Neka Gospod sačuva svakog od nas od pogrešnih i smrtonosnih stavova i pretpostavki kako sve znamo i ne može jasnije da nam se osvetli neka tema. Jako često, čak i mala deca prizovu našu pažnju na stvari koje su izmakle našoj opservaciji. Možemo li, poput Danila, uvek biti spremni da naučimo još istine iz Božije Reči?

II. Otkrivenje u vezi sa Sedamdeset Sedmica

Naglašavajući Danilu važnost da obrati pažnju na ono što će reći, Gavrilo ga obaveštava da je sedamdeset sedmica određeno narodu kojem prorok pripada i Svetom Gradu. Šta znači „sedamdeset sedmica“? Da li reč „sedmica“ ima značenje koje joj dajemo u svakodnevnom govoru? Prosečni čitalac pretpostaviće da se radi o periodu od sedam dana, jer to jeste uobičajeno značenje koje ta reč ima u svakodnevnom govoru. Ali, je li to značenje reči i u ovom odlomku? Iz naših prevoda nije moguće dati ispravan odgovor. Stoga, ovde postaje neophodno da ispitamo originalni tekst.

 

A. Korišćenje שבעים u Hebrejskom Tekstu

 

Reč שבעים je izvučena iz glagolskog oblika שבע a značenje tog glagolskog oblika jeste „prisegnuti, potvrditi sa zakletvom.“ U Semitskom svetu broj sedam koristi se da bi naznačio potpunost i savršenstvo. A kako se zakletva smatra završetkom svake potvrde, sasvim je prirodno da se koristi reč koja je povezana sa „sedam.“ Oblik u kojem se ovaj izraz pojavljuje u poruci Gavrila jeste שבעים a to je množina od שבע. Stoga, izraz doslovno znači „sedmice.“ Ali, da li je smisao „sedam dana“ nerazdvojiv od ovog značenja? Kako bi odgovorili na ovo pitanje moraćemo da istražimo odlomke u kojima nalazimo ovu reč.

U Postanku 29 imamo zapisano da je Jakov služio Lavanu 7 godina kako bi mogao da dobije Rahilju, njegovu ćerku, za svoju suprugu. Po isteku označenog perioda, koji je za Jakova, zbog njegove velike ljubavi prema Rahelji, izgledao poput nekoliko dana, taj brak je svetkovan. Međutim, sledećeg jutra, Jakov je bio zaprepašten kada je shvatio da je Lija, Lavanova starija ćerka zauzela Rahiljino mesto. Istog trena zatražio je objašnjenje od svog tasta u vezi sa tom prevarom[1] koja mu je učinjena.

Lavan mu je odgovorio da nije običaj u njegovoj zemlji da se mlađa ćerka uda pre starije. Potom je predložio Jakovu da mu služi još sedam godina i da će za to dobiti Rahilju. Sledi zapisano:

 

27 Dovrši sedmicu s njom pa ću ti dati i drugu za službu što ćeš mi služiti još drugih sedam godina.

28 Jakov tako i učini pa dovrši sedmicu s njom. Onda mu dade za ženu i svoju kćer Rahilju.

29 A Rahilji, kćeri svojoj, Lavan dade svoju sluškinju Bilhu za sluškinju.

30 Tada Jakov uđe i k Rahilji. A Rahilju je i voleo više nego Leu. Tako mu je služio i drugih sedam godina (Postanak 29:27-30).

Prema stihu 27 Lavan je insistirao da Jakov ispuni sedmicu za Rahilju i onda je zaključio svoju izjavu sa objašnjenjem šta on misli kad kaže sedmica, a to je, „još sedam godina.“ Poslednja rečenica stiha 30 kaže da je Jakov služio i drugih sedam godina. Očigledno je iz ovog svedočanstva da je sedmica ovde povezana tako da naznačava da se radi o godinama. Neka onaj koji čita zapazi da zamisao o godinama nije ugrađena u reč sedmica, već je ta ideja izražena kroz reč  שבים koja je upotrebljena zajedno sa sedmica.

U Postanku 41:25-27 imamo sličan način na koji je upotrebljena ta reč. Tumačeći faraonov san Josif kaže:

Onda Josif reče faraonu: Faraonov san – to je jedan san: Bog je objavio faraonu što kani učiniti. Sedam lepih krava, to je sedam godina; i sedam lepih klasova, to je sedam godina. Ovo je samo jedan san.

Niko ne može da pogrešno razume značenje reči שבע  koja je ovde prevedena kao sedam, ali u Danilu 9:24 prevodi se kao sedmica. Jedina razlika između reči koju je upotrebio Josif i one koja je upotrebljena od strane Gavrila, jer one dolaze iz istog korena (jedna je segulat imenica; druga je kal pasivni particip), jeste u tome šta je prva u jednini, a ova druga je množina. Potpuno isto korištenje ove reči nalazimo u Knjizi o Jovu 1:2. Iz te izjave učimo da je ovaj patrijarh imao שבעה  sedam sinova. Iz ovih primera možemo da uvidimo da suštinsko značenje ove reči jeste sedam bez ikakve veze sa objektom kojeg označava.

Još jedan pasus koji će dodatno rasvetliti ovo naše istraživanje jeste Levitski Zakon 23:15-16:

 

15 A od dana posle subote, od dana kad ste doneli snop za prikaznicu, nabrojite sebi sedam punih subota.

16 Do dana nakon sedme subote nabrojite pedeset dana; tada prinesite Gospodu novu prinosnicu.

Hebrejski izraz u stihu 15 jeste  שבע שבחרח  „sedam subota.“ Datum od kojeg kreće brojanje ovog perioda jeste, dan posle subote, od dana kad ste doneli snop za prikaznicu. Ovde kontekst pokazuje da su dani ono na šta se misli. Ali, ideja o danima ne nalazi se suštinski u reči שבע sedam.

Pre nego u ovoj tački zatvorimo ovo istraživanje želim vam pokazati još jedan primer korištenja ove reči.

 

8 I nabroj sebi sedam subotnjih godina, sedam puta sedam godina, tako da ti razdoblje od sedam subotnjih godina bude četrdeset i devet godina (Levitski Zakon 25:8).

Neka onaj koji čita primeti izraz „sedam subotnjih godina.“ Iz konteksta je jasno da pisac govori o godini jubileja. Kako na umu ima godine, on koristi reč godine povezujući ih sa brojem. Hajde da onda razumemo da ideja o godinama nije ugrađena, niti je sastavni deo reči sedmica, odnosno u ovom slučaju reči sedam.

Iz ovih primera vidimo da reč sedmica koja se pojavljuje u poruci Gavrila jednostavno znači sedam. Kako je nalazimo u obliku množine, ispravan prevod bi glasio sedmice. Pošto sedmica u engleskom ukazuje na sedam dana, prevodioci su napravili priličnu konfuziju koristeći tu reč za prevod sedmica. Nesporazumi bi bili izbegnuti da su jednostavno preveli doslovno: sedamdeset sedmica. Kao paralelan slučaj, uzimajući za primer engleski i hebrejski, mogla bi da posluži reč tuce. Ako bih u nekom razgovoru rekao: ‘Vidim tuce…’, u glavi onoga koji to čuje mogla bi postojati samo jedna ideja – da vidim 12 nečega. Ukoliko kažem svom prijatelju da sam izbrojao tuce ptica, on bi znao da sam zapravo izbrojao 12. Da smo vodili razgovor o deci, opet, on bi razumeo da sam izbrojao dvanaestoro dece. Ovi primeri sasvm dovoljno ilustruju korišćenje reči sedmica u ovim odlomcima.

Jedino kontekst može da presudi šta određena reč označava. Povezivanjem, mi možemo razumeti na koju temu se vodi određeni razgovor. Stoga, kada se pojavi, mi znamo da se broj odnosi na objekte koji su predmet razgovora.

 

B. Igra reči

U Poglavlju 1, govorio sam o Danilovom nerazumevanju Jeremijinog proroštva koje je čitao. U izlaganju na tu temu, skrenuo sam pažnju na činjenicu da je opis obnove na kraju vavilonskog ropstva na sasvim neuočljiv način izmešan sa konačnim ponovnim okupljanjem Izraela na kraju vremena. Naglasio sam da će čitalac, ne bude li pažljiv u pogledu svake reči, u Jeremiji 29:10-14 videti opis jedne obnove/povratka, iako odeljak zapravo predviđa dva povratka, između kojih se protežu vekovi. Ukazao sam i na činjenicu da se ovo predviđanje nastavlja u poglavljima 30-33, kroz obećanje Novog Saveza koji će Gospod sklopiti s domom Jude i Izraela. Kada ovaj Savez stupi na snagu, sav dom Izraelov dobiće novo srce i novi duh, a greha u Izabranom narodu više neće biti. Čitajući ovo proroštvo, Danilo, kao i mnogi danas, nije uočio dva ponovna okupljanja izraelskih plemena i period između njih, zaključujući da će čitavo predviđanje biti ispunjeno po isteku sedamdeset godina vavilonskog ropstva.

Uveren u to, očekivao je ostvarenje ovih veličanstvenih proroštava u naredne dve godine. Da je do takve ideje došao čitajući pominjane odlomke, jasno je na osnovu poruke koju mu je doneo Gavrilo. Njegovo pogrešno razumevanje uočava se u onom što anđeo kaže u stihu 24. Danilovo srce bilo je ushićeno očekivanjem da će se ove slavne nade ostvariti u neposrednoj budućnosti. Budući da je došao do pogrešnih zaključaka, Gavrilo je došao da ispravi njegove greške i da ga uputi u istinu povodom celokupne situacije.

Prvi iskaz anđela je zapravo igra reči. Danilo je čitao i razmišljao o sedamdeset godina opustošenja Jerusalima. Ovaj nebeski poslanik obavestio ga je da doba velikog kraljevstva neće nastupiti sa istekom sedamdeset godina pustoši Jerusalima, kako je on mislio, već će proći sedamdeset sedmica godina do ostvarenja Jeremijinog proročanstva. Da bismo jasno razumeli psihologiju čitavog ovog događaja, poslužiću se jednom jednostavnom ilustracijom. Dete veoma često sa olakošću pristupa veoma ozbiljnim stvarima, ismevajući ih. Roditelj, pak, često upozorava: „Ko se zadnji smeje…“ Svima nam je jasno da je ovakav način govora – igra reči. Roditelj pokušava da upozori na to šta će se s detetom događati u budućnosti, a u svetlu njegovog sadašnjeg ponašanja. Stalno se služimo ovakvim načinom izražavanja. Vremenski element u Gavrilovoj poruci iskazan je, za sada, u skladu s Danilovim razmišljanjem. Figurativno govoreći, rekli bismo da su anđelove reči eho Danilovih misli. Da bi čitava ideja bila krajnje jasna, parafraziraću, dodajući podrazumevajuće elemente otkrivenja koje je dato proroku:

”Danilo, ti misliš da će se konačna obnova desiti i da će se blagoslovi saveza u potpunosti ostvariti po završetku sedamdesetogodišnjeg perioda ropstva u Vavilonu. Grešiš po tom pitanju. Nisi nadomak ostvarenja tog predivnog predviđanja. Do toga neće doći u to vreme. Ja sam poslan da te obavestim da je tvom narodu i Svetom gradu određeno sedamdeset sedmica godina pre nego se sve ispuni. Na kraju tog perioda od 490 godina, izraelskom narodu će doći pomirenje, ponovo će ući u Božiju naklonost i vreme uživanja blagoslova saveza.”

Već smo objasnili da sedmica jednostavno označava broj sedam; u skladu s tim, sedamdeset sedmica o kojima govori anđeo zapravo je 490 godina. Ovakvo tumačenje očigledno je onom ko se seća da je Danilo čitao o godinama i da je razmišljao u tim terminima (stihovi 1 i 2). Prateći tok misli, poruka ne može imati drugačije značenje. Otkrivenje koje je doneo Gavrilo očito je imalo za cilj da ispravi prorokovo nerazumevanje Jeremijinih reči.

Pošto smo utvrdili značenje izraza sedamdeset sedmica, spremni smo da nastavimo istraživanje u pravcu poruke koja se odnosi na doba pravednosti o kojoj govori Gavrilo.

____________________________

[1] Bog uvek kažnjava ljude za njihova zla dela. Jakov je prevario svog oca u vezi sa prvorodstvom. U njegovom slučaju, kao i u svakom drugom, Gospod, koji kraljuje nad svim, video je da je potrebno da Jakov požanje ono šta je posejao. Zakon setve i žetve jeste nepromenjiv.

 

 

Prevod i obrada: www.potragazabogom.com