kosmosa. Već će oni biti omrznuti od strane sveta, od kosmosa (Jovan 15:18-19). Vernici će u svetu imati nevolju (Jovan 16:33) jer oni nisu od sveta (Jovan 17:14, 16), iako su poslani … u svet (Jovan 17:18). Vreme dok su vernici u svetu treba da se čuvaju neokaljani od sveta (Jakovljeva 1:27). Njih će svet da mrzi (I Jovanova 3:13), pa ipak su oni pobedili svet (I Jovanova 5:4).

i. Prolazna Priroda Kosmosa
Deveta stvar u vezi sa doktrinom o kosmosu, jeste to da je kosmos prolazan; suđeno je da mu dođe kraj. Pod osudom je Božijom (Rimljani 3:19) i prolazi (I Korinćanima 7:31). Svet se nalazi pod osudom (I Korinćanima 1:32), i kosmos će jednom da nestane, da izgori u vatri (II Petrova 3:10). Svet, kosmos, prolazi sa svojim požudama (I Jovanova 2:17).
B. Delovanje Satane u Starom Zavetu
Druga kategorija u vezi sa delovanjem Satane jeste njegov rad u Starom Zavetu. Ovde se može pomenuti osam stvari.

1. Satana: Onaj od Koga je Greh Potekao
Prva stvar jeste to da je Satana bio taj od koga je potekao greh; on je bio prvi grešnik.

2. Satana: Uzrok Pada Čoveka
Druga stvar jeste to da je Satana prouzročio Pad čoveka. Postanak 3:1-8 daje nam detalje o satanskom kušanju Eve, njenu reakciju, a posle toga i Adamovu reakciju. U Jovanu 8:44, Satana je nazvan ubicom, ili još doslovnije koljač-čoveka (čovekoubica), jer upravo od njegova kušanja Adama i Eve fizička smrt je postala deo ljudskog iskustva. U II Korinćanima 11:3, Pavle kaže da je Satana prevario Evu, i ponavlja to u I Timoteju 2:14. Satana je taj koji je prouzročio Pad čoveka u Starom Zavetu.

3. Satana: Optuživač Jova
Njegov treći posao u Starom Zavetu jeste da je optuživač. On je optužio Jova da su njegovi motivi, zbog kojih voli Boga, pogrešni (Jov 1:6-12; 2:1-6).

4. Satana: Jovov Tlačitelj
Četvrti posao koji je Satana radio u Starom Zavetu jeste da je unesrećio Jova. Doneo je nesreću i u njegovu porodicu, i na njegov imetak (Jov 1:13-19), a takođe je tlačio Jova i fizički (Jov 2:7-8).

5. Satana: Onaj Koji Osporava (koji se svađa)
Peti rad koji je Satana učinio u Starom Zavetu jeste to da kada je Mojsije umro, on se svađao sa arhanđelom Mihajlom nad telom Mojsijevim (Judina 9). Juda nam ne kaže tačno zašto je Satana hteo telo Mojsijevo, ali poznavajući sklonosti Izraela prema idolopoklonstvu, možda je želeo da svi znaju gde je Mojsije sahranjen, tako da to mesto postane centar obožavanja. Međutim, izgubio je tu svađu.
6. Satana: Onaj Koji Pokreće (motiviše)
Šesto delo koje je Satana činio u Starom Zavetu jeste da on podstaknu Davida da prebroji Izrael, a to je bilo protivno zakonu Božijem (I Letopisa 21:1). Kao posledica toga, na narod je došla osuda.

7. Satana: Optuživač Izraela
Sedmi rad Satane jeste to da je on optuživač Izraela u Starom Zavetu. Baš kao što danas optužuje svete, u Starom Zavetu je optuživao Izrael (Zaharije 3:1-2).

8. Satanska Prisutnost na Sudu Nevernika
Osma stvar u vezi sa satanskim delovanjem u Starom Zavetu jeste to da je Satana prisutan kad se sudi neverniku (Psalam 109:6).

C. Satansko Delovanje u Odnosu Prema Bogu
Treća kategorija koja se odnosi na delovanje Satane u Pismima jeste njegov rad u odnosu prema Bogu. Ovo delovanje se može sagledati na dva načina.

1. Opozicija Božijoj Osobi
Prvi način je da se Satana protivi Božijoj Osobi. U Postanku 3:1-5, on napada Božiju verodostojnost i Božije motive prema Evi. Prema I Jovanovoj 3:10-12, on se protivi pravednosti Božijoj.

2. Opozicija Božijem Programu
Drugi način je da se Satana protivi Božijem programu. On ustrajava u protivljenju programu Božijem posredstvom falsifikovanog programa. Njegovo peto Ja ću, Ja ću biti poput Svevišnjega, pokazuje da je Satana majstor falsifikata. On zna da ne može da bude Svevišnji, tako da on jednostavno objavljuje svoju želju da postane baš poput Svevišnjega. Kako bi to uradio, on je ustanovio svoj falsifikovani opozicijski program, koji ima pet aspekata.

a. Falsifikovana (Lažna) Religija
Prvi aspekt je aspekt lažne religije (II Korinćanima 11:13-15; Otkrivenje 2:9, 13). Ova falsifikovana religija nije neophodno očigledno lažna religija, već je često nešto jako slično veri Novog Zaveta.

b. Falsifikovane (Lažne) Mesije
Drugi aspekt je aspekt lažnih „Mesija“. On proizvodi lažne Mesije na dva načina.
Prvo, propovedajući drugog Isusa iste vrste, Isusa jako sličnog Isusu iz Novog Zaveta. U II Korinćanima 11:4, kada Pavle govori o drugom Isusu, Grčka reč koju koristi za termin drugi znači „drugi iste vrste“.
Drugi način na koji on falsifikuje Mesiju jeste da će on jednog dana i proizvesti antihrista (I Jovanova 2:18, 22; 4:3).

c. Falsifikovani (Lažni) Sledbenici
Treći aspekt njegovog falsifikovanog programa jeste da ima lažne sledbenike (Matej 13:38-39). Ovi falsifikovani sledbenici su poput kukolja, koji izgleda jako slično pšenici, i jako je teško uočiti razliku među njima. Na isti način, njegovi lažni sledbenici nisu očigledni obožavatelji Satane, već su to ljudi koji zapravo i javno potvrđuju svoju veru u Mesiju, iako je suštinski negiraju.

d. Falsifikovana (Lažna) Teologija
Četrvti aspekt njegovog lažnog programa jeste da on ima falsifikovani sistem doktrine, falsifikovanu sistematsku teologiju (I Timoteju 4:1-3; Otkrivenje 2:24).

e. Falsifikovana (Lažna) Čuda
Peti aspekt njegovog programa falsifikata jeste da ima sposobnost da falsifikuje čuda (Matej 7:22-23; II Solunjanima 2:8-11). Ova čuda su stvarna čuda, ali su falsifikat u smislu da osoba tvrdi da su učinjena u ime Ješue, ali ih zapravo Ješua ne čini.

D. Satansko Delovanje u Životu Mesije
Četvtra kategorija dela Satane jeste njegov rad u životu Mesije. Ovde možemo pomenuti šest stvari.

1. Prorokovani Konflikt
Prva stvar je da već prvo Mesijansko proroštvo, koje nalazimo u Postanku 3:15, predviđa konflikt između Isusa i Satane: on će ti satirati glavu, a ti ćeš mu satirati petu.
Ovaj konflikt između Isusa i Satane tokom života Mesije unapred je predviđen.

2. Satanski Pokušaji Napada na Život Mesije
Druga stvar je da kada se Ješua jednom rodio, konflikt je počeo zaozbiljno. Satana je pokušao da ubije Ješuu dok je još bio beba u Vitlejemu. Detalje ovoga pronalazimo u Matej 2:1-18, gde je zabeleženo kako Irod Veliki pokušava da ubije Dete; a to je nadahnuto od Satane, prema Otkrivenju 12:4.

3. Satanske Kušnje Prema Mesiji
Treća stvar je da je Satana kušao Isusa da pokuša da Ga navede da počini greh (Matej 4:1-11; Marko 1:12; Luka 4:1-13).

4. Satansko Korištenje Ljudi Protiv Dela Mesije
Četvrta stvar jeste da Satana često koristi ljude pokušavajući da osujeti delo Mesije; on je upotrebljavao ljude kako bi zadržao Ješuu od Njegovog Mesijanskog cilja da umre na krstu. On je koristio Iroda u Matej 2:16, Petra u Matej 16:23, i mnoštvo u Jovan 8:44 i 59.

5. Satansko Motivisanje Petra da se Odrekne Isusa
Peta stvar jeste da je Satana podstaknuo Petra da se odrekne Isusa tri puta (Luka 22:31).

6. Odgovornost Satane u Judinoj Izdaji
Šesta stvar jeste to da je Satana delimično odgovoran u Judinoj izdaji Isusa. Satana je taj koji je sugerisao Judi izdaju (Jovan 13:2), a posle je Satana ušao u Judu (Jovan 13:27). Juda nije bio samo opsjednut demonima, on je bio opsjednut samim Satanom. To je razlog zašto je Juda nazvan sinom propasti (Jovan 17:12), jer kad je Satana ušao u Judu, izdaja je bila osigurana.

E. Satansko Delovanje u Odnosu na Paganske Narode
Peta kategorija delovanja Satane jeste njegov rad među Paganskim narodima. Ovde, možemo da pomenemo šest stvari.

1. Satana je Prouzročio Pad Naroda
Prvi rad Satane koji on čini među narodima jeste da je on onaj koji obara i ruši narode (Isaija 14:12). Ponekad nacije sa pozicije velike moći padnu na trećerazredne, četvrto-, ili petorazredne pozicije moći upravo zbog delovanja Satane koji kontroliše carstva ovoga sveta.

2. Satana Vara Narode
Drugi rad koji Satana čini među narodima jeste da on vara narode (Otkrivenje 12:9; 20:3).

3. Satana Vrši Uticaj na Narode
Treće delo Satane jeste da on ima uticaj nad ljudskim vlastima među Paganskim nacijama (Danilo 10:13, 20; Matej 4:8-9; Efescima 6:12).

4. Satana Ovlašćuje Antihrista
Četvrto delo među narodima jeste da je Satana taj koji će dati svoj autoritet nad carstvima ovog sveta Antihristu. Jednom, on je ponudio ovaj autoritet Isusu ukoliko se On pokloni Satani, ali je Isus odbio tu ponudu. Satana će ponoviti tu ponudu, ovog puta Antihristu, koji će prihvatiti ponudu (Otkrivenje 13:2, 4).

5. Satana Okuplja Armije za Konačni Sukob
Peto delovanje Satane među narodima jeste da će on okupiti armije naroda za konačan sukob koji treba da se desi, za Kampanju Armagedon (Otkrivenje 16:12-16).

6. Satana Predvodi Pagane u Konačnoj Pobuni
Šesto delo među narodima jeste da će Satana nakon šta bude pušten iz svog petog prebivališta, iz Bezdana, on će biti onaj koji će prevariti Pagane u Mesijanskom Carstvu i on će da povede te ljude u tu poslednju konačnu pobunu (Otkrivenje 20:7-10).

F. Satansko Delovanje u Odnosu na Izrael
Šesta kategorija je satansko delovanje u odnosu na Izrael. Jednostavno rečeno, on je neprijatelj Izraela (I Letopisa 21:1; Zaharije 3:1-2).

G. Satansko Delovanje u Odnosu na Nevernike
Sedma kategorija tiće se satanskog delovanja nad i među nevernicima. Ovde možemo da navedemo osam različitih delovanja Satane među nevernicima.

1. Satana Pokušava da Spreči da se Poveruje u Evanđelje
Prvi posao koji on radi je da pokušava da spreči nevernike da prihvate i da poveruju u Evanđelje. Gde god se Evanđelje objavljuje, Satana, ili njegovi izvršioci biće tamo pokušavajući da spreče ljude da ga poveruju. On ovo čini na dva načina. Prvo, on pokušava da ukrade seme Evanđelja koje je posejano u onoga koji sluša (Matej 13:19; Marko 4:15; Luka 8:13). Drugo, Satana pokušava da spreči prihvatanje Evanđelja tako šta oslepi um nevernika, tako da kada se Evanđelje predstavi, nevernik ne razume baš sasvim o čemu se tu radi (II Korinćanima 4:3-4).

2. Satana Promoviše i Čini Laž Privlačnom
Drugi posao koji čini Satana među nevernicima jeste da on promoviše laž i da čini laž privlačnom. On to čini na dva načina.
Prvo, Satana indoktrinira ljude u lažne religiozne sisteme i podučava ih lažnim doktrinama koje čine ljude zadovoljnima (I Timoteju 4:1-3; I Jovanova 4:1-4).
Drugi način je da on promoviše laž kao nešto privlačno tako što uči pogrešan način života kao što je to opisano u Efescima 2:1-3 i I Jovanova 2:15-17).

3. Satana Ima Vlast Nad Smrti Nevernika
Njegov treći rad među nevernicima jeste taj da on ima vlast nad smrti, kada govorimo o nevernicima. Kroz istoriju Starog Zaveta Satana je imao vlast nad smrti kada govorimo i o vernicima i o nevernicima. Ali, kada je Ješua umro i ušao u sferu smrti, On je prošao kroz smrt i uzeo ključeve smrti od Satane, kada govorimo o vernicima. Satana više nema autoritet nad smrti vernika, osim u jednom slučaju, o tome ćemo govoriti nešto kasnije.
I dok Satana više nema autoritet nad smrti vernika, osim u jednom slučaju, on još uvek ima autoritet nad smrti nevernika. Jevrejima 2:14 i Otkrivenje 1:18, uče ovo tako da nam kažu da je nestao strah od smrti i da su uzeti ključevi smrti. U kontekstu, očigledno je da se ključevi smrti i strah od smrti odnešeni samo kada govorimo o vernicima, ne i kada govorimo o nevernicima. Satana ima autoritet nad smrti nevernika.

4. Satana Uzrokuje Patnju i Ugnjetavanje
Četvrto delo koje Satana čini u odnosu prema nevernicima jeste da on uzrokuje patnju i ugnjetavanja. Nije sva patnja i svo ugnjetavanje prouzročeno od Satane, ali neka jesu (Luka 13:16; Dela 10:38).

5. Satana Seje Nevernike Među Vernicima
Peti posao Satane u odnosu prema nevernicima jeste to da on seje nevernike među vernicima (Matej 13:25-39). Ovi nevernici neće biti očigledni nevernici, jer u ovom kontekstu, oni su poput kukolja između pšenice; jako su slični vernicima, i govoreći samo po vanjštini, izgleda kao da jesu vernici. Ali su kukolj; nešto nedostaje, i oni nisu uistinu spašeni. Satana seje nevernike među vernicima.

6. Satana Koristi Nevernike da Izopači Evanđelje
Njegov šesti posao među nevernicima jeste da on koristi nevernike da izopači Evanđelje (Dela 13:8-10).

7. Satana Pokreće i Motiviše Svoje Sluge
Sedmi posao koji Satana čini u vezi sa nevernicima jeste da on daje snagu svojim slugama; on ima svoje sluge koje on proizvodi, puni i kontroliše. Prema II Korinćanima 11:13-15, ovi službenici Satane nisu očigledni poput onih koji vode Satanske crkve, već su službenici koji se predstavljaju kao sluge Mesije. Ovi služnici Satane predstavljaju se, tako da izgledaju i da zvuče poput stvarnih službenika Mesije, a sve kako bi provodili Satanski program prevare.

8. Satana Koristi Nevernike da bi se Protivio Evanđelju
Osmo delovanje Satane jeste u tome da on koristi nevernike da se protive Evanđelju na različite načine, aktivne i pasivne (Otkrivenje 2:9-10, 13).

H. Satansko Delovanje u Odnosu Prema Vernicima
Osma kategorija u delima Satane ima veze sa njegovim delovanjem u odnosu prema vernicima. Ovde je on jako aktivan, a Biblija nam govori o dvadeset stvari o radu Satane u odnosu na vernike.

1. Satana Rešeta Vernike
Prvo, on rešeta vernike, kao što je rešetao Petra (Luka 22:31). Rezultat rešetanja Petra od strane Satane bio je da se Petar odrekao Isusa.

2. Satana Ometa Vernike
Drugo, on ometa vernike, smeta im na način da ne ispune svoj poziv (I Solunjanima 2:18).

3. Satana Nadmudruje Vernike
Treće, on nadmudruje vernike koji dozvoljavaju da budu nadmudreni (II Korinćanima 2:11).

4. Satana Zavodi Vernike
Četvrto, on zavodi neke vernike, baš kao što je zaveo Evu (II Korinćanima 11:3).

5. Satana Udara Vernike
Peto, on udara vernike, baš kao što je to činio u slučaju Pavla (II Korinćanima 12:7).

6. Satana Ima Moć Smrti Nad Izopćenim Vernicima
Šesto, on primenjuje fizičku smrt na vernike koji su izopćeni (I Korinćanima 5:5). Kao što smo pomenuli pre, kao rezultat dela Mesije, kroz Njegovu smrt i vaskrsenje, On je uzeo od Satane ključeve smrti, kada govorimo o vernicima. Satana ima moć nad smrti za nevernike, ali on nema moć nad smrti u slučaju vernika, osim u ovom jednom slučaju.
Ovaj izuzetak jeste u slučaju vernika koji je prošao i proveden je kroz četiri koraka crkvene discipline pomenute u Matej 18:15-20. Poslednji korak je izopćenje, a to znači da je takav vraćen ponovo pod Satansku vlast za uništenje tela, i tada Satana ima autoritet da usmrti tog izopćenog vernika. Stih dalje uči da ovo neće da utiče na vernikovo spasenje; vernik će i dalje biti spašen, ali će se desiti prerana smrt i neće ispuniti poziv Božiji za svoj život. Ovo je isto tako i greh koji je na smrt, iz I Jovanove 5:16.

7. Satana Kontroliše Neke Vernike Iznutra
Sedmo, Satana kontroliše neke vernike iznutra. Najgori termin koji se može upotrebiti u pokušaju da se opiše ovo kontrolisanje jeste „opsednutost“, i to zato jer Grčka reč za „opsednutost“ nigde nije upotrebljena za ovaj slučaj. Grčka reč koja se koristi je uvek reč koja znači „biti kontrolisan iznutra“, ili „biti demonizovan“. Da, vernici mogu da budu kontrolisani iznutra.
Na primer, u Delima 5:3, Satana je ispunio Ananiju i Safiru, a Petar je tu upotrebio upravo iste reči koje Pavle koristi u Efescima 5:18 kada kaže: punite se Duhom. Tako da biti ispunjen, zapravo znači „biti kontrolisan iznutra“, a Satana je njih kontrolisao iznutra.
U Efescima 4:27, Pavle opominje da se neda mesta đavolu. Grčka reč za mesto jeste termin iz vojnog rečnika i znači „uporište“. Ne dajte uporišta đavolu. Kada armija napada neprijateljski teritorij, prvo se pokušava zauzeti uporište, ili područje kontrole, koje se nalazi unutar neprijateljskog teritorija. Jednom kada se zauzme ovo područje kontrole, sa njega se može pružati vatrena podrška snagama koje dolaze kao pojačanje. Ako vernik da uporište đavolu, to znači da đavo može da kontroliše vernika iznutra. Ovo nam je potvrđeno i u II Timoteju 2:26. Satana može da kontroliše neke vernike.

8. Satana Ratuje Protiv Svetih
Osmo, Satana ratuje protiv svetih (Efescima 6:10-18) i to je razlog zašto vernici treba da nose svu opremu Božiju.

9. Satana Optužuje Vernike
Deveto, on optužuje i kleveta vernike pred tronom Božijim (Otkrivenje 12:10).

10. Satana Seje Sumnje u Umove Vernika
Deseto, on seje sumnje u umove vernika u vezi sa istinom Božijom, i u vezi sa verodostojnošću Božijom, kao što je to uradio sa Evom (Postanak 3:1-5).

11. Satana Potiče Progone
Jedanaesto, Satana potiče progonstva protiv vernika (Otkrivenje 2:10).

12. Satana se Infiltrira u Crkvu
Dvanaesto, Satana infiltrira Crkvu na dva načina. Jedan način je pomoću lažnih učenika poput kukolja u Matej 13:38-39. Drugo, on se infiltrira u Crkvu pomoću lažnih učitelja koji propovedaju drugog Isusa iste vrste (II Korinćanima 11:13-15; II Petrova 2:1-19).

13. Satana Promoviše Podele u Crkvi
Trinaesto, Satana promoviše podele u crkvama i mnoge su se crkve razišle upravo zbog satanskog uticaja (II Korinćanima 2:1-11).

14. Satana Kuša Vernike
Četrnaesto, Satana kuša vernike (I Solunjanima 3:5). Ovo je jako veliko delo Satane među vernicima, i on ih kuša u barem šest područja. Prvo, on kuša vernika da slaže (Dela 5:3). Drugo, on kuša vernika da počini seksualni greh (I Korinćanima 7:5; I Timoteju 5:11-15). Pavle zabranjuje mužu i ženi da se predugo suzdržavaju od seksualnog odnosa, da ih Satana nebi iskušao u tom području (I Korinćanima 7:3-5). Treće, Satana kuša vernike da urade poseban čin greha (I Petrova 5:8). Četvrto, on kuša vernike da budu preokupirani sa stvarima ovoga sveta (I Jovanova 2:15-17; 5:19). Peto, Satana kuša vernike da razviju ponos u duhovnim stvarima, i na taj način vernik pada u isti greh koji je doveo do pada Satane (I Timoteju 3:6). Šesto, on kuša vernike da se oslanjaju na ljudsku mudrost i na ljudsku snagu, umesto da se oslone na Božansku mudrost (I Letopisa 21:1-8).

15. Satana Proždire Vernike
Petnaesto, on proždire vernike, a to znači da on uvlači vernike tako duboko u greh da ponekad oni više nikada ne izađu (I Petrova 5:8).

16. Satana Vara Vernike
Šesnaesto, on vara neke vernike tako što propoveda falsifikovanog Ješuu (II Korinćanima 11:3-4), i tako da se prikazuje kao anđeo svetla (II Korinćanima 11:14).

17. Satana je Uzrok da Vernici Gube Veru
Sedamnaesto, Satana je odgovoran za brodolome vere kod nekih vernika i to tako da oni potpuno izgube svoju veru (I Timoteju 1:19-20). Na sreću, čak ni tada, oni ne gube svoje spasenje.

18. Satana Pokušava da Porazi Vernike
Osamnaesto, Satana upošljava svoje demone u pokušaju da porazi vernike (Efescima 6:10-12).

19. Satana Zloupotrebljava Pisma
Devetnaesto, Satana čak zloupotrebljava i Pisma. On može, i on citira Pisma tačno, ali ih zloupotrebljava tako da ih ili citira izvan konteksta, ili im daje pogrešno tumačenje, kao što je to pokušao sa Isusom (Matej 4:5-6; Luka 4:9-11).

20. Satana Koristi Razne Postupke Protiv Vernika
Dvadeseto, Satana koristi četiri postupka protiv vernika. Prvo, on koristi razne naprave i posebno dizajnirane zamke kako bi ulovio vernika (II Korinćanima 2:11). Drugo, on koristi lukavstva (Efescima 6:11). Treće, on postavlja zamke (I Timoteju 3:7; II Timoteju 2:26). Četvrto, on koristi čuda kao lažna čudesa (II Solunjanima 2:9). On ima moć da čini čuda, i on to čini u svrhu da deluje protiv svetih.

I. Satansko Delovanje u Budućnosti
Deveta podela delovanja Satane jeste njegov rad u budućnosti. Ovde se pet stvari može pomenuti ukratko. Prvo, u budućnosti će on ratovati protiv Izraela (Otkrivenje 12:13-17). Drugo, Satana je taj koji će dati životnu snagu Antihristu tako da se ovaj ispuni sa moći (II Solunjanima 2:9; Otkrivenje 13:1-10). Treće, Satana je taj koji će omogućiti uspon Lažnog Proroka (Otkrivenje 13:11-18). Četvrto, on će okupiti nacije za sukob kod Armagedona (Otkrivenje 16:12-16). Peto, on će zavesti narode nakon Milenijuma za poslednju pobunu protiv Božijeg autoriteta (Otkrivenje 20:7-9).

IX. OSUDE SATANE
Satana će proći, biće podvrgnut pod sedam osuda: u prošlosti, u sadašnjosti, ili u budućnosti.

A. Osuda Satane Kod Njegovog Pada
Prva osuda Satane bila je osuda kada je prvi put sagrešio, u vremenu njegovog pada (Jezekilj 28:16). Rezultat prve osude bio je gubitak njegova prva dva položaja i prebivališta. Prvo, on je izgubio svoju poziciju kao pomazani keruv zaklanjač, kao baldahin nad prestoljem Božijim, i izgubio je svoju poziciju kao čuvar Božijeg trona. Drugo, on je izgubio svoju poziciju autoriteta nad ovim planetom dok je planet bio mineralni Edenski vrt.

B. Osuda Satane u Edenu
Druga osuda nad njim je došla u Edenu kao rezultat njegovog kušanja Adama i Eve. Ovu osudu nalazimo u Postanku 3:15, gde Bog kaže Satani: I neprijateljstvo zamećem između tebe i žene, i između tvojega semena i njezina semena: on će ti satirati glavu, a ti ćeš mu satirati petu.
Osuda je bila u tome da će žena, koju je kušao i tako doneo greh i smrt u ljudsko iskustvo, doneti seme. Kroz protok mnogih vekova, Potomak ove žene, Eve, biće Onaj koji će poraziti Satanu i doneti život, obnovu i spasenje čovečanstvu. Dolazi dan kada će Seme žene zgaziti glavu Satani.

C. Osuda Satane Kod Krsta Mesijinog
Treća osuda Satane se dogodila kod krsta. Satana je pretrpeo poseban sud u vremenu kada je Mesija umro. Satana je znao da to dolazi, i zato je pokušao da učini sve šta može da drži Mesiju dalje od krsta. On je neprestano pokušavao da ubije Ješuu, pre rođenja, ili na neki drugi pogrešan način, poput, ubojstva mačem, ili kamenovanjem. Ali, svi ti pokušaji su propali zato što: njegov čas još nije bio došao. Kada je Njegov čas konačno došao i kada je Ješua umirao na krstu, Satana više nije imao kontrolu, već je Mesija bio taj koji je imao potpunu kontrolu. Krst, koji je doneo spasenje čovečanstvu, doneo je osudu nad Satanom.
Isus je predvideo da će se to dogoditi u Luka 10:18: A on im reče: ‘Gledao sam Satanu kako pade s neba kao munja‘.

U Jovan 12:31, Ješua je rekao da će upravo kroz Njegovo delo: Sada će vladar ovog sveta biti izbačen van.
Posle, u Jovan 16:11, On kaže: jer je vladar ovog sveta osuđen.
Gledajući unatrag na iskustvo krsta, Kološanima 2:14-15 izjavljuju: Mesija … je razoružao poglavarstva i vlasti, onaj od koga je oduzeo to jeste Satana.
Posredstvom Svoje smrti i Vaskrsenja, Isus je oduzeo moć đavola nad smrti vernika (Jevrejima 2:14-15).
Svojom smrću, Ješua je uništio dela đavola (I Jovanova 3:8).
Ove prve tri osude nad Satanom su sada prošlost, ali ima još četiri osude koje tek treba da se dese.

D. Osuda Satane Usred Perioda Velike Nevolje
Četvrta osuda Satane biće usred perioda Velike Nevolje, kada će Satana biti izbačen iz svog sadašnjeg trećeg prebivališta, atmosferskih nebesa, i biće zbačen u četvrto prebivalište, na zemlju. On će biti ograničen na zemlju u vremenu druge polovine Velike Nevolje (Otkrivenje 12:7-9), tako da on više neće da ima pristup na Nebo (Otkrivenje 12:10-12a).

E. Osuda Satane na Kraju Velike Nevolje
Peta osuda Satane biće zatvaranje u Bezdanu, tokom čitavog vremena trajanja Milenijuma, u svom petom prebivalištu (Otkrivenje 20:1-3).

F. Osuda Satane Pred Velikim Belim Tronom
Šesta osuda Satane biće pred Velikim Belim Tronom Suda, gde će Satana biti osuđen od Crkve. Pavle kaže da će Crkva suditi anđelima (Rimljani 16:20; I Korinćanima 6:2-3). Crkva neće suditi dobrim anđelima, jer oni ne greše i nema potrebe da im se sudi. Ali, pali anđeli će biti suđeni i Satana će biti među njima. On će biti suđen od Crkve pred Velikim Belim Tronom Suda.

G. Osuda Satane u Ognjenom Jezeru
Sedma i konačna osuda Satane biće u Ognjenom Jezeru, koje će biti njegovo šesto prebivalište (Matej 25:41; Otkrivenje 20:10).

 

X. ODGOVORNOST VERNIKA

Prethodno, kada smo govorili o delovanju Satane u odnosu prema vernicima, istaknuto je da Satana napada vernike na dvadeset različitih načina. Ali, vernici nisu ostavljeni bez odbrane. Postoji nekoliko odbrana koje bi trebalo da se pomenu.

A. Oklop Vernika
Prva odbrana vernika jeste oprema Božija (Efescima 6:10-18; I Jovanova 2:14). Šta tačno jeste oprema Božija? Oprema Božija su Pisma. Šta god više se Pisma proučavaju, pamte, i šta god više se duboko razmišlja o njima, sve je jača odbrana vernika i sve je više vernik „oklopljen“. Znati šta Pisma kažu o bilo kojoj specifičnoj temi itekako pomaže u borbi protiv Satane. Kada je Isus bio kušan, on je bio sposoban da se suprostavi Satani u sve tri kušnje citirajući Pisma. To je bila oprema Božija za Mesiju, a to je i oklop za vernika.

B. Moć Vernika
Druga odbrana za vernika jeste to da on ima moć da se odupre Satani, a vernicima je rečeno tri puta da to naprave: Jakovljeva 4:7; I Petrova 5:9; Efescima 6:10-18. Vernicima nikada nije rečeno da idu naokolo i da „kore Satanu“, niti da ga „svežu“, već im je rečeno da mu se odupru. Ponovo, najbolji način da se odupre Satani jeste upravo pomoću Pisama, znajuči kako primeniti ispravno Pismo, u bilo kom zasebnom slučaju ili kušnji, sa kojom osoba može da bude suočena.

C. Budnost Vernika
Treća odbrana vernika je da se ostane budan, da se pazi. Ostajemo budni tako što prepoznajemo kako Satana deluje i da smo spremni na njega (I Petrova 5:8).

D. Posredništvo Vernika
Četvrta odbrana za vernike nije aktivna, već je pasivna: posredovanje Mesijino. On se zauzima za vernike protiv zloga (Jovan 17:15; Rimljani 8:34; Jevrejima 7:25).

E. Načela Vernika
I peta odbrana za vernike jesu tri načela, tri principa, koje bi trebalo imati na umu kada govorimo o Satani, i o duhovnom ratovanju.
Prvi princip je da vernici nebi trebalo da govore o Satani sa prezirom (Judina 8-9). Čak niti dobri Arhanđeo Mihajlo nije se usudio doneti pogrdna suda protiv Satane. On je jednostavno čitavu stvar prepustio Gospodu. Tako da, niko nebi trebao da ide uokolo i da kori Satanu, da ga svezuje, niti da zaziva njegovo ime. Vernici ne treba da govore o njemu sa prezirom.
Drugi princip za vernike u odnosu na Satanu i na duhovno ratovanje jeste da uvek imaju na umu da je Satana korišten od Boga za pouku vernicima. Satani je dozvoljeno da nanese poneki fizički problem da bi podučio lekciju. Na primer, Satani je dopušteno da nanese Jovu štetu, kako bi Jov naučio više o suverenoj prirodi Božijoj (Jov 1-2). Satani je dozvoljeno da nanese štetu Pavlu, tako da je Pavle mogao biti podučen poniznosti, kao i da nauči da snaga Božija može čak da bude veća kroz Pavlove slabosti (II Korinćanima 12:7-16).
Treći princip za vernike u odnosu prema Satani jeste da je on ograničenog suvereniteta. Satana nije svemoguć, a čak i moć koju ima ne može da koristi bez Božijeg dopuštenja. Gospod suvereno obuzdava Satanu; Gospod nikada neće dozvoliti da Satana ode predaleko (Jov 1:12; 2:6).

___________________________________________________________________________

Napomena prevodioca: Za prevod ovog MBS-a činilo mi se dobro da prevodim Biblijske tekstove iz Engleske verzije prevoda koja je korištena u ovoj studiji. Pri tome mi je od velike pomoći bila Varaždinska Biblija – izdanje Hrvatskog Biblijskog Nakladnika, 2012.
Koristio sam i Savremeni Srpski Prevod u izdanju Hrišćanskog evangelizacionog centra iz Bačkog Petrovca.
Prevod: Branko Gotovac 2018.