MODERNA DRŽAVA IZRAEL U BIBLIJSKIM PROROŠTVIMA
MBS 189
Dr. Arnold G. Fruchtenbaum

 

A na dom Davidov i na stanovnike Jerusalima izliću Duh milosti i molitve; i gledaće mene, onoga koga su proboli
(Zaharije 12:10)

 

Na temu savremene države Izrael u Biblijskim proročanstvima danas se može čuti četiri različita mišljenja koja se daju iz četiri različite perspektive. Tri perspektive biće razmatrane u uvodnom delu ove studije. Četvrta perspektiva bit će razmatrana u kontekstu Isaije 11:11–12:6. Peta perspektiva biće uvedena u ovu raspravu u vezi sa dva opšte-svetska ponovna okupljanja.

 

UVOD

A. Tri Gledišta o Savremenoj Državi Izrael u Biblijskim Proroštvima

1. Prvo Gledište: Teologija Zamene Mesta

Prva perspektiva je gledište teologije zamene mesta. Konkretno, Amilenijalizam, koji vidi modernu Jevrejsku državu kao čistu istorijsku slučajnost, u potpunosti nepovezanu sa bilo kojom vrstom Biblijskih proroštava. Ovaj prvi pogled veruje da u trenutku kada je Izrael odbacio Mesijanstvo Isusovo, Gospod je završio s Jevrejskim narodom. Stoga, nema neispunjenih proroštava za Jevrejski narod i nema nikakve buduće konačne obnove. Kada je Izrael odbacio Mesiju, sva obećanja Božijih saveza prešla su sa Izraela na Crkvu, zato se to naziva teologija zamene mesta. Ili, rečeno na drugi način, kada je Izrael odbacio Mesiju, Crkva je zamenila Izrael u Božijim obećanjima, zato se naziva teologija zamene. Na taj način, Crkva će ispuniti obećanja koja su bila data Izraelu. Kada upitate šta je onda sa svim tim proroštvima koja govore o sveopštem ponovnom okupljanju Jevrejskog naroda, odgovor ovih ljudi je da se ta proroštva ne smeju tumačiti doslovno, već prenešeno (alegorički), govore o izabranima koji će postati deo Crkve dok se Crkva ne upotpuni. Jevreji mogu da budu spašeni danas, ali će jednostavno biti stopljeni u veće telo Crkve; Bog u budućnosti ne predviđa obnovu za Izrael u etničkom smislu nacije. Stoga, ništa što se dešava sa Izraelom danas ni na koji način nije povezano s proročanstvima. Nema budućih proroštava za Izrael, i zato moderna Jevrejska država nije ništa drugo nego istorijska slučajnost.

2. Drugo Gledište

Drugo gledište zauzima suprotan stav, u smislu da veruje da će biti konačne obnove Izraela. Oni uzimaju proroštva koja govore o sveopštem ponovnom okupljanju naroda doslovno i veruju da će u budućnosti da se desi konačno obnovljenje Jevrejskog naroda u Obećanoj Zemlji. Međutim, kada pogledaju u savremenu Jevrejsku državu, uistinu im je teško da je nekako smeste u Biblijska proročanstva. Razlog je što ta proročanstva opisuju konačno ponovno okupljanje Izraela kao nacije koja veruje u Hrista. Hronološki sled dešavanja ovih proročanstava je: nacionalno pokajanje, a potom sledi nacionalna obnova. Kada pogledaju ovu sadašnju, postojeću Jevrejsku državu, ogromna većina njihovog stanovništva nisu vernici u Hrista. U stvari, činjenično stanje jeste da od 5,1 milion Jevreja u Izraelu danas, maksimum četiri ili pet hiljada jesu vernici u Isusa Hrista. Da stvari budu još gore, ogromna većina Izraelaca nisu čak ni pravoverni Izraelci. Uglavnom određuju sebe poprilično svetovno, ili kao ateisti, ili kao neznabošci. Ovo se uopšte ne uklapa u proročanstva na način na koji ih ovo drugo gledište čita. Ta proroštva jasno govore o nacionalnom spasenju koje prethodi nacionalnoj obnovi zemlje, uključujući; Ponovljeni Zakon 30:1-5; Isaija 27:12-13; i Jezekilj 39:25-29, a ima i drugih. Stoga, od prvog mišljenja, oni se razlikuju na način da veruju da će se desiti konačna obnova Izraela, ali se slažu sa prvim mišljenjem da je moderna država Izrael istorijska slučajnost i da se na nju Biblijska proročanstva uopšte ne odnose.

3. Treće Gledište

Treće gledište tvrdi da ono što se dešava danas jeste zapravo konačna obnova Izraela; znači, ovo je početak ispunjenja svih ovih proročanstava. Biće sve više i više Jevreja koji se vraćaju u svoju zemlju, dok se na kraju svi ne vrate. U određenom trenutku vremena, oni će se podvrći nacionalnoj regeneraciji i spasenju i onda će se Mesija vratiti. Kada ih pitate o proročanstvima koji govore o periodu Božijeg gneva i Velikoj Nevolji koja prethodi tom vremenu, reći će vam da su proroštva o Velikoj Nevolji već ispunjena u vremenu nacističkog Holokausta i stoga nema nikakve Velike Nevolje koja tek dolazi. To se već desilo i ono što danas gledamo jeste konačna obnova.
Emisari ovog načina gledanja na stvari putuju celim svetom, pokušavajući ohrabriti Jevreje da se vrate. Često prilaze grupama Jevrejskih vernika, Mesijanskim društvima i kongregacijama, stavljajući na njih breme krivnje, tvrdeći im da ako odmah ne krenu natrag za Izrael u stvari žive u grehu. Oni tvrde da Gospod upravo sada poziva sve Jevreje, posebno Jevrejske vernike u Hrista, da se vrate u svoju zemlju. Živeti van Zemlje, recimo, „u telesnošću opsednutoj Americi“, značilo bi živeti u grehu. Kada im tražite Biblijski odlomak kojim bi potvrdili svoje stajalište, oni vas upućuju na proroštva gde proroci pozivaju Jevreje da napuste Vavilon. Interpretiraju odlomke koji se odnose na Vavilon ne kao doslovni, stvarni Vavilon, prošli ili budući, već za njih Babilon predstavlja Sjedinjene Američke Države. Kada im se ukaže da ova proroštva spominju reku Eufrat, koja se nalazi u Vaviloniji, oni pak tvrde da ta reka nije stvarni Eufrat već je Hudson River u New York City-u! Ovo bi verovatno iznenadilo i proroke poput Jeremije.
I tako, u ovoj trećoj perspektivi postoji konačno obnovljenje, postoji konačno ispunjenje ovih proroštava, i ono se upravo dešava, barem u početnoj fazi.

B. Dva Opšte-Svetska Ponovna Okupljanja

Ono što prve tri perspektive greše jeste da kada Biblija govori o opštem svetskom ponovnom okupljanju Jevrejskog naroda, govori zapravo o dva potpuno razdvojena opšte-svetska ponovna okupljanja. Ovo je peta perspektiva. Prvo, postoji jedno opšte-svetsko ponovno okupljanje u neveri, i ono je priprema za sud; konkretno, za sud Velike Nevolje. Nakon ovog će slediti drugo opšte-svetsko ponovno okupljanje u veri, kao priprema za blagoslov, konkretno, za blagoslov Mesijanskog Carstva.
Ovaj rukopis će se fokusirati na ona proroštva koja jasno govore o opšte-svetskom ponovnom okupljanju u neveri, kao pripremi za sud, više nego na proroštva koja govore o opšte-svetskom ponovnom okupljanju u veri, kao pripremi za blagoslov. Jednom kada se prepozna da Biblija govori o dva takva ponovna okupljanja jako je lako i jednostavno videti kako se sadašnja moderna država Izrael uklapa u ta proročanstva.

 

I. PONOVNO OKUPLJANJE U NEVERI KAO PRIPREMA ZA SUD

Postoje tri ključna odlomka koja govore o opšte-svetskom ponovnom okupljanju Izraela u neveri kao pripremi za sud, i četvrti odlomak, koji je isto važan za ovo pitanje.

A. Ka Zemlji: Jezekilj 20:33-38

’Tako ja živ bio’, reč je Gospoda Gospoda, ’doista ću rukom jakom i mišicom ispruženošću i jarošću izlivenom carevati nad vama. I izvesću vas iz pukova, i sakupiću vas iz zemalja u koje bejaste razasuti rukom jakom i mišicom ispruženom i jarošću izlivenom. I odvesću vas u pustinju tih pukova, i onde ću se suditi s vama licem u lice. Kao što sam se s ocima vašim sudio u pustinji zemlje egipatske, tako ću se suditi s vama’, reč je Gospoda Gospoda. ’I provesću vas ispod štapa, i dovesti u vas u sveze Saveza. I razlučiću između vas one koji se pobuniše i koji se odmetnuše od mene; izvesću ih iz zemlje u kojoj su pridošlice, ali u zemlju Izraelovu neće ući. Tako ćete spoznati da sam ja Gospod.’

U ovom odlomku Jezekilj izvlači jedno poređenje sa vremenom Izlaska, kada je pod Mojsijem Bog izvukao čitavu naciju Izraela iz Egipta i doveo ih u pustinju Sinajskog Poluostrva. Božiji plan i program za Izrael na Sinaju bio je da postigne dve stvari: prvo, trebali su primiti Mojsijev Zakon; i drugo, trebali su izgraditi Tabernakl, kroz kojeg će većina Zakona moći biti održavana. Nakon što postignu ove dve stvari, trebali su nastaviti dalje i ući u samu Obećanu Zemlju. Ali, zbog celog niza pobuna i mrmljanja protiv Božije otkrivene volje, na kraju, u oazi Kadeš Barnea, koja se nalazila na samoj granici Obećane Zemlje, Gospod je ušao u sud sa svojim narodom. Božija osuda je bila da oni koji su izašli iz Egipta sada nastave sa lutanjem kroz pustinju za sledećih 40 godina. Tokom tih 40 godina, svi koji su izašli iz Egipta umreće, osim dvojice pravednih uhoda i onih koji su u tom trenutku bili mlađi od 20 godina. I tako, 40 godina posle, bila je to nova nacija kojoj je dozvoljeno da uđe u Zemlju pod vodstvom Isusa Navina. Nacija koja je rođena od slobodnih ljudi u pustinji, ne od robova iz Egipta.
Ovaj okvir istorijskih dešavanja daje nam bitne značajke budućnosti. Ali ovog puta Jezekilj proriče da će Gospod ponovo okupiti svoj narod iz svih delova sveta. Svakako, trebamo primetiti da se radi o ponovnom okupljanju iz gneva i okupljanju za gnev. Okupljeni su iz gneva, i to govori o gnevu Holokausta. Događaji za vreme nacističkog Holokausta, kada je šest miliona Jevreja umrlo, stvorilo je svetsku pozornicu na kojoj Izrael postaje država za ponovno okupljanje u neveri. Stoga, ovo okupljanje nije u veri, nego u neveri, i to se vidi iz činjenice da Bog za ovo okupljanje kaže; doista ću rukom jakom i mišicom ispruženošću i jarošću izlivenom. Ova fraza dvaput se ponavlja i nalazimo je u stihovima 33 i 34. Božiji cilj je Mesijansko Carstvo, ali će sredstva za postizanje tog cilja biti putem gneva i osude. Ovo okupljanje je oboje, iz gneva i za gnev. Ovo ponovno okupljanje u neveri dešava se nakon gneva koji je bio izliven na narod.
Ali, zbog toga što je ovo ponovno okupljanje u neveri, ono je ponovno okupljanje za buduće vreme gneva. U tom budućem vremenu gneva, Bog će ponovo ući u sud sa svojim narodom i pročistiće buntovne među njima. Oni koji ostanu okrenuće se Gospodu; biće dovedeni u sveze Saveza, konkretno sveze Novog Saveza (Jeremija 31:31-34). Oni će biti dovedeni do nacionalnog spasenja. Tada će to biti nova nacija, regenerisana nacija, kojoj će biti dopušteno da uđe u Zemlju, koja će biti pod vlašću Cara, Mesije, za konačnu obnovu.
U ovim stihovima, Jezekilj jasno opisuje opšte-svetsko ponovno okupljanje u neveri, iz gneva i za gnev, u pripremi za jedan jako poseban period osude koji će potom voditi do nacionalnog spasenja i biti sastavni deo konačne obnove.

 

B. Ka Jeruzalemu: Jezekilj 22:17-22

I dođe mi reč Gospodnja govoreći: ’Sine čovečiji, dom Izraelov postade mi troska; svi su oni bakar i kalaj i gvožđe i olovo u peći, oni su troska od srebra. Zato ovako veli Gospon Gospod: ’Zato što svi postadoste troska, zato ću vas ja, evo, skupiti usred Jerusalima. Kao što se skuplja srebro i bakar i gvožđe i kalaj usred peći da se oko njega raspali oganj kako bi ga rastopio, tako ću i ja vas skupiti u svom gnevu i u svojoj srdžbi, i postaviću vas i rastopiti. Jest, sabraću vas i raspaliti oko vas oganj besa svoga te ćete se usred njega rastopiti. Kao što se srebro u peći topi, tako ćete se vi u njemu rastopiti; i spoznaćete da sam ja, Gospod, na vas izlio srdžbu svoju.’

Jezekilj još jednom opisuje ponovno okupljanje, ovaj put se usredsredujući na sam grad Jerusalim. Jerusalim postaje peć za topljenje, kao uobičajeni izraz za potrebu Izraela da se pročišćava (Isaija 1:22, 25; 48:10; Jeremija 6:27-30; 9:7; Zaharije 13:9; Malahija 3:2, 3). Nadalje, to je takođe i ponovno okupljanje u neveri, zato što su oni ispunjeni nečistoćama kao bakar i kalaj i gvožđe i olovo. Oni se ponovo okupljaju i za buduće vreme gneva, kada će gnev Božiji biti izliven na njih da bi ih rastopio i pročistio. Kao pročiščena, verujuća nacija, oni će se tada okrenuti Gospodu.
Ovde Jezekilj još jednom govori o opšte-svetskom ponovnom okupljanju u neveri kao pripremi za specifičan budući sud, ali svrha ovog suda je da ih dovede do nacionalnog pokajanja. Tek tada će oni iskusiti konačnu opšte-svetsku obnovu u veri.

 

C. Broj Opšte-Svetskih Ponovnih Okupljanja: Isaija 11:11–12:6

Četvrti pasus, koji je bitan za prva tri, kaže u stihu 11-12: I dogodiće se u onaj dan da će Gospod opet, po drugi put, ruku svoju pružiti da otkupi ostatak puka svoga, one koji budu preostali, iz Asirije i iz Egipta i iz Patrosa i iz Kuša i iz Elama i iz Šinara i iz Hamata i s morskih ostrva. I podignuće zastavu narodima, i sabrati prognanike Izraelove, i okupiti rasute Judine s četiri kraja zemlje.

 

1. Četvrta Perspektiva

U vezi s ovim, četvrta perspektiva treba da bude raspravljana. Ovaj pogled prepoznaje da postoje dva tipa proročanstava o ponovnom okupljanju: ponovno okupljanje u neveri i ponovno okupljanje u veri. Ali, u tom trenutku, ova četvrta perspektiva odlazi u tom pravcu da kaže kako čovek ne može da uistinu bude siguran da je ova sadašnja država Izrael, onakva kakva je danas, ispunjenje ovih proročanstava koja govore o ponovnom okupljanju u neveri. Zašto ne? Zbog toga što oni koji podržavaju ovu perspektivu veruju da je moguće da ima nekoliko ponovnih okupljanja u neveri, pre nego što se dogodi ovaj posebni, koji ispunjava proročanstva o kojima smo upravo raspravljali. Ali, ovaj odlomak u Isaiji pokazuje da je upravo to ono što ne može biti: ne može biti nekoliko ponovnih okupljanja u neveri s četiri kraja zemlje.

 

2. Samo Dva Ponovna Okupljanja

Celokupan kontekst je Isaija 11:11–12:6. U ovom kontekstu, Isaija govori o konačnom opšte-svetskom ponovnom okupljanju u veri, u svrhu pripreme za blagoslov. Isaija nabraja konačno opšte-svetsko ponovno okupljanje u veri kao pripremu za Mesijansko Carstvo po drugi put. Drugim rečima, poslednje je u stvari drugo. Ako je poslednji ujedno i drugi, koliko ih onda može biti pre toga? Samo jedan, zar ne? Prvi ne može biti povratak iz Vavilona, budući da to nije bilo sveopšte ponovno okupljanje sa sve četiri strane sveta, već se jednostavno radilo o migraciji ili preseljenju iz jedne zemlje, iz Vavilona, u drugu zemlju, u Judeju. Biblija jednostavno ne dopušta nekoliko opšte-svetskih ponovnih okupljanja u neveri. Biblija dozvoljava samo jedno sveopšte svetsko ponovno okupljanje u neveri, nakon kojeg sledi ono poslednje, ono u veri, koje je drugo po redu. Ovaj tekst dopušta samo dva sveopšta ponovna okupljanja s četiri kraja zemlje. Stoga, sadašnja Jevrejska država jeste i te kako ta na koju se odnose Biblijska proročanstva.

 

D. Ponovno Okupljanje Pre Vremena Velike Nevolje

Do sada su ovi odlomci pokazali da govore o ponovnom okupljanju u neveri kao pripremi za sud, ali nijedan od ovih odlomaka ne govori određeno da će se ova ponovna okupljanja dogoditi pre perioda Velike Nevolje. Međutim, postoje drugi odlomci koji tačno ukazuju na to da će se ponovno okupljanje u neveri dogoditi pre vremena Velike Nevolje.

Jedan takav odlomak je Sofonija 2:1-2: Skupite se! Da, skupite se, narode neželjeni, pre nego odredba urodi plodom i dan prođe kao pleva, pre nego na vas dođe žestina gneva Gospodnjega, pre nego na vas dođe Dan gneva Gospodnjega.

U Knjizi proroka Sofonije 1:7-18, on opisuje neka dešavanja u vremenu koje on naziva Dan Gospodnji. Ovo je jedan od najuobičajenijih izraza u Starom Zavetu koji se odnosi na vreme Velike Nevolje. Uobičajeni termini danas su Nevolja ili Velika Nevolja. Onda, u Sofoniji 2:1-2, on govori o događaju koji će se desiti pre nego Dan Gospodnji započne. U prvom stihu, narodu Izraela je rečeno, skupite se. Očigledno je iz ovog stiha da je ovo okupljanje u neveri, jer se narod još uvek ne srami svojih greha. U stihu 2, reč pre se koristi tri puta, i to u odnosu na prethodni odlomak koji se tiče Velike Nevolje. Jedan od ta tri puta čak uljučuje i sam Dan gneva Gospodnjega.

Iako se Jezekilj prvenstveno bavi regeneracijom Izraela, Jezekilj 36:22-24 u potpunosti jasno pokazuje da će ponovno okupljanje da se dogodi pre same regeneracije: Stoga reci domu Izraelovu: ’Ovako veli Gospod Gospod: Ja ovo ne činim radi vas, dome Izraelov, već radi Svog svetog imena što ga oskvrnuste među narodima među koje dođoste. I posvetiću ime Svoje veliko, oskvrnuto među narodima, što ga vi sred njih oskvrnuste. I spoznaće narodi da sam Ja Gospod’, reč je Gospoda Gospoda, ’kad se njima naoči pokažem svetim među vama. Jer uzeću vas iz naroda i sabraću vas iz svih zemalja, i dovešću vas u vašu zemlju.

I tako, dok drugi tekstovi govore o ponovnom okupljanju u neveri kao pripremi za sud, ovi odlomci jasno govore da će se ovo ponovno okupljanje u neveri desiti pre nego vreme Velike Nevolje uopšte započne.

 

II. TRI POVEZANA PITANJA

Kao dodatak ovim odlomcima koji govore o opšte-svetskom ponovnom okupljanju u neveri kao pripremi za sud, postoje tri povezane teme koje su bitne za temu moderna Jevrejska država u Biblijskim proročanstvima.

 

A. Početak Nevolje

Prvo pitanje povezano s ovim je sam početak Velike Nevolje. U Danilu 9:24-27, proroku je dana njegova slavna vizija o 70 sedmica ili o periodu od 490 godina koje je Gospod odredio nad Jevrejskim narodom. Nećemo krenuti da razrađujemo ovaj odlomak stih po stih, jer bi to daleko nadišlo svrhu ove studije i temu koju studija tretira. Ali, da nekako sumiramo sve, na kraju 26. stiha, prve 483 godine od ovog perioda koji traje 490 godina, već su se ispunile u istoriji, u vremenu Prvog Hristovog Dolaska.
Ali, postoji još sedam godina ovog proročkog sata za Izrael, koje treba da se dogode, i to su upravo tih sedam godina Velike Nevolje. Pitanje koje se sada postavlja je: Koji će biti taj posebni događaj s kojim će otpočeti sedam godina Velike Nevolje, Danilova Sedamdeseta Sedmica? Odgovor pronalazimo u Danilu 9:27: I sklopiće on savez s mnogima za jednu sedmicu; a usred sedmice obustaviće žrtvu i prinos. I na krilu gnusoba doći će onaj koji pustoši, i to do uništenja, i što je određeno, izliće se na pustošnika.

U ovom stihu, zamenica On odnosi se na zadnjeg koji je pomenut u prethodnom stihu, na kneza koji će doći, u stihu 26. Drugim rečima, knez koji će doći, u stihu 26, i On koji sklapa savez, u stihu 27, su jedna te ista osoba, osoba koju u evangelističkim krugovima danas znamo pod imenom „Antihrist“.
Poslednjih sedam godina, sedamdeseta sedmica, otpočeće s jednim specifičnim prevarnim događajem – potpisivanjem sedmogodišnjeg ugovora između Izraela i Antihrista. Hebrejska reč ne znači da će obnoviti postojeći savez, već će biti učinjen originalni savez, koji će sadržavati snažne garancije. Ovo je događaj s kojim otpočinje Velika Nevolja, a ne uzdignuće Crkve. Uzdignuće je događaj koji će prethoditi Velikoj Nevolji; može se desiti u bilo koje vreme. Nije određeno niti uslovljeno bilo kojim sledom događaja. Ljudi često znaju pričati o znakovima uzdignuća, ali samo uzdignuće je potpuno odvojen, samostalan događaj. Stoga nikada neće biti događaj za koji se može odrediti datum. Unatoč tome što ljudi zarađuju novac pišući knjige koje sugerišu kako oni znaju kada će se uzdignuće desiti, uzdignuće se dogoditi određeno vreme pre Velike Nevolje, ali to može biti 10, 20, 30 ili 40 godina pre Velike Nevolje. Pa, iako nas Biblija podučava da će uzdignuće prethoditi vremenu Velike Nevolje, Biblija nikada ne tvrdi da će uzdignuće biti događaj s kojim će otpočeti Velika Nevolja, već će događaj s kojim će otpočeti vreme Velike Nevolje biti potpisivanje ovog sedmogodišnjeg saveza.
Dok Danilo 9:27 prestavlja savez s kojim otpočinje Velika Nevolja iz ljudske perspektive, Isaija 28:14-22 vidi ovaj savez iz Božije perspektive. Razlog zašto se Izrael uopšte trudi da napravi savez poput ovoga jesu razlozi vojne sigurnosti. Kada potpišu ovaj savez, oni će u tom trenutku staviti svoje pouzdanje u Antihrista i njegovu vojnu sigurnost. Međutim, Gospod nam objavljuje da ovo nije savez života, već savez smrti. Ovo nije savez sa neba, već savez iz pakla. Dok će pokušavati da postignu sigurnost, primiće izuzetno snažnu meru nesigurnosti. Postoji uobičajeno pogrešno shvatanje da će Jevreji prihvatiti Antihrista kao Mesiju. Međutim, ovo se ne podučava nigde u Bibliji. Ono što Biblija kaže jeste da će Jevreji načiniti savez sa Antihristom i staviti svoje pouzdanje u njega zbog njegove vojne sigurnosti. Ovo je još budućnost, ali svakako budućnost koja zahteva postojanje Jevrejske države pre vremena Velike Nevolje. Ovaj odlomak potpuno jasno ukazuje da će biti određeni deo Jevreja koji će odbiti da ima bilo kakvu vezu s ovim savezom.
Ispunjenje ovog proročanstva pretpostavlja da još dve stvari budu na svom mestu. Jedna još nije na svom mestu, ali jedna jeste. Prvo, ovo pretpostavlja da će se Antihrist nalaziti na jako visokoj poziciji političke moći pre samog vremena Velike Nevolje. Na poziciji s koje će suverena država poput Izraela moći potpisati savez ovakve prirode. Suverena država poput Izraela neće potpisati savez s nekim ko je nevažan. Ovo još uvek nije na svom mestu, ali mora da se desi pre nego što Velika Nevolja otpočne. Druga stvar za ispunjenje ovog proročanstva jeste da se Izraelska država već nalazi na svom mestu, sa kojom bi savez ovakve vrste mogao biti potpisan. Ovo je postalo istina tek od 1948. Biblijski govoreći, uzdignuće je moglo da se desi pre 1948, ali Velika Nevolja nije mogla da dođe pre 1948, jer još uvek nije postojala Jevrejska država i još uvek nije postojala Jevrejska vlada s kojom bi mogao biti potpisan savez ovakve vrste. Drugim rečima, ovaj odlomak zahteva postojanje Jevrejske države pre vremena Velike Nevolje, i to je ono što već imamo. Ovo je još jedan način na koji se moderna država Izrael izvrsno uklapa u Biblijska proročanstva.
Ali, još jednom, uzdignuće ne ovisi ni o jednoj od ovih stvari. Imajte na umu, blagoslovena nada Crkve ne gleda na uspon Antihrista. On nije blagoslov. Blagoslovena nada Crkve je povratak Gospoda u vazduhu da bi poveo sa sobom vernike na Nebo.

B. Treći Hram i Grozota Opustošenja

Drugo povezano pitanje koje je bitno za modernu državu Izrael u Biblijskim proročanstvima jeste Treći Hram i Grozota Opustošenja. Postoje četiri odlomka unutar Pisama, koji opisuju jedan poseban događaj koji će se desiti tačno usred vremena Velike Nevolje. Prvi takav odlomak je Danilo 9:27: I sklopiće on savez s mnogima za jednu sedmicu; a usred sedmice obustaviće žrtvu i prinos. I na krilu gnusoba doći će onaj koji pustoši, i to do uništenja, i što je određeno, izliće se na pustošnika.
Drugi takav odlomak je Matej 24:15: Kada dakle vidite gnusobu opustošenja – prorečenu po proroku Danilu – kako stoji na svetome mestu (ko čita, neka razume).
Treći odlomak je II Solunjanima 2:3-4: Neka vas niko ne zavede ni na koji način; jer taj dan neće doći ako najpre ne dođe otpad i otkrije se Čovek greha, Sin propasti, koji se protivi i uzdiže sebe iznad svega što se zove Bog ili svetinja, tako te i u hram Božiji kao Bog sedne praveći se da je Bog.
I poslednji, četvrti odlomak, je Otkrivenje 11:1-2: I bi mi dana trska nalik štapu; i anđeo stade govoreći: ’Ustani i izmeri hram Božiji i žrtvenik i one koji se klanjaju u njemu!’ A vanjsko dvorište hrama izostavi i ne meri ga, jer je dano paganima; i gaziće sveti grad četrdeset i dva meseca.
Sva četiri odlomka opisuju događaje koji se dešavaju u odnosu na Jevrejski Hram. U svima njima, opisani događaji dešavaju se usred perioda Velike Nevolje. Gnusoba opustošenja zauzima svoje mesto kada Antihrist razvrgne sedmogodišnji savez s Izraelom. On će preuzeti Jevrejski Hram. Sešće u Svetinju nad Svetinjama i proglasiće sebe svemogućim bogom i pozvaće ceo svet da ga obožava. Njihovo prihvatanje njegovog božanstva biće označeno tako što će oni koji ga obožavaju imati njegov znak; 666. Ono što ovi tekstovi tako jasno pokazuju jeste to da je Hram sagrađen i da je u potpunoj funkciji u vremenu usred Velike Nevolje.

 

1. Proroštvo

Kako se ovi događaji dešavaju usred vremena Velike Nevolje, kako onda mogu biti važni u sadašnjoj temi o modernoj državi Izrael u Biblijskim proroštvima?
Važnost je u značenju da Izrael ima kontrolu nad svim sastavnicama Hramske Građevine. Činjenica da se ovi događaji dešavaju u sred razdoblja Velike Nevolje za Hram znači oboje: da on postoji i da on funkcioniše usred Velike Nevolje, što opet znači da mora da bude ponovo sagrađen pre ove središnje tačke. Postoje dve opcije za to kada bi Hram mogao biti ponovo sagrađen. Prva, Hram bi mogao biti ponovo sagrađen tokom prvog dela Velike Nevolje, koji traje tri i po godine. Druga je da bi mogao biti sagrađen još pre nego što Velika Nevolja uopšte i započne. Nije moguće išta preciznije o tome reći od ovoga što smo rekli. Jedina stvar koju zasigurno znamo jeste da će usred vremena Velike Nevolje Hram stajati i funkcionisati već neko vreme.
I dok Izrael jeste postao država 1948, sam grad Jerusalim je bio podeljen još 19 godina. Od 1948. sve do Šestodnevnog rata koji se desio 1967, istočni deo Jerusalim, koji je u stvari Biblijski Jerusalim, Stari Grad gde je Hramska Građevina locirana, pripadala je Jordanu i nije bila u Jevrejskim rukama. 1967, kao jedna od posledica Šestodnevnog rata bilo je osvajanje i preuzimanje mesta na kojem se nalazila Hramska Građevina. Drugim rečima, nije bilo moguće da se Hram ponovo sagradi pre 1967. To postaje mogućnost tek posle 1967. Ovo proročanstvo u konačnici zahteva Jevrejsku kontrolu nad mestom gde se nalazila Hramska Građevina, a to se desilo 1967. Ovo je još jedan način na koji se moderna država Izrael savršeno uklapa u Biblijska proroštva.

David Ben Gurion – Proglašenje Države Izrael (14.05.1948.)

2. Pripreme za Treći Hram

Uprkos mnogim galsinama koje se danas mogu čuti, ne postoji stvarna, aktivna gradnja Hrama koja je u toku. Ali, zbivaju se dve stvari koje su bitne za Treći Hram.
Prvo, postoji jedna grupa u Jevrejskoj Četvrti Starog Grada, koja se zove ’Institut za Hram’, koji izrađuju hramski nameštaj i potrepštine za Hram koji će tek biti izgrađen. Već su napravili popriličan broj tih stvari, kao što su razni alati i lopate za iznošenje pepela sa Oltara, posude i krčage za zahvatanje vode, zahvatanje vina i za izlivanje krvi. Proizveli su skerletno-crveno predivo i žreb za žrtvenog jarca. Još uvek nisu napravili odeću za Velikog sveštenika, ali proizvode odeću za obične sveštenike. Žele da imaju sve stvari spremne, tako da ih mogu uneti neposredno nakon što Treći Hram bude sagrađen.
Drugo, Ateret Hakohanim, je grupa koja je smeštena u Muslimanskoj Četvrti Starog Grada, i trenira sveštenike da prinose žrtve. Levijevo pleme bilo je jedino pleme kojem je Mojsijev zakon dozvoljavao da se brinu o Hramu i da sprovode žrtveni sistem. Levijevo pleme je ono pleme koje je sačuvalo svoj identitet. Jevreji imaju imena poput Levi, Levy, Levin, Leventhal, Levinson, Cohen i druga uporediva imena za članove Levijevog plemena. Ali, ne mogu svi Leviti da budu sveštenici. Samo oni koji su Aronovo potomstvo. Ime Cohen je u stvari hebrejska reč za „sveštenik“. Ortodoksni sveštenici su bili obučeni da ispravno prinose žrtve, tako da će biti Levitskih sveštenika spremnih da čine ove stvari kada Hram jednom ponovo bude sagrađen.

 

3. Pitanja koja se postavljaju u vezi s Hramom

a. Šta je sa Kovčegom Saveza?

U nekim popularnim knjigama o proroštvima, postoje izveštaji onih koji traže Kovčeg Saveza. Izgleda da svi oni znaju gde se on nalazi, ali nekako nemaju tu sposobnost da ga i pronađu. Pretpostavka je da je potrebno da imaju Kovčeg Saveza pre nego što će ponovo sagraditi Hram. Stoga, oni pokušavaju da pomognu Gospodu da ispuni svoja proroštva, kao da bi Gospod trebao nečiju pomoć.
Činjenica je zapravo da Kovčeg nije suštinski bitan za ponovnu izgradnju Hrama. Kada su se Jevreji vratili iz vavilonskog ropstva i ponovo sagradili Drugi Hram, nisu imali Kovčeg Saveza. Drugi Hram stajao je od 515. godine pre Hrista do 70. godine posle Hrista. Gotovo 600 godina unosili su krv u Svetinju Nad Svetinjama i prskali su je, ali bez da se tamo nalazio Kovčeg Saveza. Stoga nije neophodno da imaju Kovčeg za Hram, da bi ga ponovo izgradili ili da bi Hram bio u funkciji.
Nadalje, jako je neverovatno da bi Kovčeg Saveza danas uopšte mogao postojati. Najverovatnije je uništen za vreme vavilonskog uništavanja Prvog Hrama. Jeremija 52:17-23 navodi popis svih stvari koje je Navuhodonosor odneo sa sobom u Vavilon. I tekst nam kaže da je ostatak uništen vatrom. To bi uključivalo i Kovčeg Saveza. Kovčeg je jednostavno bio drvena kutija optočena zlatom, tako da sve što su trebali da učine jeste da strgnu zlato i spale drvenu kutiju. To je razlog zašto 70 godina posle, vraćajući se iz vavilonskog sužanjstva, nisu imali Kovčeg Saveza da ga stave u Svetinju Nad Svetinjama. Ako ga oni nisu mogli pronaći tada, nakon 70 godina, neće biti sposobni ni da ga pronađu ovi sada, 2.500 godina posle. Stoga, jako puno energije i novca troši se ni za šta.

 

b. Šta sa pepelom Crvene Junice?

Drugo pitanje koje ima veze sa Jevrejskim Hramom tiče se pepela crvene junice. Neki učitelj je putovao uokolo po zemlji pričajući ljudima kako on zna gde je pepeo crvene junice i ukoliko mu date novac, on će ga pronaći za vas. Nastavljao je i dalje govoreći da bi oni svakako trebali imati pepeo prethodne crvene junice, da ga mogu izmešati s ovim novim pepelom crvene junice, pre nego što Hram može biti posvećen. Još jednom, ovo nije istina. Zakone o pepelu crvene junice nalazimo u Brojevima 19, i tamo se ništa ne govori o mešanju pepela sa pepelom prethodne crvene junice. Stoga ne postoji nikakva potreba za pronalaženjem starog pepela.
Po Jevrejskom zakonu, kada Hram bude konačno spreman da funkcioniše, jednostavno će zaklati crvenu junicu, spaliti je i na taj način dobiti pepeo koji im je potreban. U sadašnjem vremenu, ono što oni pokušavaju jeste da proizvedu savršenu crvenu junicu, da bi je mogli iskoristiti. Stoga, Jevrejska briga je proizvesti savršenu crvenu junicu koja se otelila u Izraelu, a ne u tome da traže pepeo crvene junice.

 

c. Invazija iz Jezekilja 38 i 39

Treće povezano pitanje koje ima veze s modernom državom Izrael u Biblijskim proroštvima jeste invazija o kojoj govori prorok Jezekilj, u poglavljima 38 i 39. Ovaj odlomak opisuje konfederaciju naroda smeštenih severno i južno od Izraela, koji će sprovesti invaziju na Izrael sa severa. Da bismo krenuli u identifikaciju ovih napadača koji će sprovesti invaziju, to bi značilo da daleko nadilazimo temu o kojoj govorimo u ovoj studiji. Jednako bi to značilo i ako bismo počeli da raspravljamo o samom vremenu te invazije. Naš cilj u ovoj studiji jeste da obradimo dve stvari koje nalazimo u ovom odlomku, a koje su direktno povezane s modernom Jevrejskom državom danas.

 

1. Izrael iz Jezekilja 38 i 39

Prvo, kakva vrsta Izraela je opisana u vremenu ove invazije? Ovaj opis nalazimo u Jezekilju 38:8 i 12b. Stih 8 kaže: Posle mnogo dana bićeš pohođen; u poslednjim godinama doći ćeš u zemlju koja se oporavila od mača, sabranu iz mnogih pukova, na gore Izraelove što su vazda bile puste. Jer njezin narod beše izveden iz pukova, i sada svi oni žive spokojno.
Stih 12b kaže: Da ruku svoju pružiš na razvaline ponovo nastanjene i na puk skupljen iz naroda, koji se bavi stokom i imanjem, koji živi u središtu zemlje.
Izrael koji je opisan u ovom odlomku jeste nacija koja je ponovo okupljena iz svih naroda širom sveta. To je narod koji je ponovno gradio napuštene gradove koji su vekovima ležali opustošeni, narod koji je ponovo okupljen nakon što je bio proteran mačem. To je ponovno okupljanje iz gneva ili od gneva. Kontekstualno, to je ponovno okupljanje u neveri, jer oni otpočinju da veruju tek posle invazije. Drugim rečima, Jezekilj ne opisuje ono što je istina za Izrael iz drevne istorije, jer ono što je opisano u ovim stihovima istina je tek od 1948. Bez obzira na to kako neko gleda na vreme određeno za ovu invaziju, glavni zaključak je da se ova invazija nije mogla da se desi pre 1948; pre toga nije postojao Izrael koji bi odgovarao ovom opisu.

 

2. Mesto Uništenja Vojski koje će da budu Uključene u Invaziju

Druga stvar koju bi trebalo primetiti u ovom odlomku jeste tačno mesto gde će ove armije koje će vršiti invaziju na Izrael biti uništene. Oni će uspeti da izvrše prodor u sam centar države. Tek tada, Gospod će se pokrenuti da ih uništi svojom Božanskom moći. Ali, gde to unutar Zemlje će oni biti uništeni? Tačna lokacija otkrivena nam je u Jezekilju 39:2 i 4a. Stih 2 kaže: I okrenuću te i povesti te i podići te s krajnjeg severa, i dovesću te na gore Izraelove.
Stiih 4a kaže: Padaćeš po gorama Izraelovim.
Kada prorok govori o gorama Izraelovim, on govori i misli o centralnim planinama koje čine kičmu Zemlje. U Starom Zavetu, ove planine bile su poznate kao brdovita zemlja Efraima i brdovita zemlja Jude. Neki od jako poznatih Biblijskih mesta leže unutar ovih planina. Poput: Dotan, Šekem, Samarija, Šiloa, Betel, Aj, Rama, Betlehem, Hebron, Debir i, svakako najvažniji, Jerusalim, koji čini se, biće glavna meta armija koje učestvuju u ovoj invaziji.
Međutim, od 1948, pa sve do Šestodnevnog rata 1967, ove planine nisu bile u Izraelu, već su se nalazile u Jordanu. Politički, one se sada označavaju terminom Zapadna obala. Jordanske snage osvojile su ove planine 1948. i pripojile ih kao deo Jordana. Sve što je Izrael imao tada bio je jedan uski koridor u zapadnom Jerusalimu. Granica između Izraela i Jordana protezala se podnožjem ovih planina, zasecajući u planine i režući Jerusalim na dva dela, a onda ponovo izlazeći i nastavljajući podnožjem ovih planina. Izrael je imao možda pet procenata ili čak manje ovih planina, a svojim najvećim delom planine Izraela nalazile su se u Jordanu. Tek od 1967, planine Izraela nalaze se u Izraelu. Osim što su sve sastavnice Hrama pale u Jevrejske ruke, još jedna posledica Šestodnevnog rata jeste to da su ove planine takođe došle pod suverenitet Izraela. Stoga, ne samo da ovo proroštvo nije moglo biti ispunjeno pre 1948, nego nije moglo biti ispunjeno pre 1967; tek od tog trenutka, planine Izraela, došle su pod Izraelovu suverenu vlast. Poenta s ovim planinama, sa Zapadnom obalom jeste da imaju izuzetno važnu ulogu koja se odnosi na Biblijska proroštva. Ali, što se tiče ove sadašnje države, one su postale deo Izraela tek od 1967. Ovo je još jedan način na koji se moderna Jevrejska država izvrsno uklapa u Biblijska proročanstva.

 

ZAKLJUČAK

Ono što smo napravili u ovoj studiji jeste to da istaknemo kako Biblija govori o dva opšte-svetska ponovna okupljanja. Slažemo se da sadašnja Jevrejska država ni na koji način nije ispunjenje proroštava koja govore o sveopštem svetskom ponovnom okupljanju u veri, kao pripremi za budući blagoslov, već se radi o tome da je sadašnja Jevrejska država ispunjenje proroštava koja govore o sveopštem ponovnom okupljanju u neveri, kao pripremi za budući sud. Moramo svakako zadržati ravnotežu po pitanju Izraela i Biblijskih proročanstava. S jedne strane, uobičajena su nastojanja danas da se u današnjem Izraelu vidi više ispunjenih proroštava nego što ih stvarno ima. S druge strane, nikako ne smemo promašiti da vidimo ispunjenja koja su već ovde. I te kako ima Biblijskih proroštava koja su značajna i odnose se upravo na savremenu Jevrejsku državu.

Napomena prevodioca: Za prevod ovog MBS-a činilo mi se dobro da prevodim Biblijske tekstove iz Engleske verzije prevoda koja je korištena u ovoj studiji. Pri tome mi je od velike pomoći bila Varaždinska Biblija – izdanje Hrvatskog Biblijskog Nakladnika, 2012.
Koristio sam i Savremeni Srpski Prevod u izdanju Hrišćanskog evangelizacionog centra iz Bačkog Petrovca.
Prevod: Branko Gotovac 2018.